سلولهای ریز

۹۲۹

شبکه ۴
14 مهر ماه 1399
22:00
سیاره زنده
سیاره زنده
۹۷۷
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
۸۴۸
سیاره زنده - کاشفان
سیاره زنده - کاشفان
۷۶۶
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
۶۷۷
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
۶۱۹
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
۷۹۴
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
۵۵۵
پول
پول
۸۱۶
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
۵۶۰
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
۵۸۵
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
1,442
اسرار فیزیک کوآنتومی
اسرار فیزیک کوآنتومی
1,567
رفتار حیوانات
رفتار حیوانات
۷۵۴
درون ذهن جانوران - حل مساله
درون ذهن جانوران - حل مساله
۷۵۷
احساسات جانوران
احساسات جانوران
1,129
ملکول سازنده ما
ملکول سازنده ما
۶۸۷
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
۷۲۲
H۲O ، مولکول سازنده ما
H۲O ، مولکول سازنده ما
۷۰۲
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
۸۸۰
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
1,125
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
1,020
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
1,167
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
۷۲۲
نجات یافته توسط خورشید
نجات یافته توسط خورشید
۶۵۷
دنیای هیولاهای دریایی
دنیای هیولاهای دریایی
1,052
جهان شگفت انگیز دایناسورها
جهان شگفت انگیز دایناسورها
1,967
گنجینه های زمین - فلزات
گنجینه های زمین - فلزات
1,138
گنجینه های زمین - نیروی برق
گنجینه های زمین - نیروی برق
۸۳۶
عکاسان کوسه ماهی
عکاسان کوسه ماهی
۳۷۱
عملیات نجات فانوس دریایی
عملیات نجات فانوس دریایی
۵۲۵