عربی زبان قرآن یک / ۲۴ شهریور

5,815

شیمی - طیف نشری خطی / ۳۰ مهر
شیمی - طیف نشری خطی / ۳۰ مهر
۷۳۰
عربی زبان قرآن / ۲۸ مهر
عربی زبان قرآن / ۲۸ مهر
1,555
شیمی - طیف نشری خطی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
شیمی - طیف نشری خطی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
3,005
زیست شناسی - تجربی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
زیست شناسی - تجربی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,789
فیزیک - ویژگی های مواد / ۲۴ مهر
فیزیک - ویژگی های مواد / ۲۴ مهر
3,514
زیست شناسی / ۲۴ مهر
زیست شناسی / ۲۴ مهر
2,473
آمادگی دفاعی /۲۴ مهر
آمادگی دفاعی /۲۴ مهر
1,036
فیزیک یک - چگالی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
فیزیک یک - چگالی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
3,270
شیمی - حل مسائل به روش کسر تبدیل  - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
شیمی - حل مسائل به روش کسر تبدیل - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
4,291
عربی / ۲۱ مهر
عربی / ۲۱ مهر
2,539
شیمی / ۲۰ مهر
شیمی / ۲۰ مهر
7,039
زیست شناسی  / ۲۰ مهر
زیست شناسی / ۲۰ مهر
2,641
تفکر و سواد رسانه ای - درس پنجم / ۱۸ مهر
تفکر و سواد رسانه ای - درس پنجم / ۱۸ مهر
1,978
ریاضی یک - دنباله حسابی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
ریاضی یک - دنباله حسابی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
4,063
شیمی - ریاضی و تجربی - جرم مولی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
شیمی - ریاضی و تجربی - جرم مولی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
6,083
ریاضی - دنباله حسابی / ۱۵ مهر
ریاضی - دنباله حسابی / ۱۵ مهر
3,277
عربی زبان قرآن / ۱۴ مهر
عربی زبان قرآن / ۱۴ مهر
3,292
زیست شناسی - علوم تجربی و ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
زیست شناسی - علوم تجربی و ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
3,699
شیمی - مول و جرم مولی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
شیمی - مول و جرم مولی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
6,894
فیزیک - حل مسائل / ۱۲ مهر
فیزیک - حل مسائل / ۱۲ مهر
4,735
تفکر و سواد رسانه ای - درس چهارم / ۱۱ مهر
تفکر و سواد رسانه ای - درس چهارم / ۱۱ مهر
2,531
ریاضی - دنباله حسابی و هندسی / ۱۰ مهر
ریاضی - دنباله حسابی و هندسی / ۱۰ مهر
4,314
زیست شناسی / ۱۰ مهر
زیست شناسی / ۱۰ مهر
3,615
آمادگی دفاعی / ۱۰ مهر
آمادگی دفاعی / ۱۰ مهر
1,528
فیزیک - یگاها / ۹ مهر
فیزیک - یگاها / ۹ مهر
6,272
شیمی - جرم اتمی میانگین / ۹ مهر
شیمی - جرم اتمی میانگین / ۹ مهر
10,408
فیزیک / ۸ مهر
فیزیک / ۸ مهر
4,310
نقشه کشی فنی رایانه ای / ۸ مهر
نقشه کشی فنی رایانه ای / ۸ مهر
2,530
فیزیک / ۷ مهر
فیزیک / ۷ مهر
4,689
عربی، زبان قرآن / ۷ مهر
عربی، زبان قرآن / ۷ مهر
3,447