زبان انگلیسی - آموزش آواها و حروف / ۱۰ آبان
زبان انگلیسی - آموزش آواها و حروف / ۱۰ آبان
۵۹۰
فرهنگ و هنر - طراحی / ۹ آبان
فرهنگ و هنر - طراحی / ۹ آبان
1,576
عربی- بخش سوم درس اول- ۸ آبان ۹۹
عربی- بخش سوم درس اول- ۸ آبان ۹۹
2,519
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۷ آبان
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۷ آبان
1,911
علوم تجربی / ۶ آبان
علوم تجربی / ۶ آبان
2,833
درس شش- بیمه و مقابله با حوادث-- ۵ آبان ۱۳۹۹
درس شش- بیمه و مقابله با حوادث-- ۵ آبان ۱۳۹۹
2,283
جمع و تفریق عددهای صحیح / ۴ آبان
جمع و تفریق عددهای صحیح / ۴ آبان
4,344
زبان انگلیسی - مکالمه درس اول /۳ آبان
زبان انگلیسی - مکالمه درس اول /۳ آبان
3,106
کار و فناوری / ۲ آبان
کار و فناوری / ۲ آبان
3,856
تفکر و سبک زندگی - بزرگ مردان کوچک / ۱ آبان
تفکر و سبک زندگی - بزرگ مردان کوچک / ۱ آبان
2,709
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
3,438
علوم تجربی- اتم ها الفبای زندگی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
علوم تجربی- اتم ها الفبای زندگی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
4,243
مطالعات و مهارت‌ های اجتماعی -همدلی و همیاری در حوادث / ۲۸ مهر
مطالعات و مهارت‌ های اجتماعی -همدلی و همیاری در حوادث / ۲۸ مهر
3,197
ریاضی - جمع و تفریق عدد های صحیح - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - جمع و تفریق عدد های صحیح - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
6,873
زبان انگلیسی- پایان حروف الفبا / ۲۶ مهر
زبان انگلیسی- پایان حروف الفبا / ۲۶ مهر
4,762
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۲۵ مهر
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۲۵ مهر
4,587
عربی - درس اول /۲۴ مهر
عربی - درس اول /۲۴ مهر
6,165
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
5,157
علوم تجربی - مواد الفبای زندگی / ۲۲ مهر
علوم تجربی - مواد الفبای زندگی / ۲۲ مهر
6,457
ریاضی - معرفی عددهای علامت دار / ۲۱ مهر
ریاضی - معرفی عددهای علامت دار / ۲۱ مهر
6,793
ریاضی - مرور راهبردها / ۲۰ مهر
ریاضی - مرور راهبردها / ۲۰ مهر
6,051
زبان انگلیسی - تدریس حروف / ۱۹ مهر
زبان انگلیسی - تدریس حروف / ۱۹ مهر
7,194
کار و فناوری - فناوری و نو آوری / ۱۸ مهر
کار و فناوری - فناوری و نو آوری / ۱۸ مهر
5,859
ادبیات فارسی - درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
6,596
علوم تجربی - اتم ها / ۱۵ مهر
علوم تجربی - اتم ها / ۱۵ مهر
7,036
مطالعات اجتماعی / فعالیت های درس یک تا چهار / ۱۴ مهر
مطالعات اجتماعی / فعالیت های درس یک تا چهار / ۱۴ مهر
5,497
ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
10,562
زبان انگلیسی - مقدماتی ۳ / ۱۲ مهر
زبان انگلیسی - مقدماتی ۳ / ۱۲ مهر
7,188
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۱۱ مهر
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۱۱ مهر
6,489
عربی - درس اول - بخش دوم / ۱۰ مهر
عربی - درس اول - بخش دوم / ۱۰ مهر
8,071