بابام حال نمیکرد من بازیگر شم!

4,459

شبکه نسیم
27 شهریور ماه 1399
23:22
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
3,315
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۶۲۲
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۴۱۷
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۳۵۲
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۳۶۴
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۴۰۶
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,587
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,868
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۶۹۳
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۵۵۰
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۸۳۴
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,372
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,565
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۵۳
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۹۰۱
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۴۶
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۶۰۴
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۸۲۳
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,831
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,661
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,101
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,251
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۸۴
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۸۱۰
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۳۵
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۵۸
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,028
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۲۴
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۴۰۵
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۴۳