خاطره ی جالب ایست بازرسی!

9,679

شبکه نسیم
24 شهریور ماه 1399
23:21
ماجرای آشنایی با همسرم!
ماجرای آشنایی با همسرم!
6,428
یوسف صیادی - ۸ مهر ۱۳۹۹
یوسف صیادی - ۸ مهر ۱۳۹۹
۱۱۳
همسرم زود فوت کرد!
همسرم زود فوت کرد!
1,541
خاطره بازی همسایه ها
خاطره بازی همسایه ها
۸۷۴
شیرازی خواندن زهرا سعیدی
شیرازی خواندن زهرا سعیدی
1,032
خواندن کتاب از زبان زهرا سعیدی
خواندن کتاب از زبان زهرا سعیدی
۲۹۲
خاطرات زهرا سعیدی از زمان جنگ
خاطرات زهرا سعیدی از زمان جنگ
۳۴۶
کتابی در مورد جنگ نوشتم!
کتابی در مورد جنگ نوشتم!
۱۸۳
کنکور دادم یه بچه داشتم
کنکور دادم یه بچه داشتم
۳۵۸
قصه گوی ما یه پیرمرد بود!
قصه گوی ما یه پیرمرد بود!
۱۵۴
مشوقم همسرم بود که فوت شدن
مشوقم همسرم بود که فوت شدن
۳۰۶
زهرا سعیدی - ۷ مهر ۱۳۹۹
زهرا سعیدی - ۷ مهر ۱۳۹۹
1,377
ترکیب عجیبی به نام دوغ و گوشفیل!!
ترکیب عجیبی به نام دوغ و گوشفیل!!
7,671
شغل فیلم تعریف کنم داریم!
شغل فیلم تعریف کنم داریم!
1,005
ما تابستون ها کار میکردیم!
ما تابستون ها کار میکردیم!
۶۷۴
چی میزنید انقدر جوان موندید؟!
چی میزنید انقدر جوان موندید؟!
۸۴۵
خاطرات جنگ آقاجون و عمو!
خاطرات جنگ آقاجون و عمو!
۸۹۵
رسول توکلی-۶ مهر ۱۳۹۹
رسول توکلی-۶ مهر ۱۳۹۹
1,124
حسن سلطانی - مرتضی ضرابی - ۵ مهر ۱۳۹۹
حسن سلطانی - مرتضی ضرابی - ۵ مهر ۱۳۹۹
1,263
ماجرای عجیب امتحان و فرار از مدرسه!
ماجرای عجیب امتحان و فرار از مدرسه!
7,541
کودکی سخت احمد نجفی در خوزستان
کودکی سخت احمد نجفی در خوزستان
2,368
تولد جالب احمد نجفی !
تولد جالب احمد نجفی !
2,216
ما توی آفتاب بزرگ شدیم!
ما توی آفتاب بزرگ شدیم!
1,384
بخش هایی از سریال کارآگاه شمسی و مادام
بخش هایی از سریال کارآگاه شمسی و مادام
۹۱۸
هیچکس از این خونه بیرون نمیره!
هیچکس از این خونه بیرون نمیره!
1,317
۴ احمد نجفی - مهر ۱۳۹۹
۴ احمد نجفی - مهر ۱۳۹۹
2,643
هنوز برای مادرم گریه میکنم!
هنوز برای مادرم گریه میکنم!
2,566
من تنها نیستم، خدا باهام هست!
من تنها نیستم، خدا باهام هست!
1,354
مرگ خواهرم خیلی غم انگیز بود!
مرگ خواهرم خیلی غم انگیز بود!
1,313
من با حرفه ام ازدواج کردم!
من با حرفه ام ازدواج کردم!
1,018