دست استاد درمان میشه؟

45,462

شبکه ۲
5 مهر ماه 1399
21:46
دردسر جدید برای استاد و ماهور
دردسر جدید برای استاد و ماهور
70,678
قسمت هفدهم
قسمت هفدهم
9,594
دست خالی سرهنگ سپنتا
دست خالی سرهنگ سپنتا
1,277
نصیحت یا تهدید؟
نصیحت یا تهدید؟
1,187
هنر زیر تیغ دوام میاره!
هنر زیر تیغ دوام میاره!
2,278
دنبال یک سر نخ!!
دنبال یک سر نخ!!
1,868
روزبه رو کشتن!
روزبه رو کشتن!
9,923
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
9,412
من مطمئنم خودش بود
من مطمئنم خودش بود
۵۷۲
دزدی یا جاسوس؟
دزدی یا جاسوس؟
۶۱۳
لعنت به رضا خان حرمت شکن
لعنت به رضا خان حرمت شکن
۹۰۹
زبون تلخ و نیش دار مرجان
زبون تلخ و نیش دار مرجان
1,756
دنبال حقیقت
دنبال حقیقت
1,500
دردسر های نا تمام!!
دردسر های نا تمام!!
6,039
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
9,333
خداحافظ تیمسار
خداحافظ تیمسار
۹۳۷
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
۷۹۵
آتیش شک تو وجود مرجان
آتیش شک تو وجود مرجان
۸۵۴
سحر و جادوی عشق
سحر و جادوی عشق
1,813
لحظه وداع
لحظه وداع
2,797
روزبه در فکر قیام!!
روزبه در فکر قیام!!
8,465
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
11,000
دزدی از میرزا!!
دزدی از میرزا!!
1,238
یک پرده و هزار ماجرا
یک پرده و هزار ماجرا
8,114
ناراحتم ازت قاسم
ناراحتم ازت قاسم
2,850
مرگم رو از خدا خواستم
مرگم رو از خدا خواستم
2,136
اعتراف کن یا اعدام شو
اعتراف کن یا اعدام شو
3,029
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
11,699
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
8,785
یاد و خاطره پدر
یاد و خاطره پدر
۸۹۱
ماهور دوا و درمان استاد
ماهور دوا و درمان استاد
1,827
پسر کو ندارد نشان از پدر
پسر کو ندارد نشان از پدر
1,176
آیا معجزه اتفاق می افته؟
آیا معجزه اتفاق می افته؟
32,198
هرکاری لازم باشه می کنم
هرکاری لازم باشه می کنم
23,109
عاشقی یا دلتنگی؟
عاشقی یا دلتنگی؟
2,770
پرونده جدید برای شهاب
پرونده جدید برای شهاب
24,973
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
26,087
تهدیدی جدی برای شهاب
تهدیدی جدی برای شهاب
24,051
رابطه شکراب مارینا و ماهور
رابطه شکراب مارینا و ماهور
24,144
در جستجوی حقیقت
در جستجوی حقیقت
33,694
همه بی خبر از مارینا
همه بی خبر از مارینا
23,920
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
30,771
جلسه محرمانه ادیب با استاد
جلسه محرمانه ادیب با استاد
24,001
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
9,177
ترس و دلهره
ترس و دلهره
۷۴۰
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
۶۴۱
خود خواهی تیمسار
خود خواهی تیمسار
۴۸۸
عشق اهرم فشار علیه شهاب
عشق اهرم فشار علیه شهاب
1,207
شهاب به پایان خط رسید!!!
شهاب به پایان خط رسید!!!
7,033
تنها راه نجات ماهور
تنها راه نجات ماهور
1,878
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
8,173
به یاد پدر
به یاد پدر
۶۳۵
خواب عجیب استاد
خواب عجیب استاد
1,196
تعبیر خواب استاد
تعبیر خواب استاد
9,452
جاسوس جدید سرهنگ
جاسوس جدید سرهنگ
1,152
حکم جدید برای ماهور
حکم جدید برای ماهور
1,708
ادای نذر ممنوعه!!
ادای نذر ممنوعه!!
1,909
کجاست اون مراسم های پورشور
کجاست اون مراسم های پورشور
۹۴۹
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
9,310
نذری تو خونه تیمسار؟
نذری تو خونه تیمسار؟
1,053
خشم تیمسار از کارهای ماهور
خشم تیمسار از کارهای ماهور
1,758
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
2,507
مهمون تیمسار کیه؟
مهمون تیمسار کیه؟
2,382
چی تو سر تیمسار میگذره؟
چی تو سر تیمسار میگذره؟
11,189
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
4,104
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
8,571
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
۸۱۵
دست تیمسار برای مرجان رو شده
دست تیمسار برای مرجان رو شده
8,343
کارهای محرمانه استاد
کارهای محرمانه استاد
۵۲۸
ما زیاران چشم یاری داشتیم
ما زیاران چشم یاری داشتیم
۵۹۲
حال آشوب استاد
حال آشوب استاد
1,088
روضه خوانی میرزا
روضه خوانی میرزا
1,208
قسمت ۲۷
قسمت ۲۷
7,183
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
۶۳۹
میرزا به خاک سیاه نشست
میرزا به خاک سیاه نشست
۵۳۰
رفاقت تا پای جان
رفاقت تا پای جان
۵۱۵
نذری ماهور برای استاد
نذری ماهور برای استاد
۷۹۱
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
6,089
لعن و نفرین بی بی
لعن و نفرین بی بی
1,112
دست رد به سینه تیمسار
دست رد به سینه تیمسار
1,310
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
7,991
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
۵۷۶
در خواست استاد از ماهور
در خواست استاد از ماهور
1,533
ازدواج استاد؟
ازدواج استاد؟
1,358
نقشه جدید علیه ادیب
نقشه جدید علیه ادیب
۵۵۴
دل بی تاب نعمت
دل بی تاب نعمت
۶۸۰
مرجان تو دام سپنتا
مرجان تو دام سپنتا
1,268
بلیت پاریس برای ماهور!
بلیت پاریس برای ماهور!
1,558
تیر تیمسار به سنگ خورده
تیر تیمسار به سنگ خورده
7,086
قسمت ۲۹
قسمت ۲۹
8,954
همکاری یا عاشقی؟
همکاری یا عاشقی؟
1,368
پشت پرده پرونده روزبه
پشت پرده پرونده روزبه
۶۷۶
رنگ عشق بر بوم نقاشی
رنگ عشق بر بوم نقاشی
1,645
چی تو سر ماهور می گذره؟
چی تو سر ماهور می گذره؟
6,699
آخرین پناه گاه
آخرین پناه گاه
1,894
قسمت ۳۰
قسمت ۳۰
8,791
دعوا سر ماهور!
دعوا سر ماهور!
۸۲۶
ماهور نرو
ماهور نرو
۷۲۸
پریشونی و پشیمونی استاد
پریشونی و پشیمونی استاد
۶۷۰
ماهور فرار کرد !
ماهور فرار کرد !
1,234
حال غریب استاد
حال غریب استاد
۸۵۵
دلم نمی خواد تنها بمونم
دلم نمی خواد تنها بمونم
1,489
مرجان شریک سپنتا
مرجان شریک سپنتا
1,375
پیشنهاد بیشرمانه!
پیشنهاد بیشرمانه!
7,723
چرا من و باید انتخاب کنه؟
چرا من و باید انتخاب کنه؟
2,691
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
3,380
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
8,800
دیکتاتوری به اسم تیمسار
دیکتاتوری به اسم تیمسار
1,106
ماهور طلسم شده!
ماهور طلسم شده!
1,506
ملاقات تیمسار با تهمورث
ملاقات تیمسار با تهمورث
7,505
از ماهور چخبر؟
از ماهور چخبر؟
1,394
دلخوری تیمسار از ماهور
دلخوری تیمسار از ماهور
1,362
قاسم برگشت!
قاسم برگشت!
1,986
قسمت ۳۲
قسمت ۳۲
9,172
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
1,100
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
۵۶۸
درد ودل با استاد !
درد ودل با استاد !
1,248
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
1,248
ادیب تسلیم میشه!
ادیب تسلیم میشه!
1,336
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
5,895
قسمت ۳۳
قسمت ۳۳
4,646
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
1,116
محشر استاد حافی در طراحی !
محشر استاد حافی در طراحی !
۹۲۷
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
7,657
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
1,286
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
1,753
قسمت ۳۴
قسمت ۳۴
4,836
نقاشی مدرک علیه استاد
نقاشی مدرک علیه استاد
۶۱۰
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
۵۷۲
تو از پدر چه مدرکی داری؟
تو از پدر چه مدرکی داری؟
۹۳۳
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
۶۵۰
راز قتل روزبه چیه؟
راز قتل روزبه چیه؟
1,165
ادیب کجاست؟
ادیب کجاست؟
4,841
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
9,379
قسمت ۱
قسمت ۱
27,514
قسمت ۲
قسمت ۲
18,114
قسمت ۳
قسمت ۳
14,809
قسمت ۴
قسمت ۴
14,050
حسودی مرجان به ماهور
حسودی مرجان به ماهور
3,026
شوک عجیب به قاسم
شوک عجیب به قاسم
2,823
باج گیری پلیس !
باج گیری پلیس !
1,788
لحظات نفسگیر نجات
لحظات نفسگیر نجات
9,137
ناراحتی مرجان
ناراحتی مرجان
2,793
قسمت ۵
قسمت ۵
14,250
ذوق  دیدن ماهور
ذوق دیدن ماهور
2,023
نمانده از مسلمانی نشانه
نمانده از مسلمانی نشانه
1,966
دیدار سرزده تیمسار
دیدار سرزده تیمسار
1,911
شک پلیس به ماهور
شک پلیس به ماهور
9,508
کنایه مرجان به تیمسار
کنایه مرجان به تیمسار
3,796
خلاصه قسمت اول تا پنجم
خلاصه قسمت اول تا پنجم
6,003
قسمت ۶
قسمت ۶
14,570
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
3,832
مقاومت در برابر ممنوعیت
مقاومت در برابر ممنوعیت
6,843
داستان مادر یوسف
داستان مادر یوسف
3,565
خود شیرینی نعمت
خود شیرینی نعمت
4,898
حکم دختر تیمسار!
حکم دختر تیمسار!
12,292
قسمت ۷
قسمت ۷
14,361
قبول کردن دعوت ماهور
قبول کردن دعوت ماهور
3,450
دل نگرانی فیروزه بانو
دل نگرانی فیروزه بانو
3,463
ترمیم پرده عاشورا
ترمیم پرده عاشورا
3,196
جنگ میرزا با پلیس
جنگ میرزا با پلیس
10,990
برملا کردن راز میرزا
برملا کردن راز میرزا
4,136
قسمت ۸
قسمت ۸
20,443
سرنگونی استاد
سرنگونی استاد
19,783
!اجبار یا لطف
!اجبار یا لطف
8,693
غافلگیری ماهور
غافلگیری ماهور
9,903
نقشه تیمسار
نقشه تیمسار
10,010
ناراحتی از استاد!
ناراحتی از استاد!
8,935
قسمت ۹
قسمت ۹
19,843
فرار شهاب از چنگال پلیس
فرار شهاب از چنگال پلیس
15,610
درد عاشقی !
درد عاشقی !
16,838
توهم توطئه
توهم توطئه
46,598
از دل برفت هرکه از دیده برفت
از دل برفت هرکه از دیده برفت
17,374
خداحافظ یوسف
خداحافظ یوسف
14,252
این مملکت درد داره
این مملکت درد داره
2,066
ماهور دستگیر شد!
ماهور دستگیر شد!
3,858
شوق عاشقی
شوق عاشقی
3,356
اتهامات دختر تیمسار
اتهامات دختر تیمسار
108,264
نابودی هنر
نابودی هنر
70,495
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
10,133
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
71,380
جنگ مرجان و سرهنگ
جنگ مرجان و سرهنگ
5,594
هم دستی ماهور و شهاب
هم دستی ماهور و شهاب
5,093
؟نعمت یا پوآرو
؟نعمت یا پوآرو
5,654
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
18,178
گزارش تفحص
گزارش تفحص
5,979
درد بی خبری
درد بی خبری
1,514
ناراحتی تیمسار از ماهور
ناراحتی تیمسار از ماهور
4,222
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
3,779
اعتراف ماهور
اعتراف ماهور
13,410
دستورات تیمسار
دستورات تیمسار
4,487
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
14,574
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
13,455
عشق و عاشقی
عشق و عاشقی
4,438
تقاضای کمک و بخشش
تقاضای کمک و بخشش
2,132
نگرانتم ماهور
نگرانتم ماهور
11,848
برگشت رفیق پر خطر استاد
برگشت رفیق پر خطر استاد
3,568
همدستی دزد و پلیس!
همدستی دزد و پلیس!
4,302
سپنتا و مرجان رو در رو
سپنتا و مرجان رو در رو
4,010
دست ادیب رو شد!!
دست ادیب رو شد!!
3,028
ادیب به دنبال اصلاحات
ادیب به دنبال اصلاحات
3,340
کشف واقعیت تلخ
کشف واقعیت تلخ
28,646
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
12,687
آخرین لحظات
آخرین لحظات
21,607
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
30,893
راز های خفته
راز های خفته
47,280
غیبت مشکوک قاسم
غیبت مشکوک قاسم
20,807
دردسر تازه برای تیمسار
دردسر تازه برای تیمسار
41,597
همه چشم براه قاسم
همه چشم براه قاسم
42,584
دلخوری تیمسار از دایه
دلخوری تیمسار از دایه
44,609
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
44,649
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
52,344
پاقدم نحس
پاقدم نحس
42,853
بوی شر میاد!!
بوی شر میاد!!
42,399
حرفهای بی پروای استاد
حرفهای بی پروای استاد
43,374