ماجرای خواننده شدن من!

5,708

شبکه نسیم
25 شهریور ماه 1399
23:18
ماجرای آشنایی با همسرم!
ماجرای آشنایی با همسرم!
6,394
یوسف صیادی - ۸ مهر ۱۳۹۹
یوسف صیادی - ۸ مهر ۱۳۹۹
۸۰
همسرم زود فوت کرد!
همسرم زود فوت کرد!
1,531
خاطره بازی همسایه ها
خاطره بازی همسایه ها
۸۶۹
شیرازی خواندن زهرا سعیدی
شیرازی خواندن زهرا سعیدی
1,023
خواندن کتاب از زبان زهرا سعیدی
خواندن کتاب از زبان زهرا سعیدی
۲۸۹
خاطرات زهرا سعیدی از زمان جنگ
خاطرات زهرا سعیدی از زمان جنگ
۳۴۳
کتابی در مورد جنگ نوشتم!
کتابی در مورد جنگ نوشتم!
۱۸۲
کنکور دادم یه بچه داشتم
کنکور دادم یه بچه داشتم
۳۵۴
قصه گوی ما یه پیرمرد بود!
قصه گوی ما یه پیرمرد بود!
۱۵۳
مشوقم همسرم بود که فوت شدن
مشوقم همسرم بود که فوت شدن
۳۰۵
زهرا سعیدی - ۷ مهر ۱۳۹۹
زهرا سعیدی - ۷ مهر ۱۳۹۹
1,373
ترکیب عجیبی به نام دوغ و گوشفیل!!
ترکیب عجیبی به نام دوغ و گوشفیل!!
7,669
شغل فیلم تعریف کنم داریم!
شغل فیلم تعریف کنم داریم!
1,004
ما تابستون ها کار میکردیم!
ما تابستون ها کار میکردیم!
۶۷۳
چی میزنید انقدر جوان موندید؟!
چی میزنید انقدر جوان موندید؟!
۸۴۳
خاطرات جنگ آقاجون و عمو!
خاطرات جنگ آقاجون و عمو!
۸۹۴
رسول توکلی-۶ مهر ۱۳۹۹
رسول توکلی-۶ مهر ۱۳۹۹
1,123
حسن سلطانی - مرتضی ضرابی - ۵ مهر ۱۳۹۹
حسن سلطانی - مرتضی ضرابی - ۵ مهر ۱۳۹۹
1,262
ماجرای عجیب امتحان و فرار از مدرسه!
ماجرای عجیب امتحان و فرار از مدرسه!
7,541
کودکی سخت احمد نجفی در خوزستان
کودکی سخت احمد نجفی در خوزستان
2,367
تولد جالب احمد نجفی !
تولد جالب احمد نجفی !
2,216
ما توی آفتاب بزرگ شدیم!
ما توی آفتاب بزرگ شدیم!
1,384
بخش هایی از سریال کارآگاه شمسی و مادام
بخش هایی از سریال کارآگاه شمسی و مادام
۹۱۸
هیچکس از این خونه بیرون نمیره!
هیچکس از این خونه بیرون نمیره!
1,317
۴ احمد نجفی - مهر ۱۳۹۹
۴ احمد نجفی - مهر ۱۳۹۹
2,642
هنوز برای مادرم گریه میکنم!
هنوز برای مادرم گریه میکنم!
2,566
من تنها نیستم، خدا باهام هست!
من تنها نیستم، خدا باهام هست!
1,354
مرگ خواهرم خیلی غم انگیز بود!
مرگ خواهرم خیلی غم انگیز بود!
1,313
من با حرفه ام ازدواج کردم!
من با حرفه ام ازدواج کردم!
1,017