همسرم در خواندن نماز کاهلی می کند، چه باید بکنم؟

۵۰

شبکه خوزستان
7 مهر ماه 1399
11:54
استفاده از پاسور حرام است
استفاده از پاسور حرام است
۳۰
احکام تصرف اموال زن
احکام تصرف اموال زن
۲۵
برای ازدواج دختر اجازه چه کسی لازم است؟
برای ازدواج دختر اجازه چه کسی لازم است؟
۶۰
احکام خمس
احکام خمس
۴۰
چرا خوک و گراز حرام است
چرا خوک و گراز حرام است
۳۹
تکلیف کسی که توانایی گرفتن روزه قضا را ندارد چیست؟
تکلیف کسی که توانایی گرفتن روزه قضا را ندارد چیست؟
۶۳
احکام ارث
احکام ارث
۱۱۴
حکم تاتو در وضو و غسل
حکم تاتو در وضو و غسل
۷۳
حکم دزدی در کودکی
حکم دزدی در کودکی
۷۵
احکام عقد دختر بدون اذن پدر
احکام عقد دختر بدون اذن پدر
۹۰
شرایط وطن نمازگزار چیست
شرایط وطن نمازگزار چیست
۵۶
اگر زن و شوهری مدت طولانی از هم دور باشند آیا مجددا باید عقد صورت گیرد؟
اگر زن و شوهری مدت طولانی از هم دور باشند آیا مجددا باید عقد صورت گیرد؟
۱۸۳
اربعین حسینی
اربعین حسینی
۶۰
فضیلت اربعین
فضیلت اربعین
۵۲
آیا میتوان به اذان و نماز جماعت که از تلوزیون پخش میشود اقتدا کرد؟
آیا میتوان به اذان و نماز جماعت که از تلوزیون پخش میشود اقتدا کرد؟
۷۶
وصیت پدر به فرزند
وصیت پدر به فرزند
۸۶
احکام وصیت
احکام وصیت
۷۱
قرض گرفتن از کسی که دیگر نمیبینیمش
قرض گرفتن از کسی که دیگر نمیبینیمش
۵۷
لوازم شخصی میت را چکار کنیم؟
لوازم شخصی میت را چکار کنیم؟
۱۲۴
احکام موجر و مستاجر
احکام موجر و مستاجر
۹۴
تکلیف نماز و روزه قضاء شخص متوفی که ورثه و اموالی ندارد چیست؟
تکلیف نماز و روزه قضاء شخص متوفی که ورثه و اموالی ندارد چیست؟
۷۸
حکم وسواس نسبت به مقدسات
حکم وسواس نسبت به مقدسات
۷۳
خروج بدون مجوز از مرز کشور چه حکمی دارد؟
خروج بدون مجوز از مرز کشور چه حکمی دارد؟
۸۶
حکم شرعی خروج بدون مجوز از مرز کشور
حکم شرعی خروج بدون مجوز از مرز کشور
۶۳
آیا زن میتواند از اموال خود بدون اجازه همسر هدیه بدهد؟
آیا زن میتواند از اموال خود بدون اجازه همسر هدیه بدهد؟
۱۰۵
حکم به جا آوردن نماز صبح قضا
حکم به جا آوردن نماز صبح قضا
۹۲
حلال بودن یا نبودن درآمد همسر
حلال بودن یا نبودن درآمد همسر
۶۹
حکم اداء نماز و روزه قضاء میت از طرف بازماندگان چگونه است؟
حکم اداء نماز و روزه قضاء میت از طرف بازماندگان چگونه است؟
۹۳
حکم و آداب توبه
حکم و آداب توبه
۱۰۶