تفکر و سواد رسانه ای / ۲ آبان
تفکر و سواد رسانه ای / ۲ آبان
۷۳۲
زیست شناسی / ۱ آبان
زیست شناسی / ۱ آبان
1,446
آمادگی دفاعی / ۱ آبان
آمادگی دفاعی / ۱ آبان
۶۶۴
شیمی - طیف نشری خطی / ۳۰ مهر
شیمی - طیف نشری خطی / ۳۰ مهر
2,491
عربی زبان قرآن / ۲۸ مهر
عربی زبان قرآن / ۲۸ مهر
2,046
شیمی - طیف نشری خطی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
شیمی - طیف نشری خطی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
4,075
زیست شناسی - تجربی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
زیست شناسی - تجربی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
2,283
فیزیک - ویژگی های مواد / ۲۴ مهر
فیزیک - ویژگی های مواد / ۲۴ مهر
4,009
زیست شناسی / ۲۴ مهر
زیست شناسی / ۲۴ مهر
2,776
آمادگی دفاعی /۲۴ مهر
آمادگی دفاعی /۲۴ مهر
1,147
فیزیک یک - چگالی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
فیزیک یک - چگالی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
3,771
شیمی - حل مسائل به روش کسر تبدیل  - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
شیمی - حل مسائل به روش کسر تبدیل - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
4,850
عربی / ۲۱ مهر
عربی / ۲۱ مهر
2,687
شیمی / ۲۰ مهر
شیمی / ۲۰ مهر
7,699
زیست شناسی  / ۲۰ مهر
زیست شناسی / ۲۰ مهر
2,883
تفکر و سواد رسانه ای - درس پنجم / ۱۸ مهر
تفکر و سواد رسانه ای - درس پنجم / ۱۸ مهر
2,083
ریاضی یک - دنباله حسابی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
ریاضی یک - دنباله حسابی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
4,347
شیمی - ریاضی و تجربی - جرم مولی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
شیمی - ریاضی و تجربی - جرم مولی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
6,432
ریاضی - دنباله حسابی / ۱۵ مهر
ریاضی - دنباله حسابی / ۱۵ مهر
3,481
عربی زبان قرآن / ۱۴ مهر
عربی زبان قرآن / ۱۴ مهر
3,405
زیست شناسی - علوم تجربی و ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
زیست شناسی - علوم تجربی و ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
3,902
شیمی - مول و جرم مولی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
شیمی - مول و جرم مولی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
7,283
فیزیک - حل مسائل / ۱۲ مهر
فیزیک - حل مسائل / ۱۲ مهر
4,994
تفکر و سواد رسانه ای - درس چهارم / ۱۱ مهر
تفکر و سواد رسانه ای - درس چهارم / ۱۱ مهر
2,795
ریاضی - دنباله حسابی و هندسی / ۱۰ مهر
ریاضی - دنباله حسابی و هندسی / ۱۰ مهر
4,517
زیست شناسی / ۱۰ مهر
زیست شناسی / ۱۰ مهر
3,870
آمادگی دفاعی / ۱۰ مهر
آمادگی دفاعی / ۱۰ مهر
1,577
فیزیک - یگاها / ۹ مهر
فیزیک - یگاها / ۹ مهر
6,555
شیمی - جرم اتمی میانگین / ۹ مهر
شیمی - جرم اتمی میانگین / ۹ مهر
10,982
فیزیک / ۸ مهر
فیزیک / ۸ مهر
4,489