تفکر و سبک زندگی - نقاشی شاهزاده خانم / ۳ مهر

8,568

فرهنگ و هنر - طراحی تزئینات معماری / ۹ آبان
فرهنگ و هنر - طراحی تزئینات معماری / ۹ آبان
۹۳۴
عربی- حل تمرین های درس دوم - ۸ آبان ۱۳۹۹
عربی- حل تمرین های درس دوم - ۸ آبان ۱۳۹۹
1,870
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۷ آبان
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۷ آبان
2,077
علوم تجربی / ۶ آبان
علوم تجربی / ۶ آبان
3,210
مطالعات اجتماعی - درس شش - قوه قضاییه - ۵ آبان
مطالعات اجتماعی - درس شش - قوه قضاییه - ۵ آبان
2,513
ریاضی - توازی و تعامد / ۴ آبان
ریاضی - توازی و تعامد / ۴ آبان
7,756
زبان انگلیسی - درس دوم / ۳ آبان
زبان انگلیسی - درس دوم / ۳ آبان
3,580
کار و فناوری - آموزش الکترونیک / ۲ آبان
کار و فناوری - آموزش الکترونیک / ۲ آبان
4,297
تفکر و سبک زندگی - پروژه / ۱ آبان
تفکر و سبک زندگی - پروژه / ۱ آبان
3,435
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
3,691
علوم تجربی - از درون اتم چه خبر- ۲۹ مهر ۱۳۹۹
علوم تجربی - از درون اتم چه خبر- ۲۹ مهر ۱۳۹۹
6,297
مطالعات و مهارت‌ های اجتماعی - آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آن ها/ ۲۸ مهر
مطالعات و مهارت‌ های اجتماعی - آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آن ها/ ۲۸ مهر
3,704
ریاضی - چهار ضعلی ها و تقارن فصل سوم - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - چهار ضعلی ها و تقارن فصل سوم - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
9,007
زبان انگلیسی - مکالمات و لغات درس دو/ ۲۶ مهر
زبان انگلیسی - مکالمات و لغات درس دو/ ۲۶ مهر
6,514
فرهنگ و هنر - طراحی ذهنی از پرندگان / ۲۵ مهر
فرهنگ و هنر - طراحی ذهنی از پرندگان / ۲۵ مهر
3,300
عربی - درس دوم - ترجمه / ۲۴ مهر
عربی - درس دوم - ترجمه / ۲۴ مهر
7,155
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
5,455
علوم تجربی - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی / ۲۲ مهر
علوم تجربی - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی / ۲۲ مهر
8,550
ریاضی - حل نمونه سوال فصل ۱ و ۲ / ۲۱ مهر
ریاضی - حل نمونه سوال فصل ۱ و ۲ / ۲۱ مهر
9,129
ریاضی - تعیین عددهای اول / ۲۰ مهر
ریاضی - تعیین عددهای اول / ۲۰ مهر
10,911
زبان انگلیسی - تمرین شنیداری درس اول / ۱۹ مهر
زبان انگلیسی - تمرین شنیداری درس اول / ۱۹ مهر
6,012
کار و فناوری - کار با فلز / ۱۸ مهر
کار و فناوری - کار با فلز / ۱۸ مهر
5,455
ادبیات فارسی - درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
6,756
علوم تجربی - تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی / ۱۵ مهر
علوم تجربی - تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی / ۱۵ مهر
9,470
مطالعات اجتماعی - فعالیت های درس یک  تا چهار / ۱۴ مهر
مطالعات اجتماعی - فعالیت های درس یک تا چهار / ۱۴ مهر
5,522
ریاضی - یادآوری عدد های اول - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - یادآوری عدد های اول - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
15,456
زبان انگلیسی - درس اول / ۱۲ مهر
زبان انگلیسی - درس اول / ۱۲ مهر
6,832
فرهنگ و هنر - طراحی دو بعدی و سه بعدی / ۱۱ مهر
فرهنگ و هنر - طراحی دو بعدی و سه بعدی / ۱۱ مهر
4,752
عربی - تمرین های درس اول / ۱۰ مهر
عربی - تمرین های درس اول / ۱۰ مهر
7,379
ادبیات فارسی - درس دوم - حوب جهان را ببین / ۹ مهر
ادبیات فارسی - درس دوم - حوب جهان را ببین / ۹ مهر
7,281