زمین بسیار بزرگ: غذا، آتش و آب

۹۰۲

شبکه ۴
8 مهر ماه 1399
22:04
سیاره زنده
سیاره زنده
۲۱۸
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
۵۰۲
سیاره زنده - کاشفان
سیاره زنده - کاشفان
۵۴۵
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
۴۵۴
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
۴۸۲
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
۷۰۱
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
۴۹۷
پول
پول
۷۴۷
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
۵۱۱
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
۵۳۴
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
1,308
اسرار فیزیک کوآنتومی
اسرار فیزیک کوآنتومی
1,447
رفتار حیوانات
رفتار حیوانات
۶۹۹
درون ذهن جانوران - حل مساله
درون ذهن جانوران - حل مساله
۷۳۶
احساسات جانوران
احساسات جانوران
1,093
ملکول سازنده ما
ملکول سازنده ما
۶۶۸
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
۷۰۰
H۲O ، مولکول سازنده ما
H۲O ، مولکول سازنده ما
۶۸۵
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
۸۶۸
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
1,120
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
1,012
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
1,154
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
۷۱۴
نجات یافته توسط خورشید
نجات یافته توسط خورشید
۶۴۳
دنیای هیولاهای دریایی
دنیای هیولاهای دریایی
1,035
جهان شگفت انگیز دایناسورها
جهان شگفت انگیز دایناسورها
1,891
گنجینه های زمین - فلزات
گنجینه های زمین - فلزات
1,113
گنجینه های زمین - نیروی برق
گنجینه های زمین - نیروی برق
۸۱۶
عکاسان کوسه ماهی
عکاسان کوسه ماهی
۳۶۸
عملیات نجات فانوس دریایی
عملیات نجات فانوس دریایی
۵۲۳