تو دهنم نمی چرخه بدون خانوم صدات کنم!

35,366

شبکه ۳
25 شهریور ماه 1399
20:59
زندگیش رو نابود کردن!
زندگیش رو نابود کردن!
2,340
شوک عجیب ماجد به زنده بودن پدر علیار!
شوک عجیب ماجد به زنده بودن پدر علیار!
3,389
درگیری فیزیکی علیار و ماجد!
درگیری فیزیکی علیار و ماجد!
5,807
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
29,050
معتاد شدن فروغ!
معتاد شدن فروغ!
4,448
درگیری فروغ با پدرش!
درگیری فروغ با پدرش!
۹۴۹
ترس از دست دادن فرهاد
ترس از دست دادن فرهاد
6,237
شرط فروغ برای ادامه زندگی با علیار!
شرط فروغ برای ادامه زندگی با علیار!
6,342
همه به دنبال گمشده !
همه به دنبال گمشده !
6,210
دستگیری علیار برای حمل قاچاق؟!
دستگیری علیار برای حمل قاچاق؟!
31,496
خلاصه قسمت های ۹ تا ۱۴
خلاصه قسمت های ۹ تا ۱۴
9,220
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
34,605
خاک تو سرت با اون دست فرمونت !
خاک تو سرت با اون دست فرمونت !
2,598
رسوایی مستاجران !
رسوایی مستاجران !
4,158
من آدم فروش نیستم !
من آدم فروش نیستم !
4,874
علیار در جستجوی پدرش ...!
علیار در جستجوی پدرش ...!
20,163
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
30,639
حافظه استوار برگشت!
حافظه استوار برگشت!
48,942
از بابام نمیگذرم!
از بابام نمیگذرم!
3,721
هیچ مسئولی حق نداره درو روی مردم ببنده!
هیچ مسئولی حق نداره درو روی مردم ببنده!
4,214
فراری دادن استوار!
فراری دادن استوار!
6,273
خوشبختی این شکلیه؟!
خوشبختی این شکلیه؟!
12,216
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
20,862
لو رفتن استوار!
لو رفتن استوار!
2,792
لحظه غمناک جدایی
لحظه غمناک جدایی
3,156
جرم عاشقی چیه؟
جرم عاشقی چیه؟
20,932
آشپزی یاد گرفتن فروغ!
آشپزی یاد گرفتن فروغ!
4,562
شکستن سر معصومه !
شکستن سر معصومه !
6,498
تهدید به مرگ!
تهدید به مرگ!
2,315
دروغ گفتن معصومه!
دروغ گفتن معصومه!
32,164
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
20,913
آصف به برادر خودشم رحم نکرد!
آصف به برادر خودشم رحم نکرد!
2,539
لحظه نفس گیر مچ اندازی !
لحظه نفس گیر مچ اندازی !
4,734
توی هر اتفاقی یک خیری هست
توی هر اتفاقی یک خیری هست
3,560
لو دادن اصلان توسط فروغ؟!
لو دادن اصلان توسط فروغ؟!
7,019
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
28,938
گریه کردن احساسی استوار
گریه کردن احساسی استوار
3,015
بخاطر دو بشکه دلار!
بخاطر دو بشکه دلار!
3,538
لحظه حساس خفه کردن استوار!!
لحظه حساس خفه کردن استوار!!
47,892
جدل پسر و پدربزرگ !
جدل پسر و پدربزرگ !
4,858
انتقام از مرده !
انتقام از مرده !
7,756
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۱۹
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۱۹
9,222
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
21,689
بیست سال انتظار برای یک قاچاقچی !
بیست سال انتظار برای یک قاچاقچی !
6,231
لحظه فرار فروغ و پرت شدن بابا یارعلی !
لحظه فرار فروغ و پرت شدن بابا یارعلی !
60,665
عشق می دونی چیه، بخاطر عشق برو
عشق می دونی چیه، بخاطر عشق برو
8,330
مسموم کردن استوار!
مسموم کردن استوار!
10,047
دعوای عجیب ماجد با یارعلی!
دعوای عجیب ماجد با یارعلی!
10,989
دزدیدن علیار!
دزدیدن علیار!
16,164
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
15,784
دروغ معصومه چی بود؟
دروغ معصومه چی بود؟
2,343
تهدید به قتل علیار !
تهدید به قتل علیار !
17,661
راز غمناک بابا یارعلی !
راز غمناک بابا یارعلی !
2,765
نجات پیدا کردن علیار!
نجات پیدا کردن علیار!
1,664
وقتی استوار به سیم آخر میزنه!
وقتی استوار به سیم آخر میزنه!
4,781
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
11,401
آصف به خواهرش رحم نکرد!
آصف به خواهرش رحم نکرد!
2,079
بچه مثبت دلار به کارش نمیاد!
بچه مثبت دلار به کارش نمیاد!
1,913
معامله با قاتل!
معامله با قاتل!
2,858
تصمیمی برای زنده ماندن!
تصمیمی برای زنده ماندن!
2,499
توهم عجیب استوار!
توهم عجیب استوار!
8,639
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
4,239
من جز خدا از هیچکس دیگه نمی ترسم
من جز خدا از هیچکس دیگه نمی ترسم
۳۲۲
سوال های عجیب استوار از پسرش
سوال های عجیب استوار از پسرش
۲۱۳
تکلیفی که باید روشن بشه!
تکلیفی که باید روشن بشه!
۲۸۵
بعضی وقت ها بهتره که فراموش کنی !
بعضی وقت ها بهتره که فراموش کنی !
۳۷۰
پیدا شدن دلار ها !!
پیدا شدن دلار ها !!
1,960
بزودی از شبکه سوم سیما
بزودی از شبکه سوم سیما
13,625
قسمت ۱
قسمت ۱
51,849
قسمت ۲
قسمت ۲
32,562
برخورد علیار با برادرش
برخورد علیار با برادرش
6,178
تیر خوردن اصلان !
تیر خوردن اصلان !
42,250
خواستگاری برای علیار ؟!
خواستگاری برای علیار ؟!
7,483
عصبانیت علیار از مرگ برادرش
عصبانیت علیار از مرگ برادرش
5,262
شکایت زن اصلان به علیار !
شکایت زن اصلان به علیار !
6,261
قسمت ۳
قسمت ۳
24,687
فرار استوار !
فرار استوار !
2,476
علیار در زندان !
علیار در زندان !
3,432
نگرانی یارعلی برای گم شدن علیار
نگرانی یارعلی برای گم شدن علیار
2,213
پیدا شدن علیار !
پیدا شدن علیار !
3,209
زن اصلان در مهمان خانه
زن اصلان در مهمان خانه
6,800
جواب مثبت معصومه به علیار !
جواب مثبت معصومه به علیار !
34,125
خلاصه قسمت های ۱ تا ۳
خلاصه قسمت های ۱ تا ۳
10,377
قسمت ۴
قسمت ۴
25,395
خط و نشون استوار برای علیار !
خط و نشون استوار برای علیار !
2,285
معصومه حالش خوب نیست !
معصومه حالش خوب نیست !
1,826
دزدی زن اصلان !!
دزدی زن اصلان !!
9,087
فرهاد گم شد !
فرهاد گم شد !
3,018
علیار دنبال فرهاد گمشده
علیار دنبال فرهاد گمشده
3,330
فرهاد پیدا شد !
فرهاد پیدا شد !
2,346
ازدواج علیار و زن اصلان ؟!
ازدواج علیار و زن اصلان ؟!
15,751
قسمت ۵
قسمت ۵
24,223
علیار داره نقش بازی میکنه ؟
علیار داره نقش بازی میکنه ؟
2,662
زن اصلان، علیار رو تهدید کرد !
زن اصلان، علیار رو تهدید کرد !
1,996
پیرمرد فحش نیست !
پیرمرد فحش نیست !
2,305
وقتی فروغ علیار رو از اتاق بیرون می کنه
وقتی فروغ علیار رو از اتاق بیرون می کنه
3,745
دست معصومه سوخت !!
دست معصومه سوخت !!
3,979
گروگان گیری فرهاد ؟!
گروگان گیری فرهاد ؟!
4,106
اصلان موقع مرگش به علیار چی گفت ؟
اصلان موقع مرگش به علیار چی گفت ؟
14,958
قسمت ۶
قسمت ۶
26,840
مرگ دختر سه ساله ی استوار !
مرگ دختر سه ساله ی استوار !
9,016
فروغ در پاسگاه !
فروغ در پاسگاه !
3,433
دزدی از سر ناچاری !
دزدی از سر ناچاری !
4,050
فروغ با علیار خوب شد ؟!
فروغ با علیار خوب شد ؟!
5,849
داستان بابای فروغ چیه ؟
داستان بابای فروغ چیه ؟
12,453
فروغ گذاشت رفت !
فروغ گذاشت رفت !
2,206
قسمت ۷
قسمت ۷
20,627
فروغ می خواد بخشیده بشه
فروغ می خواد بخشیده بشه
2,777
شرط بابای فروغ !
شرط بابای فروغ !
3,803
مامانم گفت بهت بگم بابا علیار!
مامانم گفت بهت بگم بابا علیار!
20,897
فروغ جواب علیار رو نمیده
فروغ جواب علیار رو نمیده
3,543
قاچاق مواد داخل عروسک!
قاچاق مواد داخل عروسک!
5,601
قسمت ۸
قسمت ۸
27,360
سال خمسی من و علیاره، می دونی سال خمسی چیه ؟
سال خمسی من و علیاره، می دونی سال خمسی چیه ؟
4,140
سیلی فروغ به اصلان !
سیلی فروغ به اصلان !
4,403
امید یارعلی به معصومه !
امید یارعلی به معصومه !
3,552
فروغ علیار رو دوست داره؟
فروغ علیار رو دوست داره؟
17,889
توبه فروغ!
توبه فروغ!
5,522
خلاصه قسمت های ۴ تا ۸
خلاصه قسمت های ۴ تا ۸
6,590
خلاصه قسمتهای ۴ تا ۸
خلاصه قسمتهای ۴ تا ۸
6,266
آزاد شدن ماجد از زندان
آزاد شدن ماجد از زندان
2,251
زندان رفتن فروغ !
زندان رفتن فروغ !
3,464
فرار عجیب فرهاد!
فرار عجیب فرهاد!
31,112
ملاقات فروغ و فرهاد
ملاقات فروغ و فرهاد
4,669
طلاق علیار و فروغ ؟
طلاق علیار و فروغ ؟
6,951
قسمت ۹
قسمت ۹
30,593
نمیفهمی دوست داشتن یعنی چی؟
نمیفهمی دوست داشتن یعنی چی؟
7,933
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
24,628
لحظه حساس نجات علیار !
لحظه حساس نجات علیار !
26,625
آتنه طلاق غیابی می خواد !
آتنه طلاق غیابی می خواد !
3,511
از خود گذشتگی علیار!
از خود گذشتگی علیار!
5,230
فروغ نماز خواندن بلد نبود !
فروغ نماز خواندن بلد نبود !
5,859
فرار تیمسار از تیمارستان !
فرار تیمسار از تیمارستان !
3,607
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
25,052
فرار علیار از دیدن استوار !
فرار علیار از دیدن استوار !
24,449
استوار دیوونه شده ؟
استوار دیوونه شده ؟
3,280
انتخاب سخت علیار !
انتخاب سخت علیار !
3,740
بیماری تیمسار چیه؟
بیماری تیمسار چیه؟
4,649
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
23,136
کینه ماجد از استوار
کینه ماجد از استوار
2,087
سوء استفاده از فروغ در شب عروسی !
سوء استفاده از فروغ در شب عروسی !
35,721
ماجرای دفن دلارها !
ماجرای دفن دلارها !
2,982
قاب عکس دردسر ساز!
قاب عکس دردسر ساز!
2,596
ملاقات فروغ و استوار!
ملاقات فروغ و استوار!
5,932
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
24,310
ابراز علاقه علیار !
ابراز علاقه علیار !
4,671
کتک خوردن فروغ !
کتک خوردن فروغ !
9,329