بازگشت دوباره عمو ایرج !

4,748

شبکه ۱
10 مهر ماه 1399
22:21
یک فشنگ انتقام جو !
یک فشنگ انتقام جو !
5,586
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
22,370
قسمت ۷
قسمت ۷
41,289
شک بی خود یاور
شک بی خود یاور
2,685
چرا برگشتی؟
چرا برگشتی؟
3,678
مهارت صالح خان
مهارت صالح خان
6,765
دل آشوبی گلاره
دل آشوبی گلاره
5,321
مرگ دردناک
مرگ دردناک
34,790
قسمت ۸
قسمت ۸
32,394
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
33,874
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
5,673
ادب یادت نداده صالح خان؟
ادب یادت نداده صالح خان؟
9,632
قسمت ۹
قسمت ۹
29,414
سقوط بی مهابای ایرج !
سقوط بی مهابای ایرج !
26,839
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
5,352
ایرج زخمی ولی فراری !
ایرج زخمی ولی فراری !
4,405
افسار کردن اسب سفید مرموز !
افسار کردن اسب سفید مرموز !
8,199
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
33,886
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
4,838
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
4,686
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
22,278
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
35,161
ایرج زنده یا مردش برای منه !
ایرج زنده یا مردش برای منه !
2,634
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
2,569
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
4,843
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
6,628
استوار در احاطه بمب ها !
استوار در احاطه بمب ها !
27,274
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
36,320
ایرج پس از مرگ شیرزاد
ایرج پس از مرگ شیرزاد
10,776
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
10,328
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
33,147
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
13,148
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
36,972
زبان گوسفندهارو بلدی؟
زبان گوسفندهارو بلدی؟
22,591
تو کمین چی بودن اینا؟!
تو کمین چی بودن اینا؟!
3,430
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
5,343
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
4,619
واقعا دوست ایرج بودن؟
واقعا دوست ایرج بودن؟
7,661
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
35,455
تیرباران شدن ایرج !
تیرباران شدن ایرج !
11,934
خاکسپاری ایرج
خاکسپاری ایرج
8,745
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
6,254
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
25,944
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
34,818
گرز گران اما رایگان !
گرز گران اما رایگان !
4,474
قاچاقچی خوش شانس !
قاچاقچی خوش شانس !
23,849
غار مشکوک تبهکاران !
غار مشکوک تبهکاران !
5,756
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
33,041
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
6,786
تشویق سالار توسط استوار !
تشویق سالار توسط استوار !
5,121
بالاخره عمو برفی راضی شد !
بالاخره عمو برفی راضی شد !
18,170
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
29,088
استقبال از عمو برفی !
استقبال از عمو برفی !
4,560
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
5,212
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
20,646
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
30,537
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
1,605
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
1,764
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
2,885
وصیت کردن صالح خان
وصیت کردن صالح خان
3,334
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
17,238
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
5,389
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
11,702
فالگوشی هاویر از پشت بام !
فالگوشی هاویر از پشت بام !
5,355
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
29,542
مرده و حرفش !!
مرده و حرفش !!
2,816
بسوزد پدر عاشقی !
بسوزد پدر عاشقی !
5,148
که عشق آسان نمود اول ...
که عشق آسان نمود اول ...
2,083
جنگ حق و باطل !
جنگ حق و باطل !
20,965
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
21,814
قادر نیروی نفوذیه؟
قادر نیروی نفوذیه؟
2,584
لحظه اسارت!!
لحظه اسارت!!
3,761
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
4,422
لحظات نفس گیر نجات!
لحظات نفس گیر نجات!
32,310
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
6,529
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
25,371
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
1,575
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
3,570
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
18,510
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
2,201
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
2,410
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
2,756
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
18,884
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
1,048
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
2,064
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
2,458
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
13,158
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
3,121
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
6,442
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
۲۷۴
فوت ناگهانی دا زیور !
فوت ناگهانی دا زیور !
۳۰۲
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
۲۸۰
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
1,449
به زودی از شبکه یک
به زودی از شبکه یک
17,857
قسمت ۱
قسمت ۱
63,432
قسمت ۲
قسمت ۲
45,212
قسمت ۳
قسمت ۳
31,008
نخواستن ها و جبر روزگار...
نخواستن ها و جبر روزگار...
5,442
جانوران حرفه ای مرز !
جانوران حرفه ای مرز !
5,846
سرقت بی رحمانه شبانه !
سرقت بی رحمانه شبانه !
5,094
ننگ قاچاق و راهزنی !
ننگ قاچاق و راهزنی !
15,625
قسمت ۴
قسمت ۴
29,551
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
4,796
تفنگم کجاست؟!
تفنگم کجاست؟!
3,462
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
4,843
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
22,384
همه فن حریف بودن ایرج؟!
همه فن حریف بودن ایرج؟!
8,681
قسمت ۵
قسمت ۵
34,648
رویارویی کودکان با راهزنان !
رویارویی کودکان با راهزنان !
3,943
دعوا یا همنشینی ایرج؟
دعوا یا همنشینی ایرج؟
6,529
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
3,045
در رکابتیم خان !!
در رکابتیم خان !!
1,847
قتل در عروسی؟!
قتل در عروسی؟!
7,371
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
41,012
عروسی که به عزا تبدیل شد !
عروسی که به عزا تبدیل شد !
13,686
قسمت ۶
قسمت ۶
41,572
فرزند دختر برای مردان خوب !
فرزند دختر برای مردان خوب !
4,206
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
5,872
به دنبال دزدان پول و تفنگ
به دنبال دزدان پول و تفنگ
27,944
قاتل شیرزاد کجاست ؟
قاتل شیرزاد کجاست ؟
4,611
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
4,868
تکلیف خون ایرج معلومه !
تکلیف خون ایرج معلومه !
8,279
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
16,561
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
4,708