دستگیری علیار برای حمل قاچاق؟!

31,065

شبکه ۳
26 شهریور ماه 1399
21:16
خلاصه قسمت های ۹ تا ۱۴
خلاصه قسمت های ۹ تا ۱۴
8,720
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
32,612
خاک تو سرت با اون دست فرمونت !
خاک تو سرت با اون دست فرمونت !
2,349
رسوایی مستاجران !
رسوایی مستاجران !
3,905
من آدم فروش نیستم !
من آدم فروش نیستم !
4,545
علیار در جستجوی پدرش ...!
علیار در جستجوی پدرش ...!
19,941
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
28,240
حافظه استوار برگشت!
حافظه استوار برگشت!
47,777
از بابام نمیگذرم!
از بابام نمیگذرم!
3,381
هیچ مسئولی حق نداره درو روی مردم ببنده!
هیچ مسئولی حق نداره درو روی مردم ببنده!
3,870
فراری دادن استوار!
فراری دادن استوار!
5,923
خوشبختی این شکلیه؟!
خوشبختی این شکلیه؟!
11,744
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
17,203
لو رفتن استوار!
لو رفتن استوار!
2,223
لحظه غمناک جدایی
لحظه غمناک جدایی
2,668
جرم عاشقی چیه؟
جرم عاشقی چیه؟
20,268
آشپزی یاد گرفتن فروغ!
آشپزی یاد گرفتن فروغ!
3,776
شکستن سر معصومه !
شکستن سر معصومه !
5,536
تهدید به مرگ!
تهدید به مرگ!
1,736
دروغ گفتن معصومه!
دروغ گفتن معصومه!
30,027
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
12,992
آسف به برادر خودشم رحم نکرد!
آسف به برادر خودشم رحم نکرد!
1,653
لحظه نفس گیر مچ اندازی !
لحظه نفس گیر مچ اندازی !
2,829
توی هر اتفاقی یک خیری هست
توی هر اتفاقی یک خیری هست
2,630
لو دادن اصلان توسط فروغ؟!
لو دادن اصلان توسط فروغ؟!
4,905
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
4,490
گریه کردن احساسی استوار
گریه کردن احساسی استوار
۵۷۲
بخاطر دو بشکه دلار!
بخاطر دو بشکه دلار!
۵۴۳
لحظه حساس خفه کردن استوار!!
لحظه حساس خفه کردن استوار!!
6,594
جدل پسر و پدربزرگ !
جدل پسر و پدربزرگ !
۴۴۸
انتقام از مرده !
انتقام از مرده !
۶۵۹
بزودی از شبکه سوم سیما
بزودی از شبکه سوم سیما
12,842
قسمت ۱
قسمت ۱
48,978
قسمت ۲
قسمت ۲
30,742
برخورد علیار با برادرش
برخورد علیار با برادرش
5,717
تیر خوردن اصلان !
تیر خوردن اصلان !
41,849
خواستگاری برای علیار ؟!
خواستگاری برای علیار ؟!
7,320
عصبانیت علیار از مرگ برادرش
عصبانیت علیار از مرگ برادرش
5,081
شکایت زن اصلان به علیار !
شکایت زن اصلان به علیار !
5,967
قسمت ۳
قسمت ۳
23,426
فرار استوار !
فرار استوار !
2,336
علیار در زندان !
علیار در زندان !
3,339
نگرانی یارعلی برای گم شدن علیار
نگرانی یارعلی برای گم شدن علیار
2,137
پیدا شدن علیار !
پیدا شدن علیار !
3,135
زن اصلان در مهمان خانه
زن اصلان در مهمان خانه
6,690
جواب مثبت معصومه به علیار !
جواب مثبت معصومه به علیار !
33,999
خلاصه قسمت های ۱ تا ۳
خلاصه قسمت های ۱ تا ۳
10,042
قسمت ۴
قسمت ۴
24,159
خط و نشون استوار برای علیار !
خط و نشون استوار برای علیار !
2,109
معصومه حالش خوب نیست !
معصومه حالش خوب نیست !
1,751
دزدی زن اصلان !!
دزدی زن اصلان !!
8,955
فرهاد گم شد !
فرهاد گم شد !
2,916
علیار دنبال فرهاد گمشده
علیار دنبال فرهاد گمشده
3,234
فرهاد پیدا شد !
فرهاد پیدا شد !
2,219
ازدواج علیار و زن اصلان ؟!
ازدواج علیار و زن اصلان ؟!
15,524
قسمت ۵
قسمت ۵
23,033
علیار داره نقش بازی میکنه ؟
علیار داره نقش بازی میکنه ؟
2,560
زن اصلان، علیار رو تهدید کرد !
زن اصلان، علیار رو تهدید کرد !
1,925
پیرمرد فحش نیست !
پیرمرد فحش نیست !
2,223
وقتی فروغ علیار رو از اتاق بیرون می کنه
وقتی فروغ علیار رو از اتاق بیرون می کنه
3,616
دست معصومه سوخت !!
دست معصومه سوخت !!
3,862
گروگان گیری فرهاد ؟!
گروگان گیری فرهاد ؟!
4,029
اصلان موقع مرگش به علیار چی گفت ؟
اصلان موقع مرگش به علیار چی گفت ؟
14,713
قسمت ۶
قسمت ۶
25,664
مرگ دختر سه ساله ی استوار !
مرگ دختر سه ساله ی استوار !
8,825
فروغ در پاسگاه !
فروغ در پاسگاه !
3,338
دزدی از سر ناچاری !
دزدی از سر ناچاری !
3,942
فروغ با علیار خوب شد ؟!
فروغ با علیار خوب شد ؟!
5,743
داستان بابای فروغ چیه ؟
داستان بابای فروغ چیه ؟
12,363
فروغ گذاشت رفت !
فروغ گذاشت رفت !
2,143
قسمت ۷
قسمت ۷
19,551
فروغ می خواد بخشیده بشه
فروغ می خواد بخشیده بشه
2,729
شرط بابای فروغ !
شرط بابای فروغ !
3,743
مامانم گفت بهت بگم بابا علیار!
مامانم گفت بهت بگم بابا علیار!
20,746
فروغ جواب علیار رو نمیده
فروغ جواب علیار رو نمیده
3,480
قاچاق مواد داخل عروسک!
قاچاق مواد داخل عروسک!
5,485
قسمت ۸
قسمت ۸
26,239
سال خمسی من و علیاره، می دونی سال خمسی چیه ؟
سال خمسی من و علیاره، می دونی سال خمسی چیه ؟
4,079
سیلی فروغ به اصلان !
سیلی فروغ به اصلان !
4,104
امید یارعلی به معصومه !
امید یارعلی به معصومه !
3,470
فروغ علیار رو دوست داره؟
فروغ علیار رو دوست داره؟
17,731
توبه فروغ!
توبه فروغ!
5,439
خلاصه قسمت های ۴ تا ۸
خلاصه قسمت های ۴ تا ۸
6,328
خلاصه قسمتهای ۴ تا ۸
خلاصه قسمتهای ۴ تا ۸
5,899
آزاد شدن ماجد از زندان
آزاد شدن ماجد از زندان
2,183
زندان رفتن فروغ !
زندان رفتن فروغ !
3,327
فرار عجیب فرهاد!
فرار عجیب فرهاد!
30,982
ملاقات فروغ و فرهاد
ملاقات فروغ و فرهاد
4,515
طلاق علیار و فروغ ؟
طلاق علیار و فروغ ؟
6,777
قسمت ۹
قسمت ۹
29,273
نمیفهمی دوست داشتن یعنی چی؟
نمیفهمی دوست داشتن یعنی چی؟
7,751
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
23,403
لحظه حساس نجات علیار !
لحظه حساس نجات علیار !
26,395
آتنه طلاق غیابی می خواد !
آتنه طلاق غیابی می خواد !
3,401
از خود گذشتگی علیار!
از خود گذشتگی علیار!
5,021
فروغ نماز خواندن بلد نبود !
فروغ نماز خواندن بلد نبود !
5,724
فرار تیمسار از تیمارستان !
فرار تیمسار از تیمارستان !
3,463
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
23,822
فرار علیار از دیدن استوار !
فرار علیار از دیدن استوار !
24,354
استوار دیوونه شده ؟
استوار دیوونه شده ؟
3,156
انتخاب سخت علیار !
انتخاب سخت علیار !
3,636
بیماری تیمسار چیه؟
بیماری تیمسار چیه؟
4,521
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
21,831
کینه ماجد از استوار
کینه ماجد از استوار
1,999
سوء استفاده از فروغ در شب عروسی !
سوء استفاده از فروغ در شب عروسی !
35,421
ماجرای دفن دلارها !
ماجرای دفن دلارها !
2,866
قاب عکس دردسر ساز!
قاب عکس دردسر ساز!
2,514
ملاقات فروغ و استوار!
ملاقات فروغ و استوار!
5,771
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
22,979
ابراز علاقه علیار !
ابراز علاقه علیار !
4,479
کتک خوردن فروغ !
کتک خوردن فروغ !
8,903
تو دهنم نمی چرخه بدون خانوم صدات کنم!
تو دهنم نمی چرخه بدون خانوم صدات کنم!
35,195
زندگیش رو نابود کردن!
زندگیش رو نابود کردن!
2,254
شوک عجیب ماجد به زنده بودن پدر علیار!
شوک عجیب ماجد به زنده بودن پدر علیار!
3,273
درگیری فیزیکی علیار و ماجد!
درگیری فیزیکی علیار و ماجد!
5,680
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
27,509
معتاد شدن فروغ!
معتاد شدن فروغ!
4,198
ترس از دست دادن فرهاد
ترس از دست دادن فرهاد
5,894
شرط فروغ برای ادامه زندگی با علیار!
شرط فروغ برای ادامه زندگی با علیار!
6,139
همه به دنبال گمشده !
همه به دنبال گمشده !
6,084