اسنوکر تور قهرمانی جهان - انگلیس ۲۰۲۰ - مرحله نیمه نهایی - ترامپ و مگوآیر

۹۹۶

شبکه ورزش
3 مهر ماه 1399
04:40
مرحله نیم نهایی اسنوکر قهرمانی جهان
مرحله نیم نهایی اسنوکر قهرمانی جهان
۸۲۴
دیدار نهایی تور قهرمانی جهان ۲۰۲۰ انگلیس
دیدار نهایی تور قهرمانی جهان ۲۰۲۰ انگلیس
1,491
اسنوکر تور حرفه ای های دنیا انگلیس ۲۰۲۰ - مرحله نیم نهایی - ویلسون و مگیل
اسنوکر تور حرفه ای های دنیا انگلیس ۲۰۲۰ - مرحله نیم نهایی - ویلسون و مگیل
1,271
مرحله نیمه نهایی قهرمانی جهان انگلیس ۲۰۲۰ ، سولیوان - سلبی
مرحله نیمه نهایی قهرمانی جهان انگلیس ۲۰۲۰ ، سولیوان - سلبی
1,767
اسنوکر قهرمانی جهانی انگلیس ۲۰۲۰
اسنوکر قهرمانی جهانی انگلیس ۲۰۲۰
1,129
قهرمانی جهان انگلیس ۲۰۲۰ ، سولیوان - دینگ
قهرمانی جهان انگلیس ۲۰۲۰ ، سولیوان - دینگ
1,310
اسنوکر تور قهرمانی جهان - انگلیس ۲۰۲۰ - سلبی و سائنگخام
اسنوکر تور قهرمانی جهان - انگلیس ۲۰۲۰ - سلبی و سائنگخام
۷۶۸
قهرمانی جهان ۲۰۲۰ انگلیس
قهرمانی جهان ۲۰۲۰ انگلیس
1,523
اسنوکر تور قهرمانی جهان - انگلیس ۲۰۲۰ - وایت و جورجیو
اسنوکر تور قهرمانی جهان - انگلیس ۲۰۲۰ - وایت و جورجیو
1,224
قهرمانی جهان ۲۰۲۰ انگلیس
قهرمانی جهان ۲۰۲۰ انگلیس
1,269
مرحله نهایی اسنوکر تور جهانی انگلیس ۲۰۲۰ ، الن - مگوایر
مرحله نهایی اسنوکر تور جهانی انگلیس ۲۰۲۰ ، الن - مگوایر
1,038
دیدار نهایی تور قهرمانی جهان ۲۰۲۰ انگلیس
دیدار نهایی تور قهرمانی جهان ۲۰۲۰ انگلیس
۹۶۷
اسنوکر تور قهرمانی جهان انگلیس - ۲۰۲۰ - ترامپ و هولت
اسنوکر تور قهرمانی جهان انگلیس - ۲۰۲۰ - ترامپ و هولت
1,101
اسنوکر قهرمانی جهان ۲۰۲۰ انگلیس
اسنوکر قهرمانی جهان ۲۰۲۰ انگلیس
1,339
اسنوکر تور قهرمانی جهان - انگلیس ۲۰۲۰ - آلن و سلبی
اسنوکر تور قهرمانی جهان - انگلیس ۲۰۲۰ - آلن و سلبی
3,962
اسنوکر تور قهرمانی جهان انگلیس ۲۰۲۰
اسنوکر تور قهرمانی جهان انگلیس ۲۰۲۰
1,435
اسنوکر تور جهانی ۲۰۲۰ انگلیس
اسنوکر تور جهانی ۲۰۲۰ انگلیس
1,323
مرحله نهایی اسنوکر حرفه ای های دنیا - انگلیس ۲۰۲۰ - مگوآیر و آلن
مرحله نهایی اسنوکر حرفه ای های دنیا - انگلیس ۲۰۲۰ - مگوآیر و آلن
2,007
تور قهرمانی جهان انگلیس ۲۰۲۰ ، آلن - مورفی
تور قهرمانی جهان انگلیس ۲۰۲۰ ، آلن - مورفی
1,757
دیدار نهایی اسنوکر انگلیس ۲۰۲۰
دیدار نهایی اسنوکر انگلیس ۲۰۲۰
2,731
اسنوکر قهرمانی جهان - انگلیس ۲۰۲۰
اسنوکر قهرمانی جهان - انگلیس ۲۰۲۰
1,328
اسنوکر تور حرفه ای های دنیا - انگلیس ۲۰۲۰ - گیلبرت و مورفی
اسنوکر تور حرفه ای های دنیا - انگلیس ۲۰۲۰ - گیلبرت و مورفی
1,333
اسنوکر قهرمانی جهان - انگلیس
اسنوکر قهرمانی جهان - انگلیس
1,477
اسنوکر تورحرفه ای های دنیا - انگلیس ۲۰۲۰ - هولت و ترامپ
اسنوکر تورحرفه ای های دنیا - انگلیس ۲۰۲۰ - هولت و ترامپ
۹۶۴
اسنوکر تور حرفه ای های تهران ۲۰۲۰ - انگلیس
اسنوکر تور حرفه ای های تهران ۲۰۲۰ - انگلیس
1,097
دیدار نهایی اسنوکر آزاد انگلیس - گیلبرت و سلبی
دیدار نهایی اسنوکر آزاد انگلیس - گیلبرت و سلبی
1,530
دیدار نهایی اسنوکر آزاد چین ۲۰۱۹ - جادترامپ انگلیس و تباچیاآن نوح تایلند
دیدار نهایی اسنوکر آزاد چین ۲۰۱۹ - جادترامپ انگلیس و تباچیاآن نوح تایلند
1,171
رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان - انگلیس ۲۰۲۰ - سلبی و ویلیامز
رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان - انگلیس ۲۰۲۰ - سلبی و ویلیامز
۸۹۰
قهرمانی جهان انگیس ۲۰۲۰ ، دینگ - مکوایر
قهرمانی جهان انگیس ۲۰۲۰ ، دینگ - مکوایر
۹۵۲