پسر کو ندارد نشان از پدر

1,174

شبکه ۲
12 مهر ماه 1399
21:45
آیا معجزه اتفاق می افته؟
آیا معجزه اتفاق می افته؟
32,199
هرکاری لازم باشه می کنم
هرکاری لازم باشه می کنم
23,110
عاشقی یا دلتنگی؟
عاشقی یا دلتنگی؟
2,771
پرونده جدید برای شهاب
پرونده جدید برای شهاب
24,973
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
26,091
تهدیدی جدی برای شهاب
تهدیدی جدی برای شهاب
24,051
رابطه شکراب مارینا و ماهور
رابطه شکراب مارینا و ماهور
24,146
در جستجوی حقیقت
در جستجوی حقیقت
33,696
همه بی خبر از مارینا
همه بی خبر از مارینا
23,920
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
30,777
جلسه محرمانه ادیب با استاد
جلسه محرمانه ادیب با استاد
24,004
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
9,186
ترس و دلهره
ترس و دلهره
۷۴۲
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
۶۴۳
خود خواهی تیمسار
خود خواهی تیمسار
۴۹۰
عشق اهرم فشار علیه شهاب
عشق اهرم فشار علیه شهاب
1,209
شهاب به پایان خط رسید!!!
شهاب به پایان خط رسید!!!
7,033
تنها راه نجات ماهور
تنها راه نجات ماهور
1,878
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
8,182
به یاد پدر
به یاد پدر
۶۳۷
خواب عجیب استاد
خواب عجیب استاد
1,197
تعبیر خواب استاد
تعبیر خواب استاد
9,455
جاسوس جدید سرهنگ
جاسوس جدید سرهنگ
1,152
حکم جدید برای ماهور
حکم جدید برای ماهور
1,709
ادای نذر ممنوعه!!
ادای نذر ممنوعه!!
1,909
کجاست اون مراسم های پورشور
کجاست اون مراسم های پورشور
۹۴۹
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
9,314
نذری تو خونه تیمسار؟
نذری تو خونه تیمسار؟
1,053
خشم تیمسار از کارهای ماهور
خشم تیمسار از کارهای ماهور
1,759
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
2,509
مهمون تیمسار کیه؟
مهمون تیمسار کیه؟
2,382
چی تو سر تیمسار میگذره؟
چی تو سر تیمسار میگذره؟
11,190
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
4,105
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
8,581
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
۸۱۷
دست تیمسار برای مرجان رو شده
دست تیمسار برای مرجان رو شده
8,343
کارهای محرمانه استاد
کارهای محرمانه استاد
۵۲۸
ما زیاران چشم یاری داشتیم
ما زیاران چشم یاری داشتیم
۵۹۲
حال آشوب استاد
حال آشوب استاد
1,088
روضه خوانی میرزا
روضه خوانی میرزا
1,208
قسمت ۲۷
قسمت ۲۷
7,189
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
۶۴۰
میرزا به خاک سیاه نشست
میرزا به خاک سیاه نشست
۵۳۱
رفاقت تا پای جان
رفاقت تا پای جان
۵۱۵
نذری ماهور برای استاد
نذری ماهور برای استاد
۷۹۱
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
6,090
لعن و نفرین بی بی
لعن و نفرین بی بی
1,112
دست رد به سینه تیمسار
دست رد به سینه تیمسار
1,310
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
7,999
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
۵۷۹
در خواست استاد از ماهور
در خواست استاد از ماهور
1,533
ازدواج استاد؟
ازدواج استاد؟
1,360
نقشه جدید علیه ادیب
نقشه جدید علیه ادیب
۵۵۴
دل بی تاب نعمت
دل بی تاب نعمت
۶۸۰
مرجان تو دام سپنتا
مرجان تو دام سپنتا
1,270
بلیت پاریس برای ماهور!
بلیت پاریس برای ماهور!
1,558
تیر تیمسار به سنگ خورده
تیر تیمسار به سنگ خورده
7,088
قسمت ۲۹
قسمت ۲۹
8,961
همکاری یا عاشقی؟
همکاری یا عاشقی؟
1,371
پشت پرده پرونده روزبه
پشت پرده پرونده روزبه
۶۷۹
رنگ عشق بر بوم نقاشی
رنگ عشق بر بوم نقاشی
1,648
چی تو سر ماهور می گذره؟
چی تو سر ماهور می گذره؟
6,701
آخرین پناه گاه
آخرین پناه گاه
1,894
قسمت ۳۰
قسمت ۳۰
8,807
دعوا سر ماهور!
دعوا سر ماهور!
۸۲۷
ماهور نرو
ماهور نرو
۷۳۰
پریشونی و پشیمونی استاد
پریشونی و پشیمونی استاد
۶۷۰
ماهور فرار کرد !
ماهور فرار کرد !
1,237
حال غریب استاد
حال غریب استاد
۸۵۸
دلم نمی خواد تنها بمونم
دلم نمی خواد تنها بمونم
1,491
مرجان شریک سپنتا
مرجان شریک سپنتا
1,375
پیشنهاد بیشرمانه!
پیشنهاد بیشرمانه!
7,727
چرا من و باید انتخاب کنه؟
چرا من و باید انتخاب کنه؟
2,695
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
3,386
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
8,828
دیکتاتوری به اسم تیمسار
دیکتاتوری به اسم تیمسار
1,109
ماهور طلسم شده!
ماهور طلسم شده!
1,509
ملاقات تیمسار با تهمورث
ملاقات تیمسار با تهمورث
7,511
از ماهور چخبر؟
از ماهور چخبر؟
1,396
دلخوری تیمسار از ماهور
دلخوری تیمسار از ماهور
1,363
قاسم برگشت!
قاسم برگشت!
1,988
قسمت ۳۲
قسمت ۳۲
9,214
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
1,112
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
۵۷۰
درد ودل با استاد !
درد ودل با استاد !
1,253
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
1,254
ادیب تسلیم میشه!
ادیب تسلیم میشه!
1,341
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
5,904
قسمت ۳۳
قسمت ۳۳
4,701
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
1,127
محشر استاد حافی در طراحی !
محشر استاد حافی در طراحی !
۹۲۸
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
7,681
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
1,294
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
1,759
قسمت ۳۴
قسمت ۳۴
5,022
نقاشی مدرک علیه استاد
نقاشی مدرک علیه استاد
۶۳۴
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
۶۰۷
تو از پدر چه مدرکی داری؟
تو از پدر چه مدرکی داری؟
۹۹۸
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
۷۱۵
راز قتل روزبه چیه؟
راز قتل روزبه چیه؟
1,284
ادیب کجاست؟
ادیب کجاست؟
5,320
قسمت ۳۵
قسمت ۳۵
0
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
9,384
قسمت ۱
قسمت ۱
27,526
قسمت ۲
قسمت ۲
18,126
قسمت ۳
قسمت ۳
14,812
قسمت ۴
قسمت ۴
14,061
حسودی مرجان به ماهور
حسودی مرجان به ماهور
3,029
شوک عجیب به قاسم
شوک عجیب به قاسم
2,825
باج گیری پلیس !
باج گیری پلیس !
1,788
لحظات نفسگیر نجات
لحظات نفسگیر نجات
9,137
ناراحتی مرجان
ناراحتی مرجان
2,793
قسمت ۵
قسمت ۵
14,256
ذوق  دیدن ماهور
ذوق دیدن ماهور
2,023
نمانده از مسلمانی نشانه
نمانده از مسلمانی نشانه
1,966
دیدار سرزده تیمسار
دیدار سرزده تیمسار
1,912
شک پلیس به ماهور
شک پلیس به ماهور
9,511
کنایه مرجان به تیمسار
کنایه مرجان به تیمسار
3,797
خلاصه قسمت اول تا پنجم
خلاصه قسمت اول تا پنجم
6,003
قسمت ۶
قسمت ۶
14,575
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
3,834
مقاومت در برابر ممنوعیت
مقاومت در برابر ممنوعیت
6,844
داستان مادر یوسف
داستان مادر یوسف
3,566
خود شیرینی نعمت
خود شیرینی نعمت
4,903
حکم دختر تیمسار!
حکم دختر تیمسار!
12,293
قسمت ۷
قسمت ۷
14,367
قبول کردن دعوت ماهور
قبول کردن دعوت ماهور
3,451
دل نگرانی فیروزه بانو
دل نگرانی فیروزه بانو
3,463
ترمیم پرده عاشورا
ترمیم پرده عاشورا
3,197
جنگ میرزا با پلیس
جنگ میرزا با پلیس
10,990
برملا کردن راز میرزا
برملا کردن راز میرزا
4,138
قسمت ۸
قسمت ۸
20,448
سرنگونی استاد
سرنگونی استاد
19,786
!اجبار یا لطف
!اجبار یا لطف
8,695
غافلگیری ماهور
غافلگیری ماهور
9,906
نقشه تیمسار
نقشه تیمسار
10,012
ناراحتی از استاد!
ناراحتی از استاد!
8,937
قسمت ۹
قسمت ۹
19,853
فرار شهاب از چنگال پلیس
فرار شهاب از چنگال پلیس
15,612
درد عاشقی !
درد عاشقی !
16,841
توهم توطئه
توهم توطئه
46,730
از دل برفت هرکه از دیده برفت
از دل برفت هرکه از دیده برفت
17,375
خداحافظ یوسف
خداحافظ یوسف
14,252
این مملکت درد داره
این مملکت درد داره
2,068
ماهور دستگیر شد!
ماهور دستگیر شد!
3,859
شوق عاشقی
شوق عاشقی
3,359
اتهامات دختر تیمسار
اتهامات دختر تیمسار
108,264
نابودی هنر
نابودی هنر
70,495
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
10,136
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
71,383
جنگ مرجان و سرهنگ
جنگ مرجان و سرهنگ
5,596
هم دستی ماهور و شهاب
هم دستی ماهور و شهاب
5,095
؟نعمت یا پوآرو
؟نعمت یا پوآرو
5,654
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
18,180
گزارش تفحص
گزارش تفحص
5,981
درد بی خبری
درد بی خبری
1,514
ناراحتی تیمسار از ماهور
ناراحتی تیمسار از ماهور
4,222
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
3,780
اعتراف ماهور
اعتراف ماهور
13,410
دستورات تیمسار
دستورات تیمسار
4,488
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
14,577
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
13,458
عشق و عاشقی
عشق و عاشقی
4,440
تقاضای کمک و بخشش
تقاضای کمک و بخشش
2,134
نگرانتم ماهور
نگرانتم ماهور
11,849
برگشت رفیق پر خطر استاد
برگشت رفیق پر خطر استاد
3,568
همدستی دزد و پلیس!
همدستی دزد و پلیس!
4,306
سپنتا و مرجان رو در رو
سپنتا و مرجان رو در رو
4,010
دست ادیب رو شد!!
دست ادیب رو شد!!
3,030
ادیب به دنبال اصلاحات
ادیب به دنبال اصلاحات
3,343
کشف واقعیت تلخ
کشف واقعیت تلخ
28,648
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
12,688
آخرین لحظات
آخرین لحظات
21,607
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
30,897
راز های خفته
راز های خفته
47,282
غیبت مشکوک قاسم
غیبت مشکوک قاسم
20,808
دردسر تازه برای تیمسار
دردسر تازه برای تیمسار
41,597
همه چشم براه قاسم
همه چشم براه قاسم
42,585
دلخوری تیمسار از دایه
دلخوری تیمسار از دایه
44,609
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
44,649
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
52,347
پاقدم نحس
پاقدم نحس
42,872
بوی شر میاد!!
بوی شر میاد!!
42,401
حرفهای بی پروای استاد
حرفهای بی پروای استاد
43,375
دست استاد درمان میشه؟
دست استاد درمان میشه؟
45,476
دردسر جدید برای استاد و ماهور
دردسر جدید برای استاد و ماهور
70,680
قسمت هفدهم
قسمت هفدهم
9,599
دست خالی سرهنگ سپنتا
دست خالی سرهنگ سپنتا
1,277
نصیحت یا تهدید؟
نصیحت یا تهدید؟
1,188
هنر زیر تیغ دوام میاره!
هنر زیر تیغ دوام میاره!
2,278
دنبال یک سر نخ!!
دنبال یک سر نخ!!
1,869
روزبه رو کشتن!
روزبه رو کشتن!
9,930
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
9,415
من مطمئنم خودش بود
من مطمئنم خودش بود
۵۷۳
دزدی یا جاسوس؟
دزدی یا جاسوس؟
۶۱۵
لعنت به رضا خان حرمت شکن
لعنت به رضا خان حرمت شکن
۹۱۱
زبون تلخ و نیش دار مرجان
زبون تلخ و نیش دار مرجان
1,756
دنبال حقیقت
دنبال حقیقت
1,500
دردسر های نا تمام!!
دردسر های نا تمام!!
6,041
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
9,334
خداحافظ تیمسار
خداحافظ تیمسار
۹۳۹
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
۷۹۵
آتیش شک تو وجود مرجان
آتیش شک تو وجود مرجان
۸۵۴
سحر و جادوی عشق
سحر و جادوی عشق
1,816
لحظه وداع
لحظه وداع
2,797
روزبه در فکر قیام!!
روزبه در فکر قیام!!
8,466
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
11,011
دزدی از میرزا!!
دزدی از میرزا!!
1,239
یک پرده و هزار ماجرا
یک پرده و هزار ماجرا
8,114
ناراحتم ازت قاسم
ناراحتم ازت قاسم
2,851
مرگم رو از خدا خواستم
مرگم رو از خدا خواستم
2,136
اعتراف کن یا اعدام شو
اعتراف کن یا اعدام شو
3,029
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
11,701
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
8,786
یاد و خاطره پدر
یاد و خاطره پدر
۸۹۱
ماهور دوا و درمان استاد
ماهور دوا و درمان استاد
1,827