خواستگار سمج نجلا!

6,047

شبکه ۳
20 مهر ماه 1399
21:13
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
32,432
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
6,684
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
12,777
قسمت ۵
قسمت ۵
46,648
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
5,600
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,099
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,220
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,139
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
32,419
قسمت ۶
قسمت ۶
46,466
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
7,027
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
35,803
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
6,345
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
4,255
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,325
قسمت ۷
قسمت ۷
50,110
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
3,992
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,138
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
7,106
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
11,216
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
3,809
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
19,329
قسمت ۸
قسمت ۸
76,014
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
5,456
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,205
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,105
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
60,408
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
7,412
لحظه دستگیری باند قاچاق!
لحظه دستگیری باند قاچاق!
14,650
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
4,822
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
4,895
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
6,813
برای چی داری میری عراق؟
برای چی داری میری عراق؟
38,179
راه کربلا
راه کربلا
15,070
قسمت ۹
قسمت ۹
54,936
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
48,032
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
6,219
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,102
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
7,488
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
7,973
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
37,279
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
46,230
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
4,544
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
3,592
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
5,592
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
35,746
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
8,561
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
21,561
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
2,506
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
1,813
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
1,783
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
1,634
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
9,417
به زودی از شبکه سوم سیما
به زودی از شبکه سوم سیما
22,954
قسمت ۱
قسمت ۱
77,540
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
7,821
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
7,086
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
41,464
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
9,888
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
9,818
قسمت ۲
قسمت ۲
58,993
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
5,148
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,332
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,296
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
8,658
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
7,695
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
28,131
قسمت ۳
قسمت ۳
50,561
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,082
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
3,736
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,003
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
32,751
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
6,816
قسمت ۴
قسمت ۴
50,346
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,222
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
5,233