سلامت و بهداشت - مشترک تمامی رشته ها / ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

2,384

ریاضی و آمار سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
ریاضی و آمار سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۰۶
ریاضی و آمار سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
ریاضی و آمار سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۱۰۳
تاریخ سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
تاریخ سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۷۸
تاریخ سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
تاریخ سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۸۱
علوم و فنون ادبی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹
۱۸۶
هندسه سه - رشته ریاضی و فیزیک - زنگ دوم / ۸ آبان ۱۳۹۹
هندسه سه - رشته ریاضی و فیزیک - زنگ دوم / ۸ آبان ۱۳۹۹
۳۴۷
هندسه سه - رشته ریاضی و فیزیک - زنگ اول / ۸ آبان ۱۳۹۹
هندسه سه - رشته ریاضی و فیزیک - زنگ اول / ۸ آبان ۱۳۹۹
۲۲۷
دین و زندگی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
دین و زندگی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
۱۸۵
علوم و فنون ادبی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
۳۰۱
ریاضیات گسسته - رشته ریاضی و فیزیک / ۷ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
ریاضیات گسسته - رشته ریاضی و فیزیک / ۷ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۴۰۶
ریاضیات گسسته - رشته ریاضی و فیزیک / ۷ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
ریاضیات گسسته - رشته ریاضی و فیزیک / ۷ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۳۲۲
دین و زندگی سه - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
دین و زندگی سه - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
۳۱۴
جغرافیا سه - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
جغرافیا سه - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
۳۰۷
حسابان دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۶ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
حسابان دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۶ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۴۳۴
حسابان دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۶ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
حسابان دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۶ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۳۶۹
زبان انگلیسی سه - مشترک تمام رشته ها / ۶ آبان ۱۳۹۹
زبان انگلیسی سه - مشترک تمام رشته ها / ۶ آبان ۱۳۹۹
۸۲۴
جامعه شناسی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۶ آبان ۱۳۹۹
جامعه شناسی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۶ آبان ۱۳۹۹
۴۷۰
مدیریت خانواده و سبک زندگی - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹
مدیریت خانواده و سبک زندگی - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹
۵۴۳
سلامت و بهداشت - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹
سلامت و بهداشت - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹
۴۷۸
فارسی سه - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
فارسی سه - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۷۴۱
فارسی سه - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹ - بخش ‌۱
فارسی سه - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹ - بخش ‌۱
۷۴۳
جغرافیای سه - ادبیات و علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
جغرافیای سه - ادبیات و علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
۳۵۹
زبان خارجه دو مشترک تمام رشته ها / ۴ آبان ۱۳۹۹
زبان خارجه دو مشترک تمام رشته ها / ۴ آبان ۱۳۹۹
۹۲۹
فلسفه دو رشته ادبیات و علوم انسانی / ۴ آبان ۱۳۹۹
فلسفه دو رشته ادبیات و علوم انسانی / ۴ آبان ۱۳۹۹
۶۳۵
فیزیک سه - ریاضی و فیزیک / ۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
فیزیک سه - ریاضی و فیزیک / ۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۶۶۷
فیزیک سه - رشته ریاضی و فیزیک / ۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
فیزیک سه - رشته ریاضی و فیزیک / ۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۴۷۱
عربی زبان قرآن سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
عربی زبان قرآن سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۶۱۵
عربی زبان قرآن سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
عربی زبان قرآن سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۵۰۱
ریاضی و آمار سه رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ۲ آبان ۱۳۹۹
ریاضی و آمار سه رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ۲ آبان ۱۳۹۹
۷۳۵
ریاضی و آمار سه - ادبیات و علوم انسانی / ۲ آبان ۱۳۹۹
ریاضی و آمار سه - ادبیات و علوم انسانی / ۲ آبان ۱۳۹۹
۵۵۷