من مطمئنم خودش بود

۵۹۹

شبکه ۲
7 مهر ماه 1399
21:35
دزدی یا جاسوس؟
دزدی یا جاسوس؟
۶۳۵
لعنت به رضا خان حرمت شکن
لعنت به رضا خان حرمت شکن
۹۵۲
زبون تلخ و نیش دار مرجان
زبون تلخ و نیش دار مرجان
1,794
دنبال حقیقت
دنبال حقیقت
1,525
دردسر های نا تمام!!
دردسر های نا تمام!!
6,069
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
9,625
خداحافظ تیمسار
خداحافظ تیمسار
۹۶۴
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
۸۲۲
آتیش شک تو وجود مرجان
آتیش شک تو وجود مرجان
۸۸۵
سحر و جادوی عشق
سحر و جادوی عشق
1,874
لحظه وداع
لحظه وداع
2,849
روزبه در فکر قیام!!
روزبه در فکر قیام!!
8,504
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
11,332
دزدی از میرزا!!
دزدی از میرزا!!
1,265
یک پرده و هزار ماجرا
یک پرده و هزار ماجرا
8,134
ناراحتم ازت قاسم
ناراحتم ازت قاسم
2,923
مرگم رو از خدا خواستم
مرگم رو از خدا خواستم
2,163
اعتراف کن یا اعدام شو
اعتراف کن یا اعدام شو
3,058
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
11,946
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
9,042
یاد و خاطره پدر
یاد و خاطره پدر
۹۲۱
ماهور دوا و درمان استاد
ماهور دوا و درمان استاد
1,904
پسر کو ندارد نشان از پدر
پسر کو ندارد نشان از پدر
1,222
آیا معجزه اتفاق می افته؟
آیا معجزه اتفاق می افته؟
36,736
هرکاری لازم باشه می کنم
هرکاری لازم باشه می کنم
27,625
عاشقی یا دلتنگی؟
عاشقی یا دلتنگی؟
2,857
پرونده جدید برای شهاب
پرونده جدید برای شهاب
29,474
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
30,797
تهدیدی جدی برای شهاب
تهدیدی جدی برای شهاب
28,546
رابطه شکراب مارینا و ماهور
رابطه شکراب مارینا و ماهور
28,625
در جستجوی حقیقت
در جستجوی حقیقت
33,783
همه بی خبر از مارینا
همه بی خبر از مارینا
26,402
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
35,542
جلسه محرمانه ادیب با استاد
جلسه محرمانه ادیب با استاد
28,475
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
9,519
ترس و دلهره
ترس و دلهره
۷۸۳
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
۶۷۱
خود خواهی تیمسار
خود خواهی تیمسار
۵۲۲
عشق اهرم فشار علیه شهاب
عشق اهرم فشار علیه شهاب
1,244
شهاب به پایان خط رسید!!!
شهاب به پایان خط رسید!!!
7,090
تنها راه نجات ماهور
تنها راه نجات ماهور
1,931
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
8,472
به یاد پدر
به یاد پدر
۶۸۹
خواب عجیب استاد
خواب عجیب استاد
1,252
تعبیر خواب استاد
تعبیر خواب استاد
9,486
جاسوس جدید سرهنگ
جاسوس جدید سرهنگ
1,201
حکم جدید برای ماهور
حکم جدید برای ماهور
1,749
ادای نذر ممنوعه!!
ادای نذر ممنوعه!!
1,951
کجاست اون مراسم های پورشور
کجاست اون مراسم های پورشور
۹۷۷
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
9,674
نذری تو خونه تیمسار؟
نذری تو خونه تیمسار؟
1,092
خشم تیمسار از کارهای ماهور
خشم تیمسار از کارهای ماهور
1,801
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
2,567
مهمون تیمسار کیه؟
مهمون تیمسار کیه؟
2,421
چی تو سر تیمسار میگذره؟
چی تو سر تیمسار میگذره؟
11,230
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
4,265
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
8,976
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
۸۵۱
دست تیمسار برای مرجان رو شده
دست تیمسار برای مرجان رو شده
8,370
کارهای محرمانه استاد
کارهای محرمانه استاد
۵۵۶
ما زیاران چشم یاری داشتیم
ما زیاران چشم یاری داشتیم
۶۱۱
حال آشوب استاد
حال آشوب استاد
1,130
روضه خوانی میرزا
روضه خوانی میرزا
1,246
قسمت ۲۷
قسمت ۲۷
7,594
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
۷۲۳
میرزا به خاک سیاه نشست
میرزا به خاک سیاه نشست
۵۹۲
رفاقت تا پای جان
رفاقت تا پای جان
۵۷۰
نذری ماهور برای استاد
نذری ماهور برای استاد
۸۴۲
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
6,119
لعن و نفرین بی بی
لعن و نفرین بی بی
1,158
دست رد به سینه تیمسار
دست رد به سینه تیمسار
1,346
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
8,462
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
۶۲۶
در خواست استاد از ماهور
در خواست استاد از ماهور
1,702
ازدواج استاد؟
ازدواج استاد؟
1,461
نقشه جدید علیه ادیب
نقشه جدید علیه ادیب
۶۰۷
دل بی تاب نعمت
دل بی تاب نعمت
۷۰۵
مرجان تو دام سپنتا
مرجان تو دام سپنتا
1,328
بلیت پاریس برای ماهور!
بلیت پاریس برای ماهور!
1,585
تیر تیمسار به سنگ خورده
تیر تیمسار به سنگ خورده
7,135
قسمت ۲۹
قسمت ۲۹
9,461
همکاری یا عاشقی؟
همکاری یا عاشقی؟
1,476
پشت پرده پرونده روزبه
پشت پرده پرونده روزبه
۷۲۱
رنگ عشق بر بوم نقاشی
رنگ عشق بر بوم نقاشی
1,766
چی تو سر ماهور می گذره؟
چی تو سر ماهور می گذره؟
6,763
آخرین پناه گاه
آخرین پناه گاه
2,048
قسمت ۳۰
قسمت ۳۰
9,548
دعوا سر ماهور!
دعوا سر ماهور!
۸۸۵
ماهور نرو
ماهور نرو
۷۹۷
پریشونی و پشیمونی استاد
پریشونی و پشیمونی استاد
۷۲۳
ماهور فرار کرد !
ماهور فرار کرد !
1,360
حال غریب استاد
حال غریب استاد
۹۱۵
دلم نمی خواد تنها بمونم
دلم نمی خواد تنها بمونم
1,586
مرجان شریک سپنتا
مرجان شریک سپنتا
1,440
پیشنهاد بیشرمانه!
پیشنهاد بیشرمانه!
7,871
چرا من و باید انتخاب کنه؟
چرا من و باید انتخاب کنه؟
2,791
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
3,675
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
9,810
دیکتاتوری به اسم تیمسار
دیکتاتوری به اسم تیمسار
1,221
ماهور طلسم شده!
ماهور طلسم شده!
1,657
ملاقات تیمسار با تهمورث
ملاقات تیمسار با تهمورث
7,591
از ماهور چخبر؟
از ماهور چخبر؟
1,548
دلخوری تیمسار از ماهور
دلخوری تیمسار از ماهور
1,495
قاسم برگشت!
قاسم برگشت!
2,149
قسمت ۳۲
قسمت ۳۲
10,623
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
1,402
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
۷۱۷
درد ودل با استاد !
درد ودل با استاد !
1,541
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
1,447
ادیب تسلیم میشه!
ادیب تسلیم میشه!
1,549
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
5,999
قسمت ۳۳
قسمت ۳۳
6,414
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
1,325
محشر استاد حافی در طراحی !
محشر استاد حافی در طراحی !
1,075
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
8,125
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
1,493
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
1,969
قسمت ۳۴
قسمت ۳۴
8,395
نقاشی مدرک علیه استاد
نقاشی مدرک علیه استاد
۹۱۱
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
۹۸۲
تو از پدر چه مدرکی داری؟
تو از پدر چه مدرکی داری؟
1,728
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
1,042
راز قتل روزبه چیه؟
راز قتل روزبه چیه؟
1,822
ادیب کجاست؟
ادیب کجاست؟
6,874
قسمت ۳۵
قسمت ۳۵
9,790
سیاستِ پلیس بد، پلیس خوب !
سیاستِ پلیس بد، پلیس خوب !
۷۰۶
حکم آزادیت تو مشت منه !
حکم آزادیت تو مشت منه !
۹۱۰
ماهور چرا انقدر ساکته؟
ماهور چرا انقدر ساکته؟
۷۳۵
پیداشدن قاتل روزبه، راهی برای آزادی؟
پیداشدن قاتل روزبه، راهی برای آزادی؟
1,303
روزبه جاسوس کمونیست ها؟
روزبه جاسوس کمونیست ها؟
1,980
انگشتری برای ماهور !
انگشتری برای ماهور !
9,979
قسمت ۳۶
قسمت ۳۶
20,577
خلاصه قسمت ۳۱ تا ۳۶
خلاصه قسمت ۳۱ تا ۳۶
3,435
قسمت ۳۷
قسمت ۳۷
9,934
غیبت پشت سر ماهور و خانواده
غیبت پشت سر ماهور و خانواده
۷۴۴
همه شریک در غم ماهور
همه شریک در غم ماهور
۸۷۳
بخت سیاه ماهور
بخت سیاه ماهور
1,544
دختر من عاشق استاد حافی شده؟
دختر من عاشق استاد حافی شده؟
1,083
باید دل بکنی
باید دل بکنی
1,114
شهاب اعتراف می کنه؟
شهاب اعتراف می کنه؟
1,216
همه دنبال دیدار حافی
همه دنبال دیدار حافی
1,858
تلافی جواب رد به سپنتا
تلافی جواب رد به سپنتا
2,805
تیمسار به آخر راه رسید!
تیمسار به آخر راه رسید!
14,752
قسمت ۳۸
قسمت ۳۸
11,029
شهاب اعتراف کرد!
شهاب اعتراف کرد!
1,154
قاتل روزبه کی بود؟
قاتل روزبه کی بود؟
1,498
داستان واقعی مرگ روزبه
داستان واقعی مرگ روزبه
3,626
چرا دوستت رو نجات ندادی؟
چرا دوستت رو نجات ندادی؟
1,994
خام حرف‌های سپنتا نشو!
خام حرف‌های سپنتا نشو!
1,399
قسمت ۳۹
قسمت ۳۹
8,154
ماهور تنها راه نجات استاد و تیمسار
ماهور تنها راه نجات استاد و تیمسار
10,460
مرجان منتظر دستگیری تیمسار
مرجان منتظر دستگیری تیمسار
۹۲۵
ترس تیمسار از سپنتا
ترس تیمسار از سپنتا
1,175
به سپنتا اعتماد نکن!
به سپنتا اعتماد نکن!
1,421
من می خوام با سپنتا ازدواج کنم
من می خوام با سپنتا ازدواج کنم
2,346
می خوام با ماهور ازدواج کنم
می خوام با ماهور ازدواج کنم
2,787
قسمت ۴۰
قسمت ۴۰
8,666
خداحافظی تلخ!
خداحافظی تلخ!
2,017
چی تو سر تیمسار می گذره؟
چی تو سر تیمسار می گذره؟
1,070
پایان عشق
پایان عشق
2,185
چرا ادیب رو کشتی؟
چرا ادیب رو کشتی؟
1,684
نقشه خفناک تهمورث!
نقشه خفناک تهمورث!
9,998
نقشه های برباد رفته سرهنگ سپنتا !
نقشه های برباد رفته سرهنگ سپنتا !
2,317
سپنتا و تیمسارمردن؟
سپنتا و تیمسارمردن؟
5,302
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
۵۲
بین مرجان و سپنتا چی رد و بدل شد؟
بین مرجان و سپنتا چی رد و بدل شد؟
۴۹
سپنتا برای چی اومد اینجا؟
سپنتا برای چی اومد اینجا؟
۵۱
بین تیمسار و سرهنگ چی شد؟
بین تیمسار و سرهنگ چی شد؟
۱
لحظات نفسگیر دوئل!
لحظات نفسگیر دوئل!
۴
سرنوشت تلخ برای تیمسار
سرنوشت تلخ برای تیمسار
0
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
10,042
قسمت ۱
قسمت ۱
29,036
قسمت ۲
قسمت ۲
18,910
قسمت ۳
قسمت ۳
15,357
قسمت ۴
قسمت ۴
14,649
حسودی مرجان به ماهور
حسودی مرجان به ماهور
3,228
شوک عجیب به قاسم
شوک عجیب به قاسم
2,982
باج گیری پلیس !
باج گیری پلیس !
1,839
لحظات نفسگیر نجات
لحظات نفسگیر نجات
9,201
ناراحتی مرجان
ناراحتی مرجان
2,903
قسمت ۵
قسمت ۵
14,732
ذوق  دیدن ماهور
ذوق دیدن ماهور
2,113
نمانده از مسلمانی نشانه
نمانده از مسلمانی نشانه
2,021
دیدار سرزده تیمسار
دیدار سرزده تیمسار
1,974
شک پلیس به ماهور
شک پلیس به ماهور
9,562
کنایه مرجان به تیمسار
کنایه مرجان به تیمسار
3,877
خلاصه قسمت اول تا پنجم
خلاصه قسمت اول تا پنجم
6,177
قسمت ۶
قسمت ۶
15,075
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
3,884
مقاومت در برابر ممنوعیت
مقاومت در برابر ممنوعیت
6,902
داستان مادر یوسف
داستان مادر یوسف
3,614
خود شیرینی نعمت
خود شیرینی نعمت
4,977
حکم دختر تیمسار!
حکم دختر تیمسار!
12,343
قسمت ۷
قسمت ۷
14,790
قبول کردن دعوت ماهور
قبول کردن دعوت ماهور
3,510
دل نگرانی فیروزه بانو
دل نگرانی فیروزه بانو
3,496
ترمیم پرده عاشورا
ترمیم پرده عاشورا
3,219
جنگ میرزا با پلیس
جنگ میرزا با پلیس
11,025
برملا کردن راز میرزا
برملا کردن راز میرزا
4,169
قسمت ۸
قسمت ۸
20,909
سرنگونی استاد
سرنگونی استاد
19,841
!اجبار یا لطف
!اجبار یا لطف
8,740
غافلگیری ماهور
غافلگیری ماهور
10,005
نقشه تیمسار
نقشه تیمسار
10,072
ناراحتی از استاد!
ناراحتی از استاد!
8,998
قسمت ۹
قسمت ۹
20,281
فرار شهاب از چنگال پلیس
فرار شهاب از چنگال پلیس
15,659
درد عاشقی !
درد عاشقی !
16,939
توهم توطئه
توهم توطئه
54,245
از دل برفت هرکه از دیده برفت
از دل برفت هرکه از دیده برفت
17,444
خداحافظ یوسف
خداحافظ یوسف
14,294
این مملکت درد داره
این مملکت درد داره
2,146
ماهور دستگیر شد!
ماهور دستگیر شد!
3,947
شوق عاشقی
شوق عاشقی
3,486
اتهامات دختر تیمسار
اتهامات دختر تیمسار
108,375
نابودی هنر
نابودی هنر
70,554
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
10,363
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
71,729
جنگ مرجان و سرهنگ
جنگ مرجان و سرهنگ
5,636
هم دستی ماهور و شهاب
هم دستی ماهور و شهاب
5,124
؟نعمت یا پوآرو
؟نعمت یا پوآرو
5,679
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
18,216
گزارش تفحص
گزارش تفحص
6,022
درد بی خبری
درد بی خبری
1,563
ناراحتی تیمسار از ماهور
ناراحتی تیمسار از ماهور
4,254
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
3,816
اعتراف ماهور
اعتراف ماهور
13,456
دستورات تیمسار
دستورات تیمسار
4,531
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
14,880
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
13,826
عشق و عاشقی
عشق و عاشقی
4,599
تقاضای کمک و بخشش
تقاضای کمک و بخشش
2,153
نگرانتم ماهور
نگرانتم ماهور
11,883
برگشت رفیق پر خطر استاد
برگشت رفیق پر خطر استاد
3,597
همدستی دزد و پلیس!
همدستی دزد و پلیس!
4,354
سپنتا و مرجان رو در رو
سپنتا و مرجان رو در رو
4,085
دست ادیب رو شد!!
دست ادیب رو شد!!
3,111
ادیب به دنبال اصلاحات
ادیب به دنبال اصلاحات
3,396
کشف واقعیت تلخ
کشف واقعیت تلخ
28,681
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
13,025
آخرین لحظات
آخرین لحظات
21,641
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
31,189
راز های خفته
راز های خفته
47,307
غیبت مشکوک قاسم
غیبت مشکوک قاسم
20,839
دردسر تازه برای تیمسار
دردسر تازه برای تیمسار
41,629
همه چشم براه قاسم
همه چشم براه قاسم
42,626
دلخوری تیمسار از دایه
دلخوری تیمسار از دایه
44,648
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
44,747
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
52,629
پاقدم نحس
پاقدم نحس
43,290
بوی شر میاد!!
بوی شر میاد!!
42,424
حرفهای بی پروای استاد
حرفهای بی پروای استاد
43,402
دست استاد درمان میشه؟
دست استاد درمان میشه؟
45,509
دردسر جدید برای استاد و ماهور
دردسر جدید برای استاد و ماهور
70,783
قسمت هفدهم
قسمت هفدهم
9,919
دست خالی سرهنگ سپنتا
دست خالی سرهنگ سپنتا
1,377
نصیحت یا تهدید؟
نصیحت یا تهدید؟
1,240
هنر زیر تیغ دوام میاره!
هنر زیر تیغ دوام میاره!
2,328
دنبال یک سر نخ!!
دنبال یک سر نخ!!
1,895
روزبه رو کشتن!
روزبه رو کشتن!
9,988
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
9,735