طراحی و دوخت - نازک دوزی / ۳۰ مهر
طراحی و دوخت - نازک دوزی / ۳۰ مهر
۶۵
تربیت کودک - دانش فنی / ۳۰ مهر
تربیت کودک - دانش فنی / ۳۰ مهر
۳۷
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۳۰ مهر
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۳۰ مهر
۲۲۲
رشته الکترونیک / ۳۰ مهر
رشته الکترونیک / ۳۰ مهر
۱۷۵
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه / ۳۰ مهر
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه / ۳۰ مهر
۱۴۵
رشته نقشه کشی معماری- پایه دوازدهم - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
رشته نقشه کشی معماری- پایه دوازدهم - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۲۳۷
رشته تصویر سازی- پایه دوازدهم - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
رشته تصویر سازی- پایه دوازدهم - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۱۴۴
طراحی پایه ۱ / ۲۹ مهر
طراحی پایه ۱ / ۲۹ مهر
۳۶۰
طراحی و دوخت لباس بچه گانه / ۲۹ مهر
طراحی و دوخت لباس بچه گانه / ۲۹ مهر
۵۰۹
آموزش نرم افزار اتو کد جلسه ششم / ۲۹ مهر
آموزش نرم افزار اتو کد جلسه ششم / ۲۹ مهر
۲۷۴
رشته نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۸ مهر
رشته نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۸ مهر
۲۶۰
طراحی پیراهن و سربند / ۲۸ مهر
طراحی پیراهن و سربند / ۲۸ مهر
۸۶۷
طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه یازدهم / ۲۸ مهر
طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه یازدهم / ۲۸ مهر
1,613
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۲۸ مهر
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۲۸ مهر
۳۰۷
نقشه کشی فنی رایانه - پایه دهم / ۲۸ مهر
نقشه کشی فنی رایانه - پایه دهم / ۲۸ مهر
۷۷۲
پایه دهم - ماشین ابزار - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
پایه دهم - ماشین ابزار - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۲۸۰
پایه دوازدهم- تربیت بدنی - روانشناسی ورزش - ۲۷ مهر ۹۹
پایه دوازدهم- تربیت بدنی - روانشناسی ورزش - ۲۷ مهر ۹۹
۲۴۰
نازکدوزی - برش دامن اولیه / ۲۷ مهر
نازکدوزی - برش دامن اولیه / ۲۷ مهر
1,964
آموزش نرم افزار اتوکد - جلسه پنجم / ۲۷ مهر
آموزش نرم افزار اتوکد - جلسه پنجم / ۲۷ مهر
۴۵۶
رشته گرافیک و نقاشی - طراحی ۱ / ۲۷ مهر
رشته گرافیک و نقاشی - طراحی ۱ / ۲۷ مهر
۳۰۵
استاندارد کورل دراو / ۲۴ مهر
استاندارد کورل دراو / ۲۴ مهر
۳۶۹
شبکه نرم افزار /۲۴ مهر
شبکه نرم افزار /۲۴ مهر
۶۱۷
رشته مکانیک خودرو - سرویس چرخ خودرو / ۲۴ مهر
رشته مکانیک خودرو - سرویس چرخ خودرو / ۲۴ مهر
۴۴۰
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۲۴ مهر
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۲۴ مهر
۵۰۳
رشته الکترونیک / ۲۴ مهر
رشته الکترونیک / ۲۴ مهر
۳۰۰
پایه دوازدهم - تربیت بدنی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
پایه دوازدهم - تربیت بدنی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۲۷۷
پایه دوازدهم- ماشین ابزار - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
پایه دوازدهم- ماشین ابزار - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۲۵۲
طراحی ومد لباس سفارشی / ۲۳ مهر
طراحی ومد لباس سفارشی / ۲۳ مهر
1,407
نقشه کشی فنی رایانه ای / ۲۳ مهر
نقشه کشی فنی رایانه ای / ۲۳ مهر
1,196
رشنه چهره سازی - نقاشی رنگ روغن / ۲۳ مهر
رشنه چهره سازی - نقاشی رنگ روغن / ۲۳ مهر
۳۶۱