معامله با قاتل!

4,132

شبکه ۳
7 مهر ماه 1399
21:05
تصمیمی برای زنده ماندن!
تصمیمی برای زنده ماندن!
3,506
توهم عجیب استوار!
توهم عجیب استوار!
10,213
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
38,159
من جز خدا از هیچکس دیگه نمی ترسم
من جز خدا از هیچکس دیگه نمی ترسم
2,487
سوال های عجیب استوار از پسرش
سوال های عجیب استوار از پسرش
2,367
تکلیفی که باید روشن بشه!
تکلیفی که باید روشن بشه!
3,181
بعضی وقت ها بهتره که فراموش کنی !
بعضی وقت ها بهتره که فراموش کنی !
4,131
پیدا شدن دلار ها !!
پیدا شدن دلار ها !!
40,753
خلاصه قسمت های ۲۰ تا ۲۳
خلاصه قسمت های ۲۰ تا ۲۳
6,274
اصلان من و تو کشتیش؟
اصلان من و تو کشتیش؟
3,209
باز هم دسیسه؟
باز هم دسیسه؟
3,747
ما این زمین گرم و می خوایم
ما این زمین گرم و می خوایم
4,653
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
25,849
دلار های استوار!!
دلار های استوار!!
9,429
دوراهی سخت برای علیار!!
دوراهی سخت برای علیار!!
24,196
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
23,005
خودکشی با قطار !!
خودکشی با قطار !!
27,655
وقتشه پای قانون بیاد وسط!
وقتشه پای قانون بیاد وسط!
2,090
تیراندازی به استوار؟!
تیراندازی به استوار؟!
4,156
چوب دوسر سوخت!
چوب دوسر سوخت!
2,856
خوش شانس بودم باهات ازدواج نکردم!
خوش شانس بودم باهات ازدواج نکردم!
6,052
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
19,681
نفر اول زندگیت کیه؟!
نفر اول زندگیت کیه؟!
1,796
حال علیار خوب نیست!
حال علیار خوب نیست!
2,419
واقعیت تلخه ... !
واقعیت تلخه ... !
2,392
داستان بیماری علیار چیه؟
داستان بیماری علیار چیه؟
12,050
از خود گذشتگی بخاطر عشق!
از خود گذشتگی بخاطر عشق!
4,414
نقشه فرار از زندان!
نقشه فرار از زندان!
16,681
تلاش برای آزادی!
تلاش برای آزادی!
1,855
علیار قراره بمیره!
علیار قراره بمیره!
2,477
استوار به زمین گرم رسید!
استوار به زمین گرم رسید!
4,278
قسمت آخر
قسمت آخر
18,991
خلاصه قسمت های ۲۴ تا ۲۷
خلاصه قسمت های ۲۴ تا ۲۷
3,806
پشت صحنه
پشت صحنه
1,294
بزودی از شبکه سوم سیما
بزودی از شبکه سوم سیما
14,488
قسمت ۱
قسمت ۱
55,062
قسمت ۲
قسمت ۲
34,717
برخورد علیار با برادرش
برخورد علیار با برادرش
6,798
تیر خوردن اصلان !
تیر خوردن اصلان !
42,868
خواستگاری برای علیار ؟!
خواستگاری برای علیار ؟!
7,715
عصبانیت علیار از مرگ برادرش
عصبانیت علیار از مرگ برادرش
5,525
شکایت زن اصلان به علیار !
شکایت زن اصلان به علیار !
6,653
قسمت ۳
قسمت ۳
26,046
فرار استوار !
فرار استوار !
2,705
علیار در زندان !
علیار در زندان !
3,606
نگرانی یارعلی برای گم شدن علیار
نگرانی یارعلی برای گم شدن علیار
2,309
پیدا شدن علیار !
پیدا شدن علیار !
3,338
زن اصلان در مهمان خانه
زن اصلان در مهمان خانه
7,008
جواب مثبت معصومه به علیار !
جواب مثبت معصومه به علیار !
34,393
خلاصه قسمت های ۱ تا ۳
خلاصه قسمت های ۱ تا ۳
10,758
قسمت ۴
قسمت ۴
26,666
خط و نشون استوار برای علیار !
خط و نشون استوار برای علیار !
2,553
معصومه حالش خوب نیست !
معصومه حالش خوب نیست !
1,968
دزدی زن اصلان !!
دزدی زن اصلان !!
9,249
فرهاد گم شد !
فرهاد گم شد !
3,202
علیار دنبال فرهاد گمشده
علیار دنبال فرهاد گمشده
3,452
فرهاد پیدا شد !
فرهاد پیدا شد !
2,587
ازدواج علیار و زن اصلان ؟!
ازدواج علیار و زن اصلان ؟!
16,105
قسمت ۵
قسمت ۵
25,589
علیار داره نقش بازی میکنه ؟
علیار داره نقش بازی میکنه ؟
2,850
زن اصلان، علیار رو تهدید کرد !
زن اصلان، علیار رو تهدید کرد !
2,154
پیرمرد فحش نیست !
پیرمرد فحش نیست !
2,496
وقتی فروغ علیار رو از اتاق بیرون می کنه
وقتی فروغ علیار رو از اتاق بیرون می کنه
3,995
دست معصومه سوخت !!
دست معصومه سوخت !!
4,143
گروگان گیری فرهاد ؟!
گروگان گیری فرهاد ؟!
4,279
اصلان موقع مرگش به علیار چی گفت ؟
اصلان موقع مرگش به علیار چی گفت ؟
15,263
قسمت ۶
قسمت ۶
28,081
مرگ دختر سه ساله ی استوار !
مرگ دختر سه ساله ی استوار !
9,233
فروغ در پاسگاه !
فروغ در پاسگاه !
3,613
دزدی از سر ناچاری !
دزدی از سر ناچاری !
4,188
فروغ با علیار خوب شد ؟!
فروغ با علیار خوب شد ؟!
6,009
داستان بابای فروغ چیه ؟
داستان بابای فروغ چیه ؟
12,560
فروغ گذاشت رفت !
فروغ گذاشت رفت !
2,343
قسمت ۷
قسمت ۷
21,729
فروغ می خواد بخشیده بشه
فروغ می خواد بخشیده بشه
2,863
شرط بابای فروغ !
شرط بابای فروغ !
3,887
مامانم گفت بهت بگم بابا علیار!
مامانم گفت بهت بگم بابا علیار!
21,064
فروغ جواب علیار رو نمیده
فروغ جواب علیار رو نمیده
3,648
قاچاق مواد داخل عروسک!
قاچاق مواد داخل عروسک!
5,709
قسمت ۸
قسمت ۸
28,602
سال خمسی من و علیاره، می دونی سال خمسی چیه ؟
سال خمسی من و علیاره، می دونی سال خمسی چیه ؟
4,217
سیلی فروغ به اصلان !
سیلی فروغ به اصلان !
4,783
امید یارعلی به معصومه !
امید یارعلی به معصومه !
3,649
فروغ علیار رو دوست داره؟
فروغ علیار رو دوست داره؟
18,118
توبه فروغ!
توبه فروغ!
5,652
خلاصه قسمت های ۴ تا ۸
خلاصه قسمت های ۴ تا ۸
6,888
خلاصه قسمتهای ۴ تا ۸
خلاصه قسمتهای ۴ تا ۸
6,567
آزاد شدن ماجد از زندان
آزاد شدن ماجد از زندان
2,340
زندان رفتن فروغ !
زندان رفتن فروغ !
3,617
فرار عجیب فرهاد!
فرار عجیب فرهاد!
31,370
ملاقات فروغ و فرهاد
ملاقات فروغ و فرهاد
4,911
طلاق علیار و فروغ ؟
طلاق علیار و فروغ ؟
7,244
قسمت ۹
قسمت ۹
31,978
نمیفهمی دوست داشتن یعنی چی؟
نمیفهمی دوست داشتن یعنی چی؟
8,221
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
26,000
لحظه حساس نجات علیار !
لحظه حساس نجات علیار !
26,873
آتنه طلاق غیابی می خواد !
آتنه طلاق غیابی می خواد !
3,622
از خود گذشتگی علیار!
از خود گذشتگی علیار!
5,462
فروغ نماز خواندن بلد نبود !
فروغ نماز خواندن بلد نبود !
6,072
فرار تیمسار از تیمارستان !
فرار تیمسار از تیمارستان !
3,741
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
26,330
فرار علیار از دیدن استوار !
فرار علیار از دیدن استوار !
24,592
استوار دیوونه شده ؟
استوار دیوونه شده ؟
3,447
انتخاب سخت علیار !
انتخاب سخت علیار !
3,848
بیماری تیمسار چیه؟
بیماری تیمسار چیه؟
4,801
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
24,347
کینه ماجد از استوار
کینه ماجد از استوار
2,167
سوء استفاده از فروغ در شب عروسی !
سوء استفاده از فروغ در شب عروسی !
36,027
ماجرای دفن دلارها !
ماجرای دفن دلارها !
3,077
قاب عکس دردسر ساز!
قاب عکس دردسر ساز!
2,704
ملاقات فروغ و استوار!
ملاقات فروغ و استوار!
6,058
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
25,642
ابراز علاقه علیار !
ابراز علاقه علیار !
4,877
کتک خوردن فروغ !
کتک خوردن فروغ !
9,735
تو دهنم نمی چرخه بدون خانوم صدات کنم!
تو دهنم نمی چرخه بدون خانوم صدات کنم!
35,604
زندگیش رو نابود کردن!
زندگیش رو نابود کردن!
2,429
شوک عجیب ماجد به زنده بودن پدر علیار!
شوک عجیب ماجد به زنده بودن پدر علیار!
3,507
درگیری فیزیکی علیار و ماجد!
درگیری فیزیکی علیار و ماجد!
5,964
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
30,428
معتاد شدن فروغ!
معتاد شدن فروغ!
4,649
درگیری فروغ با پدرش!
درگیری فروغ با پدرش!
1,036
ترس از دست دادن فرهاد
ترس از دست دادن فرهاد
6,509
شرط فروغ برای ادامه زندگی با علیار!
شرط فروغ برای ادامه زندگی با علیار!
6,569
همه به دنبال گمشده !
همه به دنبال گمشده !
6,345
دستگیری علیار برای حمل قاچاق؟!
دستگیری علیار برای حمل قاچاق؟!
31,849
خلاصه قسمت های ۹ تا ۱۴
خلاصه قسمت های ۹ تا ۱۴
9,597
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
36,016
خاک تو سرت با اون دست فرمونت !
خاک تو سرت با اون دست فرمونت !
2,711
رسوایی مستاجران !
رسوایی مستاجران !
4,299
من آدم فروش نیستم !
من آدم فروش نیستم !
5,039
علیار در جستجوی پدرش ...!
علیار در جستجوی پدرش ...!
20,303
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
32,225
حافظه استوار برگشت!
حافظه استوار برگشت!
49,577
از بابام نمیگذرم!
از بابام نمیگذرم!
3,889
هیچ مسئولی حق نداره درو روی مردم ببنده!
هیچ مسئولی حق نداره درو روی مردم ببنده!
4,319
فراری دادن استوار!
فراری دادن استوار!
6,387
خوشبختی این شکلیه؟!
خوشبختی این شکلیه؟!
12,434
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
22,461
لو رفتن استوار!
لو رفتن استوار!
2,969
لحظه غمناک جدایی
لحظه غمناک جدایی
3,283
جرم عاشقی چیه؟
جرم عاشقی چیه؟
21,161
آشپزی یاد گرفتن فروغ!
آشپزی یاد گرفتن فروغ!
4,799
شکستن سر معصومه !
شکستن سر معصومه !
6,780
تهدید به مرگ!
تهدید به مرگ!
2,468
دروغ گفتن معصومه!
دروغ گفتن معصومه!
32,491
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
23,006
آصف به برادر خودشم رحم نکرد!
آصف به برادر خودشم رحم نکرد!
2,779
لحظه نفس گیر مچ اندازی !
لحظه نفس گیر مچ اندازی !
5,094
توی هر اتفاقی یک خیری هست
توی هر اتفاقی یک خیری هست
3,759
لو دادن اصلان توسط فروغ؟!
لو دادن اصلان توسط فروغ؟!
7,342
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
31,277
گریه کردن احساسی استوار
گریه کردن احساسی استوار
3,244
بخاطر دو بشکه دلار!
بخاطر دو بشکه دلار!
3,895
لحظه حساس خفه کردن استوار!!
لحظه حساس خفه کردن استوار!!
48,714
جدل پسر و پدربزرگ !
جدل پسر و پدربزرگ !
5,073
انتقام از مرده !
انتقام از مرده !
7,967
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۱۹
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۱۹
9,803
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
25,142
بیست سال انتظار برای یک قاچاقچی !
بیست سال انتظار برای یک قاچاقچی !
6,525
لحظه فرار فروغ و پرت شدن بابا یارعلی !
لحظه فرار فروغ و پرت شدن بابا یارعلی !
61,722
عشق می دونی چیه، بخاطر عشق برو
عشق می دونی چیه، بخاطر عشق برو
8,703
مسموم کردن استوار!
مسموم کردن استوار!
10,883
دعوای عجیب ماجد با یارعلی!
دعوای عجیب ماجد با یارعلی!
11,442
دزدیدن علیار!
دزدیدن علیار!
16,562
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
21,464
دروغ معصومه چی بود؟
دروغ معصومه چی بود؟
2,891
تهدید به قتل علیار !
تهدید به قتل علیار !
18,270
راز غمناک بابا یارعلی !
راز غمناک بابا یارعلی !
3,367
نجات پیدا کردن علیار!
نجات پیدا کردن علیار!
2,166
وقتی استوار به سیم آخر میزنه!
وقتی استوار به سیم آخر میزنه!
5,817
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
20,337
آصف به خواهرش رحم نکرد!
آصف به خواهرش رحم نکرد!
3,772
بچه مثبت دلار به کارش نمیاد!
بچه مثبت دلار به کارش نمیاد!
3,068