آصف به خواهرش رحم نکرد!
آصف به خواهرش رحم نکرد!
3,785
بچه مثبت دلار به کارش نمیاد!
بچه مثبت دلار به کارش نمیاد!
3,083
معامله با قاتل!
معامله با قاتل!
4,147
تصمیمی برای زنده ماندن!
تصمیمی برای زنده ماندن!
3,513
توهم عجیب استوار!
توهم عجیب استوار!
10,223
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
38,249
من جز خدا از هیچکس دیگه نمی ترسم
من جز خدا از هیچکس دیگه نمی ترسم
2,499
سوال های عجیب استوار از پسرش
سوال های عجیب استوار از پسرش
2,372
تکلیفی که باید روشن بشه!
تکلیفی که باید روشن بشه!
3,192
بعضی وقت ها بهتره که فراموش کنی !
بعضی وقت ها بهتره که فراموش کنی !
4,139
پیدا شدن دلار ها !!
پیدا شدن دلار ها !!
40,764
خلاصه قسمت های ۲۰ تا ۲۳
خلاصه قسمت های ۲۰ تا ۲۳
6,290
اصلان من و تو کشتیش؟
اصلان من و تو کشتیش؟
3,219
باز هم دسیسه؟
باز هم دسیسه؟
3,754
ما این زمین گرم و می خوایم
ما این زمین گرم و می خوایم
4,660
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
25,950
دلار های استوار!!
دلار های استوار!!
9,444
دوراهی سخت برای علیار!!
دوراهی سخت برای علیار!!
24,212
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
23,119
خودکشی با قطار !!
خودکشی با قطار !!
27,659
وقتشه پای قانون بیاد وسط!
وقتشه پای قانون بیاد وسط!
2,097
تیراندازی به استوار؟!
تیراندازی به استوار؟!
4,175
چوب دوسر سوخت!
چوب دوسر سوخت!
2,864
خوش شانس بودم باهات ازدواج نکردم!
خوش شانس بودم باهات ازدواج نکردم!
6,083
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
19,806
نفر اول زندگیت کیه؟!
نفر اول زندگیت کیه؟!
1,808
حال علیار خوب نیست!
حال علیار خوب نیست!
2,437
واقعیت تلخه ... !
واقعیت تلخه ... !
2,404
داستان بیماری علیار چیه؟
داستان بیماری علیار چیه؟
12,063
از خود گذشتگی بخاطر عشق!
از خود گذشتگی بخاطر عشق!
4,423
نقشه فرار از زندان!
نقشه فرار از زندان!
16,721
تلاش برای آزادی!
تلاش برای آزادی!
1,882
علیار قراره بمیره!
علیار قراره بمیره!
2,492
استوار به زمین گرم رسید!
استوار به زمین گرم رسید!
4,318
قسمت آخر
قسمت آخر
19,241
خلاصه قسمت های ۲۴ تا ۲۷
خلاصه قسمت های ۲۴ تا ۲۷
3,885
پشت صحنه
پشت صحنه
1,439
بزودی از شبکه سوم سیما
بزودی از شبکه سوم سیما
14,517
قسمت ۱
قسمت ۱
55,132
قسمت ۲
قسمت ۲
34,760
برخورد علیار با برادرش
برخورد علیار با برادرش
6,811
تیر خوردن اصلان !
تیر خوردن اصلان !
42,901
خواستگاری برای علیار ؟!
خواستگاری برای علیار ؟!
7,733
عصبانیت علیار از مرگ برادرش
عصبانیت علیار از مرگ برادرش
5,532
شکایت زن اصلان به علیار !
شکایت زن اصلان به علیار !
6,670
قسمت ۳
قسمت ۳
26,092
فرار استوار !
فرار استوار !
2,722
علیار در زندان !
علیار در زندان !
3,628
نگرانی یارعلی برای گم شدن علیار
نگرانی یارعلی برای گم شدن علیار
2,313
پیدا شدن علیار !
پیدا شدن علیار !
3,346
زن اصلان در مهمان خانه
زن اصلان در مهمان خانه
7,015
جواب مثبت معصومه به علیار !
جواب مثبت معصومه به علیار !
34,417
خلاصه قسمت های ۱ تا ۳
خلاصه قسمت های ۱ تا ۳
10,765
قسمت ۴
قسمت ۴
26,707
خط و نشون استوار برای علیار !
خط و نشون استوار برای علیار !
2,564
معصومه حالش خوب نیست !
معصومه حالش خوب نیست !
1,984
دزدی زن اصلان !!
دزدی زن اصلان !!
9,259
فرهاد گم شد !
فرهاد گم شد !
3,223
علیار دنبال فرهاد گمشده
علیار دنبال فرهاد گمشده
3,466
فرهاد پیدا شد !
فرهاد پیدا شد !
2,601
ازدواج علیار و زن اصلان ؟!
ازدواج علیار و زن اصلان ؟!
16,128
قسمت ۵
قسمت ۵
25,636
علیار داره نقش بازی میکنه ؟
علیار داره نقش بازی میکنه ؟
2,877
زن اصلان، علیار رو تهدید کرد !
زن اصلان، علیار رو تهدید کرد !
2,162
پیرمرد فحش نیست !
پیرمرد فحش نیست !
2,518
وقتی فروغ علیار رو از اتاق بیرون می کنه
وقتی فروغ علیار رو از اتاق بیرون می کنه
4,015
دست معصومه سوخت !!
دست معصومه سوخت !!
4,148
گروگان گیری فرهاد ؟!
گروگان گیری فرهاد ؟!
4,296
اصلان موقع مرگش به علیار چی گفت ؟
اصلان موقع مرگش به علیار چی گفت ؟
15,278
قسمت ۶
قسمت ۶
28,104
مرگ دختر سه ساله ی استوار !
مرگ دختر سه ساله ی استوار !
9,261
فروغ در پاسگاه !
فروغ در پاسگاه !
3,634
دزدی از سر ناچاری !
دزدی از سر ناچاری !
4,210
فروغ با علیار خوب شد ؟!
فروغ با علیار خوب شد ؟!
6,019
داستان بابای فروغ چیه ؟
داستان بابای فروغ چیه ؟
12,582
فروغ گذاشت رفت !
فروغ گذاشت رفت !
2,358
قسمت ۷
قسمت ۷
21,762
فروغ می خواد بخشیده بشه
فروغ می خواد بخشیده بشه
2,875
شرط بابای فروغ !
شرط بابای فروغ !
3,892
مامانم گفت بهت بگم بابا علیار!
مامانم گفت بهت بگم بابا علیار!
21,072
فروغ جواب علیار رو نمیده
فروغ جواب علیار رو نمیده
3,659
قاچاق مواد داخل عروسک!
قاچاق مواد داخل عروسک!
5,714
قسمت ۸
قسمت ۸
28,650
سال خمسی من و علیاره، می دونی سال خمسی چیه ؟
سال خمسی من و علیاره، می دونی سال خمسی چیه ؟
4,220
سیلی فروغ به اصلان !
سیلی فروغ به اصلان !
4,813
امید یارعلی به معصومه !
امید یارعلی به معصومه !
3,660
فروغ علیار رو دوست داره؟
فروغ علیار رو دوست داره؟
18,123
توبه فروغ!
توبه فروغ!
5,658
خلاصه قسمت های ۴ تا ۸
خلاصه قسمت های ۴ تا ۸
6,905
خلاصه قسمتهای ۴ تا ۸
خلاصه قسمتهای ۴ تا ۸
6,584
آزاد شدن ماجد از زندان
آزاد شدن ماجد از زندان
2,356
زندان رفتن فروغ !
زندان رفتن فروغ !
3,624
فرار عجیب فرهاد!
فرار عجیب فرهاد!
31,402
ملاقات فروغ و فرهاد
ملاقات فروغ و فرهاد
4,933
طلاق علیار و فروغ ؟
طلاق علیار و فروغ ؟
7,268
قسمت ۹
قسمت ۹
32,035
نمیفهمی دوست داشتن یعنی چی؟
نمیفهمی دوست داشتن یعنی چی؟
8,231
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
26,029
لحظه حساس نجات علیار !
لحظه حساس نجات علیار !
26,877
آتنه طلاق غیابی می خواد !
آتنه طلاق غیابی می خواد !
3,626
از خود گذشتگی علیار!
از خود گذشتگی علیار!
5,477
فروغ نماز خواندن بلد نبود !
فروغ نماز خواندن بلد نبود !
6,089
فرار تیمسار از تیمارستان !
فرار تیمسار از تیمارستان !
3,749
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
26,367
فرار علیار از دیدن استوار !
فرار علیار از دیدن استوار !
24,606
استوار دیوونه شده ؟
استوار دیوونه شده ؟
3,463
انتخاب سخت علیار !
انتخاب سخت علیار !
3,854
بیماری تیمسار چیه؟
بیماری تیمسار چیه؟
4,806
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
24,395
کینه ماجد از استوار
کینه ماجد از استوار
2,176
سوء استفاده از فروغ در شب عروسی !
سوء استفاده از فروغ در شب عروسی !
36,050
ماجرای دفن دلارها !
ماجرای دفن دلارها !
3,083
قاب عکس دردسر ساز!
قاب عکس دردسر ساز!
2,707
ملاقات فروغ و استوار!
ملاقات فروغ و استوار!
6,071
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
25,679
ابراز علاقه علیار !
ابراز علاقه علیار !
4,890
کتک خوردن فروغ !
کتک خوردن فروغ !
9,753
تو دهنم نمی چرخه بدون خانوم صدات کنم!
تو دهنم نمی چرخه بدون خانوم صدات کنم!
35,612
زندگیش رو نابود کردن!
زندگیش رو نابود کردن!
2,440
شوک عجیب ماجد به زنده بودن پدر علیار!
شوک عجیب ماجد به زنده بودن پدر علیار!
3,515
درگیری فیزیکی علیار و ماجد!
درگیری فیزیکی علیار و ماجد!
5,971
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
30,460
معتاد شدن فروغ!
معتاد شدن فروغ!
4,657
درگیری فروغ با پدرش!
درگیری فروغ با پدرش!
1,043
ترس از دست دادن فرهاد
ترس از دست دادن فرهاد
6,516
شرط فروغ برای ادامه زندگی با علیار!
شرط فروغ برای ادامه زندگی با علیار!
6,594
همه به دنبال گمشده !
همه به دنبال گمشده !
6,363
دستگیری علیار برای حمل قاچاق؟!
دستگیری علیار برای حمل قاچاق؟!
31,867
خلاصه قسمت های ۹ تا ۱۴
خلاصه قسمت های ۹ تا ۱۴
9,615
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
36,066
خاک تو سرت با اون دست فرمونت !
خاک تو سرت با اون دست فرمونت !
2,714
رسوایی مستاجران !
رسوایی مستاجران !
4,303
من آدم فروش نیستم !
من آدم فروش نیستم !
5,042
علیار در جستجوی پدرش ...!
علیار در جستجوی پدرش ...!
20,308
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
32,290
حافظه استوار برگشت!
حافظه استوار برگشت!
49,604
از بابام نمیگذرم!
از بابام نمیگذرم!
3,895
هیچ مسئولی حق نداره درو روی مردم ببنده!
هیچ مسئولی حق نداره درو روی مردم ببنده!
4,321
فراری دادن استوار!
فراری دادن استوار!
6,402
خوشبختی این شکلیه؟!
خوشبختی این شکلیه؟!
12,438
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
22,505
لو رفتن استوار!
لو رفتن استوار!
2,975
لحظه غمناک جدایی
لحظه غمناک جدایی
3,287
جرم عاشقی چیه؟
جرم عاشقی چیه؟
21,171
آشپزی یاد گرفتن فروغ!
آشپزی یاد گرفتن فروغ!
4,803
شکستن سر معصومه !
شکستن سر معصومه !
6,791
تهدید به مرگ!
تهدید به مرگ!
2,476
دروغ گفتن معصومه!
دروغ گفتن معصومه!
32,496
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
23,053
آصف به برادر خودشم رحم نکرد!
آصف به برادر خودشم رحم نکرد!
2,782
لحظه نفس گیر مچ اندازی !
لحظه نفس گیر مچ اندازی !
5,101
توی هر اتفاقی یک خیری هست
توی هر اتفاقی یک خیری هست
3,765
لو دادن اصلان توسط فروغ؟!
لو دادن اصلان توسط فروغ؟!
7,350
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
31,325
گریه کردن احساسی استوار
گریه کردن احساسی استوار
3,247
بخاطر دو بشکه دلار!
بخاطر دو بشکه دلار!
3,904
لحظه حساس خفه کردن استوار!!
لحظه حساس خفه کردن استوار!!
48,750
جدل پسر و پدربزرگ !
جدل پسر و پدربزرگ !
5,077
انتقام از مرده !
انتقام از مرده !
7,970
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۱۹
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۱۹
9,812
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
25,199
بیست سال انتظار برای یک قاچاقچی !
بیست سال انتظار برای یک قاچاقچی !
6,532
لحظه فرار فروغ و پرت شدن بابا یارعلی !
لحظه فرار فروغ و پرت شدن بابا یارعلی !
61,743
عشق می دونی چیه، بخاطر عشق برو
عشق می دونی چیه، بخاطر عشق برو
8,713
مسموم کردن استوار!
مسموم کردن استوار!
10,893
دعوای عجیب ماجد با یارعلی!
دعوای عجیب ماجد با یارعلی!
11,446
دزدیدن علیار!
دزدیدن علیار!
16,573
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
21,552
دروغ معصومه چی بود؟
دروغ معصومه چی بود؟
2,899
تهدید به قتل علیار !
تهدید به قتل علیار !
18,276
راز غمناک بابا یارعلی !
راز غمناک بابا یارعلی !
3,373
نجات پیدا کردن علیار!
نجات پیدا کردن علیار!
2,170
وقتی استوار به سیم آخر میزنه!
وقتی استوار به سیم آخر میزنه!
5,830