رشته ریاضی و فیزیک - هندسه سه / ۳ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۱

۹۰۳

فیزیک سه - رشته ریاضی و فیزیک / ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
فیزیک سه - رشته ریاضی و فیزیک / ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۲۲۳
فیزیک سه - رشته ریاضی و فیزیک / ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
فیزیک سه - رشته ریاضی و فیزیک / ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۷۲
عربی زبان قرآن سه ادبیات و علوم انسانی / ۱۰ آبان ۱۳۹۹
عربی زبان قرآن سه ادبیات و علوم انسانی / ۱۰ آبان ۱۳۹۹
۲۴۲
عربی زبان قرآن سه ادبیات و علوم انسانی / ۱۰ آبان ۱۳۹۹
عربی زبان قرآن سه ادبیات و علوم انسانی / ۱۰ آبان ۱۳۹۹
۲۰۰
ریاضی و آمار سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
ریاضی و آمار سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۴۴۸
ریاضی و آمار سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
ریاضی و آمار سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۳۲۱
تاریخ سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
تاریخ سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۲۲۰
تاریخ سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
تاریخ سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۲۱۲
علوم و فنون ادبی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹
۳۲۹
هندسه سه - رشته ریاضی و فیزیک - زنگ دوم / ۸ آبان ۱۳۹۹
هندسه سه - رشته ریاضی و فیزیک - زنگ دوم / ۸ آبان ۱۳۹۹
۴۳۱
هندسه سه - رشته ریاضی و فیزیک - زنگ اول / ۸ آبان ۱۳۹۹
هندسه سه - رشته ریاضی و فیزیک - زنگ اول / ۸ آبان ۱۳۹۹
۲۸۳
دین و زندگی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
دین و زندگی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
۲۳۰
علوم و فنون ادبی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
۳۵۷
ریاضیات گسسته - رشته ریاضی و فیزیک / ۷ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
ریاضیات گسسته - رشته ریاضی و فیزیک / ۷ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۴۶۲
ریاضیات گسسته - رشته ریاضی و فیزیک / ۷ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
ریاضیات گسسته - رشته ریاضی و فیزیک / ۷ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۳۵۸
دین و زندگی سه - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
دین و زندگی سه - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
۳۴۸
جغرافیا سه - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
جغرافیا سه - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
۴۱۰
حسابان دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۶ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
حسابان دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۶ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۴۸۰
حسابان دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۶ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
حسابان دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۶ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۴۱۱
زبان انگلیسی سه - مشترک تمام رشته ها / ۶ آبان ۱۳۹۹
زبان انگلیسی سه - مشترک تمام رشته ها / ۶ آبان ۱۳۹۹
۹۳۷
جامعه شناسی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۶ آبان ۱۳۹۹
جامعه شناسی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۶ آبان ۱۳۹۹
۵۲۶
مدیریت خانواده و سبک زندگی - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹
مدیریت خانواده و سبک زندگی - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹
۵۷۲
سلامت و بهداشت - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹
سلامت و بهداشت - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹
۵۲۷
فارسی سه - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
فارسی سه - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۸۳۱
فارسی سه - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹ - بخش ‌۱
فارسی سه - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹ - بخش ‌۱
۸۰۲
جغرافیای سه - ادبیات و علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
جغرافیای سه - ادبیات و علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
۴۴۴
زبان خارجه دو مشترک تمام رشته ها / ۴ آبان ۱۳۹۹
زبان خارجه دو مشترک تمام رشته ها / ۴ آبان ۱۳۹۹
۹۹۶
فلسفه دو رشته ادبیات و علوم انسانی / ۴ آبان ۱۳۹۹
فلسفه دو رشته ادبیات و علوم انسانی / ۴ آبان ۱۳۹۹
۶۷۵
فیزیک سه - ریاضی و فیزیک / ۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
فیزیک سه - ریاضی و فیزیک / ۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۷۰۹
فیزیک سه - رشته ریاضی و فیزیک / ۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
فیزیک سه - رشته ریاضی و فیزیک / ۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۵۰۹