فرهنگ و هنر - طراحی / ۹ آبان
فرهنگ و هنر - طراحی / ۹ آبان
1,275
عربی- بخش سوم درس اول- ۸ آبان ۹۹
عربی- بخش سوم درس اول- ۸ آبان ۹۹
2,317
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۷ آبان
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۷ آبان
1,812
علوم تجربی / ۶ آبان
علوم تجربی / ۶ آبان
2,711
درس شش- بیمه و مقابله با حوادث-- ۵ آبان ۱۳۹۹
درس شش- بیمه و مقابله با حوادث-- ۵ آبان ۱۳۹۹
2,250
جمع و تفریق عددهای صحیح / ۴ آبان
جمع و تفریق عددهای صحیح / ۴ آبان
4,258
زبان انگلیسی - مکالمه درس اول /۳ آبان
زبان انگلیسی - مکالمه درس اول /۳ آبان
3,024
کار و فناوری / ۲ آبان
کار و فناوری / ۲ آبان
3,812
تفکر و سبک زندگی - بزرگ مردان کوچک / ۱ آبان
تفکر و سبک زندگی - بزرگ مردان کوچک / ۱ آبان
2,673
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
3,406
علوم تجربی- اتم ها الفبای زندگی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
علوم تجربی- اتم ها الفبای زندگی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
4,211
مطالعات و مهارت‌ های اجتماعی -همدلی و همیاری در حوادث / ۲۸ مهر
مطالعات و مهارت‌ های اجتماعی -همدلی و همیاری در حوادث / ۲۸ مهر
3,178
ریاضی - جمع و تفریق عدد های صحیح - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - جمع و تفریق عدد های صحیح - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
6,814
زبان انگلیسی- پایان حروف الفبا / ۲۶ مهر
زبان انگلیسی- پایان حروف الفبا / ۲۶ مهر
4,729
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۲۵ مهر
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۲۵ مهر
4,563
عربی - درس اول /۲۴ مهر
عربی - درس اول /۲۴ مهر
6,129
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
5,145
علوم تجربی - مواد الفبای زندگی / ۲۲ مهر
علوم تجربی - مواد الفبای زندگی / ۲۲ مهر
6,421
ریاضی - معرفی عددهای علامت دار / ۲۱ مهر
ریاضی - معرفی عددهای علامت دار / ۲۱ مهر
6,771
ریاضی - مرور راهبردها / ۲۰ مهر
ریاضی - مرور راهبردها / ۲۰ مهر
6,038
زبان انگلیسی - تدریس حروف / ۱۹ مهر
زبان انگلیسی - تدریس حروف / ۱۹ مهر
7,164
کار و فناوری - فناوری و نو آوری / ۱۸ مهر
کار و فناوری - فناوری و نو آوری / ۱۸ مهر
5,844
ادبیات فارسی - درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
6,590
علوم تجربی - اتم ها / ۱۵ مهر
علوم تجربی - اتم ها / ۱۵ مهر
6,992
مطالعات اجتماعی / فعالیت های درس یک تا چهار / ۱۴ مهر
مطالعات اجتماعی / فعالیت های درس یک تا چهار / ۱۴ مهر
5,488
ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
10,544
زبان انگلیسی - مقدماتی ۳ / ۱۲ مهر
زبان انگلیسی - مقدماتی ۳ / ۱۲ مهر
7,169
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۱۱ مهر
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۱۱ مهر
6,481
عربی - درس اول - بخش دوم / ۱۰ مهر
عربی - درس اول - بخش دوم / ۱۰ مهر
8,025
ادبیات فارسی - درس سوم - چشمه معرفت / ۹ مهر
ادبیات فارسی - درس سوم - چشمه معرفت / ۹ مهر
6,809