سال میلیون - قسمت ۴

۷۱۳

شبکه ۴
20 مهر ماه 1399
22:03
زندگی پنهان حیوانات مزرعه - قسمت دوم - گاوها
زندگی پنهان حیوانات مزرعه - قسمت دوم - گاوها
۵۳۴
زندگی پنهان حیوانات
زندگی پنهان حیوانات
۸۰۶
سیاره زنده
سیاره زنده
1,131
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
۹۲۶
سیاره زنده - کاشفان
سیاره زنده - کاشفان
۸۱۹
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
۷۳۴
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
۶۴۰
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
۸۰۸
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
۵۷۰
پول
پول
۸۵۳
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
۵۷۷
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
۵۹۸
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
1,459
اسرار فیزیک کوآنتومی
اسرار فیزیک کوآنتومی
1,593
رفتار حیوانات
رفتار حیوانات
۷۸۷
درون ذهن جانوران - حل مساله
درون ذهن جانوران - حل مساله
۷۶۹
احساسات جانوران
احساسات جانوران
1,165
ملکول سازنده ما
ملکول سازنده ما
۶۹۱
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
۷۳۵
H۲O ، مولکول سازنده ما
H۲O ، مولکول سازنده ما
۷۰۷
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
۸۹۸
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
1,133
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
1,024
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
1,180
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
۷۳۴
نجات یافته توسط خورشید
نجات یافته توسط خورشید
۶۶۵
دنیای هیولاهای دریایی
دنیای هیولاهای دریایی
1,062
جهان شگفت انگیز دایناسورها
جهان شگفت انگیز دایناسورها
1,999
گنجینه های زمین - فلزات
گنجینه های زمین - فلزات
1,141
گنجینه های زمین - نیروی برق
گنجینه های زمین - نیروی برق
۸۵۰