نخواستن ها و جبر روزگار...
نخواستن ها و جبر روزگار...
5,617
جانوران حرفه ای مرز !
جانوران حرفه ای مرز !
5,965
سرقت بی رحمانه شبانه !
سرقت بی رحمانه شبانه !
5,150
ننگ قاچاق و راهزنی !
ننگ قاچاق و راهزنی !
15,663
قسمت ۴
قسمت ۴
30,119
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
4,894
تفنگم کجاست؟!
تفنگم کجاست؟!
3,530
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
4,913
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
22,473
همه فن حریف بودن ایرج؟!
همه فن حریف بودن ایرج؟!
8,752
قسمت ۵
قسمت ۵
35,321
رویارویی کودکان با راهزنان !
رویارویی کودکان با راهزنان !
4,000
دعوا یا همنشینی ایرج؟
دعوا یا همنشینی ایرج؟
6,596
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
3,140
در رکابتیم خان !!
در رکابتیم خان !!
1,881
قتل در عروسی؟!
قتل در عروسی؟!
7,447
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
41,221
عروسی که به عزا تبدیل شد !
عروسی که به عزا تبدیل شد !
13,798
قسمت ۶
قسمت ۶
42,130
فرزند دختر برای مردان خوب !
فرزند دختر برای مردان خوب !
4,259
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
5,928
به دنبال دزدان پول و تفنگ
به دنبال دزدان پول و تفنگ
27,987
قاتل شیرزاد کجاست ؟
قاتل شیرزاد کجاست ؟
4,631
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
4,907
تکلیف خون ایرج معلومه !
تکلیف خون ایرج معلومه !
8,326
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
16,704
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
4,772
بازگشت دوباره عمو ایرج  !
بازگشت دوباره عمو ایرج !
4,810
یک فشنگ انتقام جو !
یک فشنگ انتقام جو !
5,622
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
22,447
قسمت ۷
قسمت ۷
41,903
شک بی خود یاور
شک بی خود یاور
2,724
چرا برگشتی؟
چرا برگشتی؟
3,728
مهارت صالح خان
مهارت صالح خان
6,836
دل آشوبی گلاره
دل آشوبی گلاره
5,365
مرگ دردناک
مرگ دردناک
34,971
قسمت ۸
قسمت ۸
32,974
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
33,941
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
5,705
ادب یادت نداده صالح خان؟
ادب یادت نداده صالح خان؟
9,724
قسمت ۹
قسمت ۹
29,987
سقوط بی مهابای ایرج !
سقوط بی مهابای ایرج !
26,910
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
5,409
ایرج زخمی ولی فراری !
ایرج زخمی ولی فراری !
4,452
افسار کردن اسب سفید مرموز !
افسار کردن اسب سفید مرموز !
8,295
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
34,587
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
4,895
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
4,750
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
22,351
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
35,758
ایرج زنده یا مردش برای منه !
ایرج زنده یا مردش برای منه !
2,672
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
2,611
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
4,887
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
6,715
استوار در احاطه بمب ها !
استوار در احاطه بمب ها !
27,350
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
37,002
ایرج پس از مرگ شیرزاد
ایرج پس از مرگ شیرزاد
10,934
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
10,388
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
33,201
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
13,304
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
37,812
زبان گوسفندهارو بلدی؟
زبان گوسفندهارو بلدی؟
22,662
تو کمین چی بودن اینا؟!
تو کمین چی بودن اینا؟!
3,473
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
5,435
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
4,671
واقعا دوست ایرج بودن؟
واقعا دوست ایرج بودن؟
7,722
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
36,324
تیرباران شدن ایرج !
تیرباران شدن ایرج !
12,462
خاکسپاری ایرج
خاکسپاری ایرج
8,876
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
6,418
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
26,010
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
35,859
گرز گران اما رایگان !
گرز گران اما رایگان !
4,614
قاچاقچی خوش شانس !
قاچاقچی خوش شانس !
24,090
غار مشکوک تبهکاران !
غار مشکوک تبهکاران !
5,798
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
34,025
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
6,977
تشویق سالار توسط استوار !
تشویق سالار توسط استوار !
5,192
بالاخره عمو برفی راضی شد !
بالاخره عمو برفی راضی شد !
18,400
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
30,109
استقبال از عمو برفی !
استقبال از عمو برفی !
4,716
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
5,309
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
20,857
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
31,795
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
1,680
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
1,824
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
2,981
وصیت کردن صالح خان
وصیت کردن صالح خان
3,418
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
17,372
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
5,513
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
12,347
فالگوشی هاویر از پشت بام !
فالگوشی هاویر از پشت بام !
5,588
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
31,347
مرده و حرفش !!
مرده و حرفش !!
2,953
بسوزد پدر عاشقی !
بسوزد پدر عاشقی !
5,443
که عشق آسان نمود اول ...
که عشق آسان نمود اول ...
2,224
جنگ حق و باطل !
جنگ حق و باطل !
21,191
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
24,027
قادر نیروی نفوذیه؟
قادر نیروی نفوذیه؟
2,807
لحظه اسارت!!
لحظه اسارت!!
4,108
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
4,634
لحظات نفس گیر نجات!
لحظات نفس گیر نجات!
33,119
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
6,902
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
29,107
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
2,042
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
4,405
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
19,005
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
2,751
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
2,770
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
3,080
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
24,318
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
1,620
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
3,228
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
3,141
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
14,634
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
4,240
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
27,177
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
2,310
فوت ناگهانی دا زیور !
فوت ناگهانی دا زیور !
3,364
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
3,475
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
17,778
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
22,785
هاویر و قتل سرباز عراقی
هاویر و قتل سرباز عراقی
2,581
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
4,480
هاویر ناجی فراری ها !
هاویر ناجی فراری ها !
3,540
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
18,262
قسمت آخر
قسمت آخر
31,389
هاویر نظاره گر شهادت
هاویر نظاره گر شهادت
2,195
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
2,112
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
2,215
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
3,158
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
14,460
خلاصه قسمت های گذشته
خلاصه قسمت های گذشته
2,281
به زودی از شبکه یک
به زودی از شبکه یک
18,374
قسمت ۱
قسمت ۱
64,998
قسمت ۲
قسمت ۲
46,020