هویت اجتماعی- رشته تجربی و ریاضی - ۸ آبان ۱۳۹۹
هویت اجتماعی- رشته تجربی و ریاضی - ۸ آبان ۱۳۹۹
۳۸۱
شیمی - حل مسائل PH / ۷ آبان
شیمی - حل مسائل PH / ۷ آبان
1,215
زیست شناسی - جریان اطلاعات در یاقته / ۶ آبان
زیست شناسی - جریان اطلاعات در یاقته / ۶ آبان
۸۷۱
عربی زبان قرآن - رشته تجربی و ریاضی - ۵ آبان ۹۹
عربی زبان قرآن - رشته تجربی و ریاضی - ۵ آبان ۹۹
۸۲۸
شیمی / ۴ آبان
شیمی / ۴ آبان
2,086
زیست شناسی / ۳ آبان
زیست شناسی / ۳ آبان
1,193
هویت اجتماعی / ۱ آبان
هویت اجتماعی / ۱ آبان
۸۳۳
فیزیک - شتاب متوسط و لحظه ای / ۳۰ مهر
فیزیک - شتاب متوسط و لحظه ای / ۳۰ مهر
1,147
ریاضی - تابع وارون / ۳۰ مهر
ریاضی - تابع وارون / ۳۰ مهر
۹۲۳
شیمی - مسائل ثابت یونش اسیدی / ۳۰ مهر
شیمی - مسائل ثابت یونش اسیدی / ۳۰ مهر
2,491
فیزیک سه - شتاب متوسط و لحظه ای - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
فیزیک سه - شتاب متوسط و لحظه ای - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,068
زیست شناسی - رشته تجربی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
زیست شناسی - رشته تجربی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,585
فیزیک - درس شتاب / ۲۸ مهر
فیزیک - درس شتاب / ۲۸ مهر
1,174
ریاضی - توابع وارون / ۲۸ مهر
ریاضی - توابع وارون / ۲۸ مهر
1,030
عربی  زبان قرآن / ۲۸ مهر
عربی زبان قرآن / ۲۸ مهر
1,134
شیمی - تجربی ریاضی - یونش ثابت اسیدی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
شیمی - تجربی ریاضی - یونش ثابت اسیدی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
4,021
زیست شناسی / ۲۶ مهر
زیست شناسی / ۲۶ مهر
1,601
هویت اجتماعی / ۲۴ مهر
هویت اجتماعی / ۲۴ مهر
1,213
شیمی - تعادل شیمیایی-۲۳ مهر ۱۳۹۹
شیمی - تعادل شیمیایی-۲۳ مهر ۱۳۹۹
3,829
فیزیک - سرعت لحظه ای / ۲۲ مهر
فیزیک - سرعت لحظه ای / ۲۲ مهر
1,535
ریاضی - وارون تابع / ۲۲ مهر
ریاضی - وارون تابع / ۲۲ مهر
1,417
زیست شناسی / ۲۲ مهر
زیست شناسی / ۲۲ مهر
1,409
فیزیک - سرعت لحظه ای / ۲۱ مهر
فیزیک - سرعت لحظه ای / ۲۱ مهر
1,507
ریاضی - ترکیب توابع / ۲۱ مهر
ریاضی - ترکیب توابع / ۲۱ مهر
1,334
عربی / ۲۱ مهر
عربی / ۲۱ مهر
1,184
فیزیک / ۲۰ مهر
فیزیک / ۲۰ مهر
1,555
شیمی / ۲۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی / ۲۰ مهر ۱۳۹۹
2,620
ترکیب تابع - حل تمرین ۱ / ۱۹ مهر
ترکیب تابع - حل تمرین ۱ / ۱۹ مهر
1,549
زیست شناسی / ۱۹ مهر
زیست شناسی / ۱۹ مهر
1,668
شیمی - اسید قوی و ضعیف - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
شیمی - اسید قوی و ضعیف - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
4,143