فیزیک ۱ ریاضی و فیزیک / ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

2,892

فیزیک یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۵ آبان ۱۳۹۹
فیزیک یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۵ آبان ۱۳۹۹
۳۶۸
منطق - ادبیات و علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
منطق - ادبیات و علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
۳۹۲
علوم و فنون ادبی یک - ادبیات و علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی یک - ادبیات و علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
۳۷۴
هندسه یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۴ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
هندسه یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۴ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۴۰۹
هندسه یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۴ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
هندسه یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۴ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۳۷۸
فارسی یک مشترک تمام رشته ها / ۴ آبان ۱۳۹۹
فارسی یک مشترک تمام رشته ها / ۴ آبان ۱۳۹۹
۸۳۶
دین و زندگی یک رشته ادبیات و علوم انسانی / ۴ آبان ۱۳۹۹
دین و زندگی یک رشته ادبیات و علوم انسانی / ۴ آبان ۱۳۹۹
۴۵۱
زبان انگلیسی یک - مشترک تمام رشته ها / ۳ آبان ۱۳۹۹
زبان انگلیسی یک - مشترک تمام رشته ها / ۳ آبان ۱۳۹۹
1,329
ریاضی و آمار یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹
ریاضی و آمار یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹
1,035
عربی زبان قرآن یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹
عربی زبان قرآن یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹
۶۸۵
فیزیک یک رشته ریاضی فیزیک / ۲ آبان ۱۳۹۹
فیزیک یک رشته ریاضی فیزیک / ۲ آبان ۱۳۹۹
۸۰۷
ریاضی و آمار یک رشته ادبیات و علوم انسانی / ۱ آبان ۱۳۹۹
ریاضی و آمار یک رشته ادبیات و علوم انسانی / ۱ آبان ۱۳۹۹
1,508
اقتصاد دو - مشترک پایه دو و یازدهم - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
اقتصاد دو - مشترک پایه دو و یازدهم - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۶۳۳
تاریخ یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
تاریخ یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۵۶۴
جامعه شناسی یک - ادبیات و علوم انسانی / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
جامعه شناسی یک - ادبیات و علوم انسانی / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۸۰۳
جغرافیای ایران - مشترک تمامی رشته ها / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
جغرافیای ایران - مشترک تمامی رشته ها / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,025
فیزیک یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیزیک یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,164
منطق رشته ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
منطق رشته ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۹۴۱
علوم و فنون ادبی یک ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی یک ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۹۴۳
هندسه یک - ریاضی و فیزیک / ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۲
هندسه یک - ریاضی و فیزیک / ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۲
۹۱۹
هندسه یک - ریاضی و فیزیک / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
هندسه یک - ریاضی و فیزیک / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۷۸۶
فارسی یک - مشترک تمام رشته ها / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
فارسی یک - مشترک تمام رشته ها / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
2,026
دین و زندگی یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
دین و زندگی یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۷۲۱
ریاضی و آمار یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۴ مهر ۱۳۹۹
ریاضی و آمار یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۴ مهر ۱۳۹۹
2,613
اقتصاد - ادبیات و علوم انسانی / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
اقتصاد - ادبیات و علوم انسانی / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
1,170
تاریخ یک - ادبیات و علوم انسانی / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
تاریخ یک - ادبیات و علوم انسانی / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۷۵۷
جامعه شناسی یک ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جامعه شناسی یک ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ۲۲ مهر ۱۳۹۹
1,078
جغرافیای ایران مشترک تمام رشته ها / ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جغرافیای ایران مشترک تمام رشته ها / ۲۲ مهر ۱۳۹۹
1,413
فیزیک یک - ریاضی و فیزیک / ۲۱ مهر ۱۳۹۹
فیزیک یک - ریاضی و فیزیک / ۲۱ مهر ۱۳۹۹
1,601
منطق یک - رشته علوم انسانی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹
منطق یک - رشته علوم انسانی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹
1,207