قاب عکس دردسر ساز!

2,693

شبکه ۳
24 شهریور ماه 1399
21:24
ملاقات فروغ و استوار!
ملاقات فروغ و استوار!
6,047
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
25,578
ابراز علاقه علیار !
ابراز علاقه علیار !
4,846
کتک خوردن فروغ !
کتک خوردن فروغ !
9,708
تو دهنم نمی چرخه بدون خانوم صدات کنم!
تو دهنم نمی چرخه بدون خانوم صدات کنم!
35,592
زندگیش رو نابود کردن!
زندگیش رو نابود کردن!
2,410
شوک عجیب ماجد به زنده بودن پدر علیار!
شوک عجیب ماجد به زنده بودن پدر علیار!
3,485
درگیری فیزیکی علیار و ماجد!
درگیری فیزیکی علیار و ماجد!
5,942
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
30,376
معتاد شدن فروغ!
معتاد شدن فروغ!
4,637
درگیری فروغ با پدرش!
درگیری فروغ با پدرش!
1,032
ترس از دست دادن فرهاد
ترس از دست دادن فرهاد
6,492
شرط فروغ برای ادامه زندگی با علیار!
شرط فروغ برای ادامه زندگی با علیار!
6,545
همه به دنبال گمشده !
همه به دنبال گمشده !
6,340
دستگیری علیار برای حمل قاچاق؟!
دستگیری علیار برای حمل قاچاق؟!
31,821
خلاصه قسمت های ۹ تا ۱۴
خلاصه قسمت های ۹ تا ۱۴
9,570
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
35,954
خاک تو سرت با اون دست فرمونت !
خاک تو سرت با اون دست فرمونت !
2,702
رسوایی مستاجران !
رسوایی مستاجران !
4,287
من آدم فروش نیستم !
من آدم فروش نیستم !
5,032
علیار در جستجوی پدرش ...!
علیار در جستجوی پدرش ...!
20,295
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
32,169
حافظه استوار برگشت!
حافظه استوار برگشت!
49,554
از بابام نمیگذرم!
از بابام نمیگذرم!
3,881
هیچ مسئولی حق نداره درو روی مردم ببنده!
هیچ مسئولی حق نداره درو روی مردم ببنده!
4,314
فراری دادن استوار!
فراری دادن استوار!
6,377
خوشبختی این شکلیه؟!
خوشبختی این شکلیه؟!
12,418
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
22,424
لو رفتن استوار!
لو رفتن استوار!
2,961
لحظه غمناک جدایی
لحظه غمناک جدایی
3,277
جرم عاشقی چیه؟
جرم عاشقی چیه؟
21,144
آشپزی یاد گرفتن فروغ!
آشپزی یاد گرفتن فروغ!
4,791
شکستن سر معصومه !
شکستن سر معصومه !
6,774
تهدید به مرگ!
تهدید به مرگ!
2,461
دروغ گفتن معصومه!
دروغ گفتن معصومه!
32,482
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
22,938
آصف به برادر خودشم رحم نکرد!
آصف به برادر خودشم رحم نکرد!
2,760
لحظه نفس گیر مچ اندازی !
لحظه نفس گیر مچ اندازی !
5,079
توی هر اتفاقی یک خیری هست
توی هر اتفاقی یک خیری هست
3,750
لو دادن اصلان توسط فروغ؟!
لو دادن اصلان توسط فروغ؟!
7,326
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
31,213
گریه کردن احساسی استوار
گریه کردن احساسی استوار
3,234
بخاطر دو بشکه دلار!
بخاطر دو بشکه دلار!
3,888
لحظه حساس خفه کردن استوار!!
لحظه حساس خفه کردن استوار!!
48,670
جدل پسر و پدربزرگ !
جدل پسر و پدربزرگ !
5,064
انتقام از مرده !
انتقام از مرده !
7,960
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۱۹
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۱۹
9,786
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
25,063
بیست سال انتظار برای یک قاچاقچی !
بیست سال انتظار برای یک قاچاقچی !
6,514
لحظه فرار فروغ و پرت شدن بابا یارعلی !
لحظه فرار فروغ و پرت شدن بابا یارعلی !
61,696
عشق می دونی چیه، بخاطر عشق برو
عشق می دونی چیه، بخاطر عشق برو
8,691
مسموم کردن استوار!
مسموم کردن استوار!
10,869
دعوای عجیب ماجد با یارعلی!
دعوای عجیب ماجد با یارعلی!
11,431
دزدیدن علیار!
دزدیدن علیار!
16,547
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
21,370
دروغ معصومه چی بود؟
دروغ معصومه چی بود؟
2,883
تهدید به قتل علیار !
تهدید به قتل علیار !
18,256
راز غمناک بابا یارعلی !
راز غمناک بابا یارعلی !
3,352
نجات پیدا کردن علیار!
نجات پیدا کردن علیار!
2,153
وقتی استوار به سیم آخر میزنه!
وقتی استوار به سیم آخر میزنه!
5,797
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
20,237
آصف به خواهرش رحم نکرد!
آصف به خواهرش رحم نکرد!
3,760
بچه مثبت دلار به کارش نمیاد!
بچه مثبت دلار به کارش نمیاد!
3,053
معامله با قاتل!
معامله با قاتل!
4,121
تصمیمی برای زنده ماندن!
تصمیمی برای زنده ماندن!
3,490
توهم عجیب استوار!
توهم عجیب استوار!
10,201
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
38,038
من جز خدا از هیچکس دیگه نمی ترسم
من جز خدا از هیچکس دیگه نمی ترسم
2,472
سوال های عجیب استوار از پسرش
سوال های عجیب استوار از پسرش
2,355
تکلیفی که باید روشن بشه!
تکلیفی که باید روشن بشه!
3,171
بعضی وقت ها بهتره که فراموش کنی !
بعضی وقت ها بهتره که فراموش کنی !
4,120
پیدا شدن دلار ها !!
پیدا شدن دلار ها !!
40,739
خلاصه قسمت های ۲۰ تا ۲۳
خلاصه قسمت های ۲۰ تا ۲۳
6,243
اصلان من و تو کشتیش؟
اصلان من و تو کشتیش؟
3,192
باز هم دسیسه؟
باز هم دسیسه؟
3,732
ما این زمین گرم و می خوایم
ما این زمین گرم و می خوایم
4,637
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
25,727
دلار های استوار!!
دلار های استوار!!
9,409
دوراهی سخت برای علیار!!
دوراهی سخت برای علیار!!
24,168
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
22,861
خودکشی با قطار !!
خودکشی با قطار !!
27,634
وقتشه پای قانون بیاد وسط!
وقتشه پای قانون بیاد وسط!
2,077
تیراندازی به استوار؟!
تیراندازی به استوار؟!
4,142
چوب دوسر سوخت!
چوب دوسر سوخت!
2,841
خوش شانس بودم باهات ازدواج نکردم!
خوش شانس بودم باهات ازدواج نکردم!
6,013
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
19,529
نفر اول زندگیت کیه؟!
نفر اول زندگیت کیه؟!
1,773
حال علیار خوب نیست!
حال علیار خوب نیست!
2,381
واقعیت تلخه ... !
واقعیت تلخه ... !
2,377
داستان بیماری علیار چیه؟
داستان بیماری علیار چیه؟
12,032
از خود گذشتگی بخاطر عشق!
از خود گذشتگی بخاطر عشق!
4,391
نقشه فرار از زندان!
نقشه فرار از زندان!
16,634
تلاش برای آزادی!
تلاش برای آزادی!
1,831
علیار قراره بمیره!
علیار قراره بمیره!
2,441
استوار به زمین گرم رسید!
استوار به زمین گرم رسید!
4,221
قسمت آخر
قسمت آخر
18,597
خلاصه قسمت های ۲۴ تا ۲۷
خلاصه قسمت های ۲۴ تا ۲۷
3,693
پشت صحنه
پشت صحنه
1,029
بزودی از شبکه سوم سیما
بزودی از شبکه سوم سیما
14,470
قسمت ۱
قسمت ۱
54,994
قسمت ۲
قسمت ۲
34,664
برخورد علیار با برادرش
برخورد علیار با برادرش
6,779
تیر خوردن اصلان !
تیر خوردن اصلان !
42,841
خواستگاری برای علیار ؟!
خواستگاری برای علیار ؟!
7,688
عصبانیت علیار از مرگ برادرش
عصبانیت علیار از مرگ برادرش
5,509
شکایت زن اصلان به علیار !
شکایت زن اصلان به علیار !
6,637
قسمت ۳
قسمت ۳
25,997
فرار استوار !
فرار استوار !
2,677
علیار در زندان !
علیار در زندان !
3,579
نگرانی یارعلی برای گم شدن علیار
نگرانی یارعلی برای گم شدن علیار
2,303
پیدا شدن علیار !
پیدا شدن علیار !
3,327
زن اصلان در مهمان خانه
زن اصلان در مهمان خانه
6,996
جواب مثبت معصومه به علیار !
جواب مثبت معصومه به علیار !
34,363
خلاصه قسمت های ۱ تا ۳
خلاصه قسمت های ۱ تا ۳
10,741
قسمت ۴
قسمت ۴
26,632
خط و نشون استوار برای علیار !
خط و نشون استوار برای علیار !
2,533
معصومه حالش خوب نیست !
معصومه حالش خوب نیست !
1,946
دزدی زن اصلان !!
دزدی زن اصلان !!
9,244
فرهاد گم شد !
فرهاد گم شد !
3,182
علیار دنبال فرهاد گمشده
علیار دنبال فرهاد گمشده
3,440
فرهاد پیدا شد !
فرهاد پیدا شد !
2,559
ازدواج علیار و زن اصلان ؟!
ازدواج علیار و زن اصلان ؟!
16,068
قسمت ۵
قسمت ۵
25,529
علیار داره نقش بازی میکنه ؟
علیار داره نقش بازی میکنه ؟
2,824
زن اصلان، علیار رو تهدید کرد !
زن اصلان، علیار رو تهدید کرد !
2,136
پیرمرد فحش نیست !
پیرمرد فحش نیست !
2,465
وقتی فروغ علیار رو از اتاق بیرون می کنه
وقتی فروغ علیار رو از اتاق بیرون می کنه
3,968
دست معصومه سوخت !!
دست معصومه سوخت !!
4,133
گروگان گیری فرهاد ؟!
گروگان گیری فرهاد ؟!
4,251
اصلان موقع مرگش به علیار چی گفت ؟
اصلان موقع مرگش به علیار چی گفت ؟
15,236
قسمت ۶
قسمت ۶
28,044
مرگ دختر سه ساله ی استوار !
مرگ دختر سه ساله ی استوار !
9,213
فروغ در پاسگاه !
فروغ در پاسگاه !
3,593
دزدی از سر ناچاری !
دزدی از سر ناچاری !
4,160
فروغ با علیار خوب شد ؟!
فروغ با علیار خوب شد ؟!
5,995
داستان بابای فروغ چیه ؟
داستان بابای فروغ چیه ؟
12,539
فروغ گذاشت رفت !
فروغ گذاشت رفت !
2,311
قسمت ۷
قسمت ۷
21,670
فروغ می خواد بخشیده بشه
فروغ می خواد بخشیده بشه
2,853
شرط بابای فروغ !
شرط بابای فروغ !
3,879
مامانم گفت بهت بگم بابا علیار!
مامانم گفت بهت بگم بابا علیار!
21,048
فروغ جواب علیار رو نمیده
فروغ جواب علیار رو نمیده
3,638
قاچاق مواد داخل عروسک!
قاچاق مواد داخل عروسک!
5,704
قسمت ۸
قسمت ۸
28,553
سال خمسی من و علیاره، می دونی سال خمسی چیه ؟
سال خمسی من و علیاره، می دونی سال خمسی چیه ؟
4,212
سیلی فروغ به اصلان !
سیلی فروغ به اصلان !
4,754
امید یارعلی به معصومه !
امید یارعلی به معصومه !
3,639
فروغ علیار رو دوست داره؟
فروغ علیار رو دوست داره؟
18,099
توبه فروغ!
توبه فروغ!
5,639
خلاصه قسمت های ۴ تا ۸
خلاصه قسمت های ۴ تا ۸
6,863
خلاصه قسمتهای ۴ تا ۸
خلاصه قسمتهای ۴ تا ۸
6,541
آزاد شدن ماجد از زندان
آزاد شدن ماجد از زندان
2,335
زندان رفتن فروغ !
زندان رفتن فروغ !
3,608
فرار عجیب فرهاد!
فرار عجیب فرهاد!
31,349
ملاقات فروغ و فرهاد
ملاقات فروغ و فرهاد
4,885
طلاق علیار و فروغ ؟
طلاق علیار و فروغ ؟
7,219
قسمت ۹
قسمت ۹
31,920
نمیفهمی دوست داشتن یعنی چی؟
نمیفهمی دوست داشتن یعنی چی؟
8,185
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
25,962
لحظه حساس نجات علیار !
لحظه حساس نجات علیار !
26,851
آتنه طلاق غیابی می خواد !
آتنه طلاق غیابی می خواد !
3,611
از خود گذشتگی علیار!
از خود گذشتگی علیار!
5,424
فروغ نماز خواندن بلد نبود !
فروغ نماز خواندن بلد نبود !
6,037
فرار تیمسار از تیمارستان !
فرار تیمسار از تیمارستان !
3,728
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
26,280
فرار علیار از دیدن استوار !
فرار علیار از دیدن استوار !
24,575
استوار دیوونه شده ؟
استوار دیوونه شده ؟
3,424
انتخاب سخت علیار !
انتخاب سخت علیار !
3,834
بیماری تیمسار چیه؟
بیماری تیمسار چیه؟
4,793
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
24,298
کینه ماجد از استوار
کینه ماجد از استوار
2,152
سوء استفاده از فروغ در شب عروسی !
سوء استفاده از فروغ در شب عروسی !
36,000
ماجرای دفن دلارها !
ماجرای دفن دلارها !
3,070