زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۱

۲۹۵

شبکه ۴
21 مهر ماه 1399
13:49
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹ - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹ - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
۱۵۶
شیمی - ۱۲ آذر ۱۳۹۹
شیمی - ۱۲ آذر ۱۳۹۹
۱۹۱
تدریس عربی
تدریس عربی
۱۶۷
فیزیک - ویژگی های فیزیکی مواد - فشار - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
فیزیک - ویژگی های فیزیکی مواد - فشار - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۲۶۵
محاسبات ریاضی در شیمی - ۹ آذر ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۹ آذر ۱۳۹۹
۳۳۷
عربی - ۹ آذر ۱۳۹۹
عربی - ۹ آذر ۱۳۹۹
۲۰۸
تدریس عربی
تدریس عربی
۲۵۰
روش تست زنی فشار - فیزیک - ۶ آذر ۱۳۹۹
روش تست زنی فشار - فیزیک - ۶ آذر ۱۳۹۹
۲۳۹
تدریس فیزیک
تدریس فیزیک
۲۳۵
فیزیک - روش تست زنی مدارالکتریکی - ۴ آذر ۱۳۹۹
فیزیک - روش تست زنی مدارالکتریکی - ۴ آذر ۱۳۹۹
۲۰۱
عربی - ۳ آذر ۱۳۹۹
عربی - ۳ آذر ۱۳۹۹
۲۴۲
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹ - ۳ آذر ۱۳۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹ - ۳ آذر ۱۳۹۹
۱۸۹
شیمی
شیمی
۲۵۵
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۱ آذر ۱۳۹۹
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۱ آذر ۱۳۹۹
۳۶۴
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۴۱۶
روش تست زنی هندسه - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
روش تست زنی هندسه - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۳۳۹
شیمی
شیمی
۲۸۹
تدریس عربی
تدریس عربی
۲۶۹
ویژگی های فیزیکی مواد - فشار - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
ویژگی های فیزیکی مواد - فشار - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۹۵
مشاوره - شیمی - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مشاوره - شیمی - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
۲۸۹
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۴۸۳
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ آبان ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ آبان ۱۳۹۹
۵۴۱
تدریس ریاضی
تدریس ریاضی
۴۵۴
شیمی
شیمی
۴۰۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی ۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی ۹۹
۳۴۰
روش های سریع محاسبات عددی - ۱۸ آبان ۱۳۹۹
روش های سریع محاسبات عددی - ۱۸ آبان ۱۳۹۹
۳۲۱
شیمی - جدول تناوبی
شیمی - جدول تناوبی
۲۸۰
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۲۴۴
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۱۵ آبان ۱۳۹۹
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۱۵ آبان ۱۳۹۹
۲۷۵
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۳۳۱