آشنایی با عارضه زردی و خشکیدگی برگهای نخل خرما و راهکارهای کنترل آن

۱۱۲

شبکه خوزستان
3 مهر ماه 1399
19:11