قاعده تکریم و تفضیل

۴۹۰

شبکه قرآن
20 مهر ماه 1399
14:30