جهان آینده انسان

۹۱۷

شبکه ۴
13 مهر ماه 1399
22:00
سیاره زنده - کاشفان
سیاره زنده - کاشفان
۲۲۰
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
۳۱۲
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
۳۷۴
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
۶۴۲
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
۴۶۲
پول
پول
۷۰۸
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
۴۸۷
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
۵۱۹
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
1,254
اسرار فیزیک کوآنتومی
اسرار فیزیک کوآنتومی
1,393
رفتار حیوانات
رفتار حیوانات
۶۷۷
درون ذهن جانوران - حل مساله
درون ذهن جانوران - حل مساله
۷۲۲
احساسات جانوران
احساسات جانوران
1,080
ملکول سازنده ما
ملکول سازنده ما
۶۳۵
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
۶۹۰
H۲O ، مولکول سازنده ما
H۲O ، مولکول سازنده ما
۶۷۸
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
۸۶۲
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
1,111
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
1,005
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
1,148
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
۷۰۸
نجات یافته توسط خورشید
نجات یافته توسط خورشید
۶۳۷
دنیای هیولاهای دریایی
دنیای هیولاهای دریایی
1,028
جهان شگفت انگیز دایناسورها
جهان شگفت انگیز دایناسورها
1,843
گنجینه های زمین - فلزات
گنجینه های زمین - فلزات
1,102
گنجینه های زمین - نیروی برق
گنجینه های زمین - نیروی برق
۸۱۰
عکاسان کوسه ماهی
عکاسان کوسه ماهی
۳۶۸
عملیات نجات فانوس دریایی
عملیات نجات فانوس دریایی
۵۲۳
آینده بشریت - ۲۲ مهر ۱۳۹۹
آینده بشریت - ۲۲ مهر ۱۳۹۹
۹۷۸
سال میلیون - قسمت پنجم
سال میلیون - قسمت پنجم
۹۳۷