با همسرم قهر کردم!

1,686

شبکه نسیم
26 شهریور ماه 1399
23:41
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
5,872
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
1,820
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,061
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
1,452
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۴۹۵
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۳۹۸
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
1,246
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
7,577
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
1,071
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۷۷۷
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
۶۰۰
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
۳۷۳
بهت نمیاد شیطون باشی!
بهت نمیاد شیطون باشی!
۴۱۷
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
۷۲۵
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
1,458
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
1,183
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
4,071
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۹۱۴
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۶۷۳
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۵۵۶
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۵۹۷
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۷۳۱
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
2,407
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
4,082
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۷۸۱
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۶۳۹
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
1,076
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,694
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,696
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
1,030