بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹۹ - مشترک تجربی و ریاضی

۵۰۰

شبکه ۴
3 مهر ماه 1399
16:24
ریاضی - دنباله، احتمال
ریاضی - دنباله، احتمال
۱۲۰
محاسبات ریاضی در شیمی - ۶ آبان ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۶ آبان ۱۳۹۹
۱۵۵
روش های سریع محاسبات عددی
روش های سریع محاسبات عددی
۲۲۷
عربی
عربی
۱۷۴
محاسبات ریاضی در شیمی - ۳ آبان ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۳ آبان ۱۳۹۹
۲۵۸
بررسی تست های آزمون سراسری ۱۳۹۹ - رشته ریاضی - درس عربی - ۱ آبان ۱۳۹۹
بررسی تست های آزمون سراسری ۱۳۹۹ - رشته ریاضی - درس عربی - ۱ آبان ۱۳۹۹
۲۱۰
تعادل های گرمایی - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
تعادل های گرمایی - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۲۲۹
شیمی - درصد خلوص و بازده درصدی - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی - درصد خلوص و بازده درصدی - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۵۳
زیست شناسی
زیست شناسی
۱۸۸
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۲۶۳
شیمی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
شیمی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۳۵۸
زبان انگلیسی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۲۵۳
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
۳۶۱
فیزیک و ریاضی
فیزیک و ریاضی
۲۵۶
تدریس فیزیک و ریاضی
تدریس فیزیک و ریاضی
۲۵۴
تدریس ریاضی
تدریس ریاضی
۲۴۹
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - bakhsh ۲
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - bakhsh ۲
۳۷۸
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۱
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۱
۲۵۴
تدریس فیزیک و ریاضی
تدریس فیزیک و ریاضی
۲۹۵
شیمی آلی - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
شیمی آلی - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
۲۹۰
زبان خارجه - منفی کردن مصدر با to - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
زبان خارجه - منفی کردن مصدر با to - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
۳۴۶
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۵ مهر ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۵ مهر ۱۳۹۹
۳۶۷
تدریس درس زبان
تدریس درس زبان
۳۳۸
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۱۲ مهر ۱۳۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۱۲ مهر ۱۳۹۹
۵۲۱
شیمی - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۱۷۵
شیمی - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۳۴۳
زبان انگلیسی - عربی - ۹ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - عربی - ۹ مهر ۱۳۹۹
۴۸۸
روش های سریع محاسبات عددی - ۸ مهر ۱۳۹۹
روش های سریع محاسبات عددی - ۸ مهر ۱۳۹۹
۴۹۳
زبان انگلیسی - ۸ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - ۸ مهر ۱۳۹۹
۵۶۳
زبان خرجه - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۷ مهر ۱۳۹۹
زبان خرجه - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۷ مهر ۱۳۹۹
۵۵۴