زیست شناسی - علوم تجربی و ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹

5,460

ریاضی - عبارت های جبری / ۳ آذر
ریاضی - عبارت های جبری / ۳ آذر
۸۸
عربی - قواعد درس چهارم / ۳ آذر
عربی - قواعد درس چهارم / ۳ آذر
۲۷۷
طراحی چهره - رشته چهره سازی / ۲ آذر
طراحی چهره - رشته چهره سازی / ۲ آذر
۳۴۲
فیزیک - مبحث فشار / ۲ آذر
فیزیک - مبحث فشار / ۲ آذر
۸۳۵
شیمی - پیوند کووآلانسی / ۲ آذر
شیمی - پیوند کووآلانسی / ۲ آذر
1,408
زیست شناسی -پیوند قلب / ۲ آذر
زیست شناسی -پیوند قلب / ۲ آذر
۷۳۶
ریاضی - ریشه و توان / ۱ آذر
ریاضی - ریشه و توان / ۱ آذر
1,029
تفکر و سواد رسانه ای - دروازه بانی خبر / ۳۰ آبان
تفکر و سواد رسانه ای - دروازه بانی خبر / ۳۰ آبان
۸۳۴
طراحی عمومی- رشته چهره سازی / ۲۹ آبان
طراحی عمومی- رشته چهره سازی / ۲۹ آبان
۴۷۰
زیست شناسی - چرخه ضربان قلب / ۲۹ آبان
زیست شناسی - چرخه ضربان قلب / ۲۹ آبان
1,310
آمادگی دفاعی - فرهنگ دفاع  /۲۹ آبان
آمادگی دفاعی - فرهنگ دفاع /۲۹ آبان
۶۳۳
شیمی - ریاضی و تجربی - ترکیب های یونی / ۲۸ آبان
شیمی - ریاضی و تجربی - ترکیب های یونی / ۲۸ آبان
2,901
ریاضی - ریشه و توان / ۲۷ آبان
ریاضی - ریشه و توان / ۲۷ آبان
1,340
عربی - زبان قرآن- نمونه سوالات درس سوم / ۲۶ آبان
عربی - زبان قرآن- نمونه سوالات درس سوم / ۲۶ آبان
1,724
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۲۵ آبان
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۲۵ آبان
2,090
شیمی - تجربی و ریاضی - آرایش الکترون نقطه ای / ۲۵ آبان
شیمی - تجربی و ریاضی - آرایش الکترون نقطه ای / ۲۵ آبان
4,582
زیست شناسی - دوره فصل سوم و چهارم / ۲۵ آبان
زیست شناسی - دوره فصل سوم و چهارم / ۲۵ آبان
1,365
ریاضی - رشته تجربی - توان های گویا و عبارت های جبری ۳ - ۲۴ آبان
ریاضی - رشته تجربی - توان های گویا و عبارت های جبری ۳ - ۲۴ آبان
1,452
ریاضی - رشته تجربی - توان های گویا و عبارتهای جبری  -۲۲ آبان
ریاضی - رشته تجربی - توان های گویا و عبارتهای جبری -۲۲ آبان
2,247
زیست شناسی - تجربی- حل نمونه سوال  - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
زیست شناسی - تجربی- حل نمونه سوال - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
1,769
آماگی دفاعی - تمامی رشته ها -فرهنگ دفاع- ۲۲ آبان ۱۳۹۹
آماگی دفاعی - تمامی رشته ها -فرهنگ دفاع- ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۸۵۷
ریاضی - توان های گویا و عبارت های جبری / ۲۱ آبان
ریاضی - توان های گویا و عبارت های جبری / ۲۱ آبان
2,139
شیمی - حل تمرین کوانتوم / ۲۱ آبان
شیمی - حل تمرین کوانتوم / ۲۱ آبان
5,429
فیزیک - ادامه مبحث فشار  / ۲۰ آبان
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۲۰ آبان
2,986
ریاضی - مثلثات و روابط مثلثاتی / ۱۹ آبان
ریاضی - مثلثات و روابط مثلثاتی / ۱۹ آبان
2,727
عربی ، زبان قرآن - درس سوم / ۱۹ آبان
عربی ، زبان قرآن - درس سوم / ۱۹ آبان
2,126
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۱۸ آبان
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۱۸ آبان
3,106
شیمی - آرایش الکترونیکی اتم ها / ۱۸ آبان
شیمی - آرایش الکترونیکی اتم ها / ۱۸ آبان
5,431
زیست شناسی - صفحه چهل و هشت / ۱۸ آبان
زیست شناسی - صفحه چهل و هشت / ۱۸ آبان
1,797
کارگاه خوشنویسی - جلسه سوم - حروف منفرد / ۱۷ آبان
کارگاه خوشنویسی - جلسه سوم - حروف منفرد / ۱۷ آبان
۵۶۷