همزمانی کارها باعث بی نظمی می شود

۱۴۸

شبکه ۱
5 مهر ماه 1399
11:44