کاری از دست تیمسار برمیاد؟

۶۴۱

شبکه ۲
14 مهر ماه 1399
21:39
خود خواهی تیمسار
خود خواهی تیمسار
۴۹۰
عشق اهرم فشار علیه شهاب
عشق اهرم فشار علیه شهاب
1,207
شهاب به پایان خط رسید!!!
شهاب به پایان خط رسید!!!
7,033
تنها راه نجات ماهور
تنها راه نجات ماهور
1,878
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
8,178
به یاد پدر
به یاد پدر
۶۳۵
خواب عجیب استاد
خواب عجیب استاد
1,196
تعبیر خواب استاد
تعبیر خواب استاد
9,454
جاسوس جدید سرهنگ
جاسوس جدید سرهنگ
1,152
حکم جدید برای ماهور
حکم جدید برای ماهور
1,708
ادای نذر ممنوعه!!
ادای نذر ممنوعه!!
1,909
کجاست اون مراسم های پورشور
کجاست اون مراسم های پورشور
۹۴۹
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
9,313
نذری تو خونه تیمسار؟
نذری تو خونه تیمسار؟
1,053
خشم تیمسار از کارهای ماهور
خشم تیمسار از کارهای ماهور
1,759
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
2,508
مهمون تیمسار کیه؟
مهمون تیمسار کیه؟
2,382
چی تو سر تیمسار میگذره؟
چی تو سر تیمسار میگذره؟
11,190
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
4,104
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
8,578
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
۸۱۷
دست تیمسار برای مرجان رو شده
دست تیمسار برای مرجان رو شده
8,343
کارهای محرمانه استاد
کارهای محرمانه استاد
۵۲۸
ما زیاران چشم یاری داشتیم
ما زیاران چشم یاری داشتیم
۵۹۲
حال آشوب استاد
حال آشوب استاد
1,088
روضه خوانی میرزا
روضه خوانی میرزا
1,208
قسمت ۲۷
قسمت ۲۷
7,186
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
۶۳۹
میرزا به خاک سیاه نشست
میرزا به خاک سیاه نشست
۵۳۰
رفاقت تا پای جان
رفاقت تا پای جان
۵۱۵
نذری ماهور برای استاد
نذری ماهور برای استاد
۷۹۱
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
6,090
لعن و نفرین بی بی
لعن و نفرین بی بی
1,112
دست رد به سینه تیمسار
دست رد به سینه تیمسار
1,310
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
7,996
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
۵۷۶
در خواست استاد از ماهور
در خواست استاد از ماهور
1,533
ازدواج استاد؟
ازدواج استاد؟
1,359
نقشه جدید علیه ادیب
نقشه جدید علیه ادیب
۵۵۴
دل بی تاب نعمت
دل بی تاب نعمت
۶۸۰
مرجان تو دام سپنتا
مرجان تو دام سپنتا
1,270
بلیت پاریس برای ماهور!
بلیت پاریس برای ماهور!
1,558
تیر تیمسار به سنگ خورده
تیر تیمسار به سنگ خورده
7,088
قسمت ۲۹
قسمت ۲۹
8,957
همکاری یا عاشقی؟
همکاری یا عاشقی؟
1,369
پشت پرده پرونده روزبه
پشت پرده پرونده روزبه
۶۷۷
رنگ عشق بر بوم نقاشی
رنگ عشق بر بوم نقاشی
1,646
چی تو سر ماهور می گذره؟
چی تو سر ماهور می گذره؟
6,700
آخرین پناه گاه
آخرین پناه گاه
1,894
قسمت ۳۰
قسمت ۳۰
8,800
دعوا سر ماهور!
دعوا سر ماهور!
۸۲۶
ماهور نرو
ماهور نرو
۷۳۰
پریشونی و پشیمونی استاد
پریشونی و پشیمونی استاد
۶۷۰
ماهور فرار کرد !
ماهور فرار کرد !
1,234
حال غریب استاد
حال غریب استاد
۸۵۶
دلم نمی خواد تنها بمونم
دلم نمی خواد تنها بمونم
1,491
مرجان شریک سپنتا
مرجان شریک سپنتا
1,375
پیشنهاد بیشرمانه!
پیشنهاد بیشرمانه!
7,725
چرا من و باید انتخاب کنه؟
چرا من و باید انتخاب کنه؟
2,693
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
3,383
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
8,816
دیکتاتوری به اسم تیمسار
دیکتاتوری به اسم تیمسار
1,108
ماهور طلسم شده!
ماهور طلسم شده!
1,509
ملاقات تیمسار با تهمورث
ملاقات تیمسار با تهمورث
7,511
از ماهور چخبر؟
از ماهور چخبر؟
1,395
دلخوری تیمسار از ماهور
دلخوری تیمسار از ماهور
1,363
قاسم برگشت!
قاسم برگشت!
1,988
قسمت ۳۲
قسمت ۳۲
9,202
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
1,106
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
۵۶۹
درد ودل با استاد !
درد ودل با استاد !
1,250
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
1,250
ادیب تسلیم میشه!
ادیب تسلیم میشه!
1,340
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
5,901
قسمت ۳۳
قسمت ۳۳
4,680
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
1,122
محشر استاد حافی در طراحی !
محشر استاد حافی در طراحی !
۹۲۸
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
7,665
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
1,289
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
1,756
قسمت ۳۴
قسمت ۳۴
4,951
نقاشی مدرک علیه استاد
نقاشی مدرک علیه استاد
۶۱۸
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
۵۹۷
تو از پدر چه مدرکی داری؟
تو از پدر چه مدرکی داری؟
۹۶۷
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
۶۸۶
راز قتل روزبه چیه؟
راز قتل روزبه چیه؟
1,228
ادیب کجاست؟
ادیب کجاست؟
5,119
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
9,383
قسمت ۱
قسمت ۱
27,522
قسمت ۲
قسمت ۲
18,123
قسمت ۳
قسمت ۳
14,810
قسمت ۴
قسمت ۴
14,058
حسودی مرجان به ماهور
حسودی مرجان به ماهور
3,029
شوک عجیب به قاسم
شوک عجیب به قاسم
2,825
باج گیری پلیس !
باج گیری پلیس !
1,788
لحظات نفسگیر نجات
لحظات نفسگیر نجات
9,137
ناراحتی مرجان
ناراحتی مرجان
2,793
قسمت ۵
قسمت ۵
14,255
ذوق  دیدن ماهور
ذوق دیدن ماهور
2,023
نمانده از مسلمانی نشانه
نمانده از مسلمانی نشانه
1,966
دیدار سرزده تیمسار
دیدار سرزده تیمسار
1,912
شک پلیس به ماهور
شک پلیس به ماهور
9,510
کنایه مرجان به تیمسار
کنایه مرجان به تیمسار
3,797
خلاصه قسمت اول تا پنجم
خلاصه قسمت اول تا پنجم
6,003
قسمت ۶
قسمت ۶
14,575
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
3,834
مقاومت در برابر ممنوعیت
مقاومت در برابر ممنوعیت
6,844
داستان مادر یوسف
داستان مادر یوسف
3,566
خود شیرینی نعمت
خود شیرینی نعمت
4,899
حکم دختر تیمسار!
حکم دختر تیمسار!
12,293
قسمت ۷
قسمت ۷
14,364
قبول کردن دعوت ماهور
قبول کردن دعوت ماهور
3,450
دل نگرانی فیروزه بانو
دل نگرانی فیروزه بانو
3,463
ترمیم پرده عاشورا
ترمیم پرده عاشورا
3,197
جنگ میرزا با پلیس
جنگ میرزا با پلیس
10,990
برملا کردن راز میرزا
برملا کردن راز میرزا
4,137
قسمت ۸
قسمت ۸
20,445
سرنگونی استاد
سرنگونی استاد
19,785
!اجبار یا لطف
!اجبار یا لطف
8,695
غافلگیری ماهور
غافلگیری ماهور
9,904
نقشه تیمسار
نقشه تیمسار
10,012
ناراحتی از استاد!
ناراحتی از استاد!
8,935
قسمت ۹
قسمت ۹
19,849
فرار شهاب از چنگال پلیس
فرار شهاب از چنگال پلیس
15,611
درد عاشقی !
درد عاشقی !
16,838
توهم توطئه
توهم توطئه
46,727
از دل برفت هرکه از دیده برفت
از دل برفت هرکه از دیده برفت
17,374
خداحافظ یوسف
خداحافظ یوسف
14,252
این مملکت درد داره
این مملکت درد داره
2,068
ماهور دستگیر شد!
ماهور دستگیر شد!
3,858
شوق عاشقی
شوق عاشقی
3,357
اتهامات دختر تیمسار
اتهامات دختر تیمسار
108,264
نابودی هنر
نابودی هنر
70,495
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
10,134
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
71,383
جنگ مرجان و سرهنگ
جنگ مرجان و سرهنگ
5,595
هم دستی ماهور و شهاب
هم دستی ماهور و شهاب
5,094
؟نعمت یا پوآرو
؟نعمت یا پوآرو
5,654
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
18,180
گزارش تفحص
گزارش تفحص
5,981
درد بی خبری
درد بی خبری
1,514
ناراحتی تیمسار از ماهور
ناراحتی تیمسار از ماهور
4,222
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
3,780
اعتراف ماهور
اعتراف ماهور
13,410
دستورات تیمسار
دستورات تیمسار
4,488
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
14,574
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
13,457
عشق و عاشقی
عشق و عاشقی
4,439
تقاضای کمک و بخشش
تقاضای کمک و بخشش
2,133
نگرانتم ماهور
نگرانتم ماهور
11,848
برگشت رفیق پر خطر استاد
برگشت رفیق پر خطر استاد
3,568
همدستی دزد و پلیس!
همدستی دزد و پلیس!
4,306
سپنتا و مرجان رو در رو
سپنتا و مرجان رو در رو
4,010
دست ادیب رو شد!!
دست ادیب رو شد!!
3,028
ادیب به دنبال اصلاحات
ادیب به دنبال اصلاحات
3,340
کشف واقعیت تلخ
کشف واقعیت تلخ
28,648
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
12,687
آخرین لحظات
آخرین لحظات
21,607
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
30,896
راز های خفته
راز های خفته
47,281
غیبت مشکوک قاسم
غیبت مشکوک قاسم
20,808
دردسر تازه برای تیمسار
دردسر تازه برای تیمسار
41,597
همه چشم براه قاسم
همه چشم براه قاسم
42,585
دلخوری تیمسار از دایه
دلخوری تیمسار از دایه
44,609
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
44,649
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
52,347
پاقدم نحس
پاقدم نحس
42,864
بوی شر میاد!!
بوی شر میاد!!
42,399
حرفهای بی پروای استاد
حرفهای بی پروای استاد
43,375
دست استاد درمان میشه؟
دست استاد درمان میشه؟
45,476
دردسر جدید برای استاد و ماهور
دردسر جدید برای استاد و ماهور
70,680
قسمت هفدهم
قسمت هفدهم
9,598
دست خالی سرهنگ سپنتا
دست خالی سرهنگ سپنتا
1,277
نصیحت یا تهدید؟
نصیحت یا تهدید؟
1,187
هنر زیر تیغ دوام میاره!
هنر زیر تیغ دوام میاره!
2,278
دنبال یک سر نخ!!
دنبال یک سر نخ!!
1,868
روزبه رو کشتن!
روزبه رو کشتن!
9,928
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
9,413
من مطمئنم خودش بود
من مطمئنم خودش بود
۵۷۳
دزدی یا جاسوس؟
دزدی یا جاسوس؟
۶۱۵
لعنت به رضا خان حرمت شکن
لعنت به رضا خان حرمت شکن
۹۱۱
زبون تلخ و نیش دار مرجان
زبون تلخ و نیش دار مرجان
1,756
دنبال حقیقت
دنبال حقیقت
1,500
دردسر های نا تمام!!
دردسر های نا تمام!!
6,041
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
9,334
خداحافظ تیمسار
خداحافظ تیمسار
۹۳۹
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
۷۹۵
آتیش شک تو وجود مرجان
آتیش شک تو وجود مرجان
۸۵۴
سحر و جادوی عشق
سحر و جادوی عشق
1,815
لحظه وداع
لحظه وداع
2,797
روزبه در فکر قیام!!
روزبه در فکر قیام!!
8,465
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
11,011
دزدی از میرزا!!
دزدی از میرزا!!
1,238
یک پرده و هزار ماجرا
یک پرده و هزار ماجرا
8,114
ناراحتم ازت قاسم
ناراحتم ازت قاسم
2,850
مرگم رو از خدا خواستم
مرگم رو از خدا خواستم
2,136
اعتراف کن یا اعدام شو
اعتراف کن یا اعدام شو
3,029
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
11,701
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
8,785
یاد و خاطره پدر
یاد و خاطره پدر
۸۹۱
ماهور دوا و درمان استاد
ماهور دوا و درمان استاد
1,827
پسر کو ندارد نشان از پدر
پسر کو ندارد نشان از پدر
1,176
آیا معجزه اتفاق می افته؟
آیا معجزه اتفاق می افته؟
32,199
هرکاری لازم باشه می کنم
هرکاری لازم باشه می کنم
23,109
عاشقی یا دلتنگی؟
عاشقی یا دلتنگی؟
2,770
پرونده جدید برای شهاب
پرونده جدید برای شهاب
24,973
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
26,090
تهدیدی جدی برای شهاب
تهدیدی جدی برای شهاب
24,051
رابطه شکراب مارینا و ماهور
رابطه شکراب مارینا و ماهور
24,146
در جستجوی حقیقت
در جستجوی حقیقت
33,695
همه بی خبر از مارینا
همه بی خبر از مارینا
23,920
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
30,777
جلسه محرمانه ادیب با استاد
جلسه محرمانه ادیب با استاد
24,003
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
9,185
ترس و دلهره
ترس و دلهره
۷۴۲