اتهامات دختر تیمسار

107,418

شبکه ۲
26 شهریور ماه 1399
22:01
نابودی هنر
نابودی هنر
69,850
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
8,357
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
67,645
جنگ مرجان و سرهنگ
جنگ مرجان و سرهنگ
5,126
هم دستی ماهور و شهاب
هم دستی ماهور و شهاب
4,789
؟نعمت یا پوآرو
؟نعمت یا پوآرو
5,328
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
17,853
گزارش تفحص
گزارش تفحص
5,711
درد بی خبری
درد بی خبری
1,094
ناراحتی تیمسار از ماهور
ناراحتی تیمسار از ماهور
3,954
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
2,431
اعتراف ماهور
اعتراف ماهور
12,236
دستورات تیمسار
دستورات تیمسار
2,458
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
11,235
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
7,272
عشق و عاشقی
عشق و عاشقی
2,194
تقاضای کمک و بخشش
تقاضای کمک و بخشش
۹۰۱
نگرانتم ماهور
نگرانتم ماهور
9,483
برگشت رفیق پر خطر استاد
برگشت رفیق پر خطر استاد
1,531
همدستی دزد و پلیس!
همدستی دزد و پلیس!
2,143
سپنتا و مرجان رو در رو
سپنتا و مرجان رو در رو
1,164
دست ادیب رو شد!!
دست ادیب رو شد!!
۸۴۷
ادیب به دنبال اصلاحات
ادیب به دنبال اصلاحات
1,183
کشف واقعیت تلخ
کشف واقعیت تلخ
7,879
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
5,723
آخرین لحظات
آخرین لحظات
1,687
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
1,229
راز های خفته
راز های خفته
1,009
غیبت مشکوک قاسم
غیبت مشکوک قاسم
۲۲۱
دردسر تازه برای تیمسار
دردسر تازه برای تیمسار
۱۷۳
همه چشم براه قاسم
همه چشم براه قاسم
۱۴۹
دلخوری تیمسار از دایه
دلخوری تیمسار از دایه
۳۰۰
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
7,168
قسمت ۱
قسمت ۱
20,675
قسمت ۲
قسمت ۲
14,227
قسمت ۳
قسمت ۳
11,807
قسمت ۴
قسمت ۴
10,650
حسودی مرجان به ماهور
حسودی مرجان به ماهور
2,344
شوک عجیب به قاسم
شوک عجیب به قاسم
2,262
باج گیری پلیس !
باج گیری پلیس !
1,520
لحظات نفسگیر نجات
لحظات نفسگیر نجات
8,867
ناراحتی مرجان
ناراحتی مرجان
2,421
قسمت ۵
قسمت ۵
11,207
ذوق  دیدن ماهور
ذوق دیدن ماهور
1,605
نمانده از مسلمانی نشانه
نمانده از مسلمانی نشانه
1,685
دیدار سرزده تیمسار
دیدار سرزده تیمسار
1,621
شک پلیس به ماهور
شک پلیس به ماهور
9,238
کنایه مرجان به تیمسار
کنایه مرجان به تیمسار
3,438
خلاصه قسمت اول تا پنجم
خلاصه قسمت اول تا پنجم
5,094
قسمت ۶
قسمت ۶
11,494
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
3,555
مقاومت در برابر ممنوعیت
مقاومت در برابر ممنوعیت
6,615
داستان مادر یوسف
داستان مادر یوسف
3,323
خود شیرینی نعمت
خود شیرینی نعمت
4,459
حکم دختر تیمسار!
حکم دختر تیمسار!
11,995
قسمت ۷
قسمت ۷
11,488
قبول کردن دعوت ماهور
قبول کردن دعوت ماهور
3,152
دل نگرانی فیروزه بانو
دل نگرانی فیروزه بانو
3,252
ترمیم پرده عاشورا
ترمیم پرده عاشورا
3,019
جنگ میرزا با پلیس
جنگ میرزا با پلیس
10,759
برملا کردن راز میرزا
برملا کردن راز میرزا
3,916
قسمت ۸
قسمت ۸
17,411
سرنگونی استاد
سرنگونی استاد
19,433
!اجبار یا لطف
!اجبار یا لطف
8,473
غافلگیری ماهور
غافلگیری ماهور
9,591
نقشه تیمسار
نقشه تیمسار
9,743
ناراحتی از استاد!
ناراحتی از استاد!
8,633
قسمت ۹
قسمت ۹
16,724
فرار شهاب از چنگال پلیس
فرار شهاب از چنگال پلیس
13,501
درد عاشقی !
درد عاشقی !
14,494
توهم توطئه
توهم توطئه
25,423
از دل برفت هرکه از دیده برفت
از دل برفت هرکه از دیده برفت
15,118
خداحافظ یوسف
خداحافظ یوسف
12,117
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
232,875
این مملکت درد داره
این مملکت درد داره
1,541
ماهور دستگیر شد!
ماهور دستگیر شد!
3,417
شوق عاشقی
شوق عاشقی
2,690