علوم تجربی - به دنبال محیطی برای زندگی / ۶ آبان
علوم تجربی - به دنبال محیطی برای زندگی / ۶ آبان
۸۵۰
مطالعات اجتماعی - درس پنج - پراکندگی زیست بوم جهان - ۵ آبان ۹۹
مطالعات اجتماعی - درس پنج - پراکندگی زیست بوم جهان - ۵ آبان ۹۹
1,398
ریاضی - عددهای حقیقی / ۴ آبان
ریاضی - عددهای حقیقی / ۴ آبان
3,720
زبان انگلیسی - گرامر درس اول / ۳ آبان
زبان انگلیسی - گرامر درس اول / ۳ آبان
2,073
کارو فناوری - ترسیم با رایانه / ۲ آبان
کارو فناوری - ترسیم با رایانه / ۲ آبان
2,208
آمادگی دفاعی - درس دوم - تهاجم و دفاع / ۱ آبان
آمادگی دفاعی - درس دوم - تهاجم و دفاع / ۱ آبان
1,708
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
2,356
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
3,323
مطالعات و مهارت ‌های اجتماعی- هواکره / ۲۸ مهر
مطالعات و مهارت ‌های اجتماعی- هواکره / ۲۸ مهر
3,212
ریاضی - اعداد گویا فصل دو - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - اعداد گویا فصل دو - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
7,039
زبان انگلیسی - پایان تمرین های یک  و دو / ۲۶ مهر
زبان انگلیسی - پایان تمرین های یک و دو / ۲۶ مهر
3,842
فرهنگ و هنر - طراحی حروف / ۲۵ مهر
فرهنگ و هنر - طراحی حروف / ۲۵ مهر
2,414
عربی - تمرین های درس اول / ۲۴ مهر
عربی - تمرین های درس اول / ۲۴ مهر
3,904
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
4,848
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر / ۲۲ هر
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر / ۲۲ هر
4,589
ریاضی - مجموعه ها و احتمال / ۲۱ مهر
ریاضی - مجموعه ها و احتمال / ۲۱ مهر
6,077
ریاضی - تفاضل مجموعه / ۲۰ مهر
ریاضی - تفاضل مجموعه / ۲۰ مهر
6,677
زبان انگلیسی - تدریس مکالمه درس اول / ۱۹ مهر
زبان انگلیسی - تدریس مکالمه درس اول / ۱۹ مهر
3,983
کار و فناوری - الگوریتم / ۱۸ مهر
کار و فناوری - الگوریتم / ۱۸ مهر
4,197
ادبیات فارسی- درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی- درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
5,421
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر / ۱۵ مهر
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر / ۱۵ مهر
7,494
مطالعات اجتماعی - درس چهار / ۱۴ مهر
مطالعات اجتماعی - درس چهار / ۱۴ مهر
4,993
ریاضی - اجتماع و اشتراک مجموعه ها- ۱۳ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - اجتماع و اشتراک مجموعه ها- ۱۳ مهر ۱۳۹۹
10,162
زبان انگلیسی - لغات درس اول / ۱۲ مهر
زبان انگلیسی - لغات درس اول / ۱۲ مهر
4,929
فرهنگ و هنر - دوخت های سنتی / ۱۱ مهر
فرهنگ و هنر - دوخت های سنتی / ۱۱ مهر
2,788
عربی - تمرین های درس اول / ۱۰ مهر
عربی - تمرین های درس اول / ۱۰ مهر
5,498
ادبیات فارسی - درس دوم - عجایب صنع حق تعالی / ۹ مهر
ادبیات فارسی - درس دوم - عجایب صنع حق تعالی / ۹ مهر
8,065
علوم تجربی - مواد و نقش آنها د ر زندکی / ۸ مهر
علوم تجربی - مواد و نقش آنها د ر زندکی / ۸ مهر
6,232
مطالعات اجتماعی - درس دوم و سوم / ۷ مهر
مطالعات اجتماعی - درس دوم و سوم / ۷ مهر
6,590
ریاضی - نمایش مجموعه های اعداد / ۶ مهر
ریاضی - نمایش مجموعه های اعداد / ۶ مهر
12,386