شیمی - مول و جرم مولی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹

10,689

فیزیک - مروری بر درس های گذشته / ۹ آذر
فیزیک - مروری بر درس های گذشته / ۹ آذر
۵۰۶
ریاضی - تجزیه / ۹ آذر
ریاضی - تجزیه / ۹ آذر
۴۱۷
مکانیک خودرو- تعمیر سیلندر موتور خودرو / ۸ آذر
مکانیک خودرو- تعمیر سیلندر موتور خودرو / ۸ آذر
۴۷۱
زیست شناسی - مویرگ ها / ۶ آذر
زیست شناسی - مویرگ ها / ۶ آذر
1,382
آمادگی دفاعی - آموزش معکوس / ۶ آذر
آمادگی دفاعی - آموزش معکوس / ۶ آذر
۶۵۲
ریاضی - اتحاد و تجزیه / ۵ آذر
ریاضی - اتحاد و تجزیه / ۵ آذر
1,445
شیمی - حل دوره تمرین های دوره فصل اول / ۵ آذر
شیمی - حل دوره تمرین های دوره فصل اول / ۵ آذر
2,510
ریاضی - عبارت های جبری / ۳ آذر
ریاضی - عبارت های جبری / ۳ آذر
1,743
عربی - قواعد درس چهارم / ۳ آذر
عربی - قواعد درس چهارم / ۳ آذر
1,417
طراحی چهره - رشته چهره سازی / ۲ آذر
طراحی چهره - رشته چهره سازی / ۲ آذر
۹۶۸
فیزیک - مبحث فشار / ۲ آذر
فیزیک - مبحث فشار / ۲ آذر
2,185
شیمی - پیوند کووآلانسی / ۲ آذر
شیمی - پیوند کووآلانسی / ۲ آذر
3,632
زیست شناسی -پیوند قلب / ۲ آذر
زیست شناسی -پیوند قلب / ۲ آذر
1,463
ریاضی - ریشه و توان / ۱ آذر
ریاضی - ریشه و توان / ۱ آذر
1,587
تفکر و سواد رسانه ای - دروازه بانی خبر / ۳۰ آبان
تفکر و سواد رسانه ای - دروازه بانی خبر / ۳۰ آبان
1,128
طراحی عمومی- رشته چهره سازی / ۲۹ آبان
طراحی عمومی- رشته چهره سازی / ۲۹ آبان
۵۷۹
زیست شناسی - چرخه ضربان قلب / ۲۹ آبان
زیست شناسی - چرخه ضربان قلب / ۲۹ آبان
1,707
آمادگی دفاعی - فرهنگ دفاع  /۲۹ آبان
آمادگی دفاعی - فرهنگ دفاع /۲۹ آبان
۷۹۰
شیمی - ریاضی و تجربی - ترکیب های یونی / ۲۸ آبان
شیمی - ریاضی و تجربی - ترکیب های یونی / ۲۸ آبان
4,457
ریاضی - ریشه و توان / ۲۷ آبان
ریاضی - ریشه و توان / ۲۷ آبان
1,750
عربی - زبان قرآن- نمونه سوالات درس سوم / ۲۶ آبان
عربی - زبان قرآن- نمونه سوالات درس سوم / ۲۶ آبان
2,029
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۲۵ آبان
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۲۵ آبان
2,637
شیمی - تجربی و ریاضی - آرایش الکترون نقطه ای / ۲۵ آبان
شیمی - تجربی و ریاضی - آرایش الکترون نقطه ای / ۲۵ آبان
6,503
زیست شناسی - دوره فصل سوم و چهارم / ۲۵ آبان
زیست شناسی - دوره فصل سوم و چهارم / ۲۵ آبان
1,600
ریاضی - رشته تجربی - توان های گویا و عبارت های جبری ۳ - ۲۴ آبان
ریاضی - رشته تجربی - توان های گویا و عبارت های جبری ۳ - ۲۴ آبان
1,854
ریاضی - رشته تجربی - توان های گویا و عبارتهای جبری  -۲۲ آبان
ریاضی - رشته تجربی - توان های گویا و عبارتهای جبری -۲۲ آبان
2,610
زیست شناسی - تجربی- حل نمونه سوال  - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
زیست شناسی - تجربی- حل نمونه سوال - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
1,970
آماگی دفاعی - تمامی رشته ها -فرهنگ دفاع- ۲۲ آبان ۱۳۹۹
آماگی دفاعی - تمامی رشته ها -فرهنگ دفاع- ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۹۵۱
ریاضی - توان های گویا و عبارت های جبری / ۲۱ آبان
ریاضی - توان های گویا و عبارت های جبری / ۲۱ آبان
2,672
شیمی - حل تمرین کوانتوم / ۲۱ آبان
شیمی - حل تمرین کوانتوم / ۲۱ آبان
6,366