سری دهم - فیزیک نور

1,671

شبکه ۴
23 شهریور ماه 1399
21:59
سیاره زنده
سیاره زنده
۹۱۱
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
۸۱۱
سیاره زنده - کاشفان
سیاره زنده - کاشفان
۷۴۴
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
۶۵۳
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
۶۱۰
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
۷۸۷
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
۵۵۱
پول
پول
۸۱۳
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
۵۵۹
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
۵۸۱
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
1,409
اسرار فیزیک کوآنتومی
اسرار فیزیک کوآنتومی
1,548
رفتار حیوانات
رفتار حیوانات
۷۴۶
درون ذهن جانوران - حل مساله
درون ذهن جانوران - حل مساله
۷۵۴
احساسات جانوران
احساسات جانوران
1,125
ملکول سازنده ما
ملکول سازنده ما
۶۸۵
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
۷۱۸
H۲O ، مولکول سازنده ما
H۲O ، مولکول سازنده ما
۷۰۱
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
۸۷۹
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
1,125
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
1,019
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
1,166
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
۷۲۱
نجات یافته توسط خورشید
نجات یافته توسط خورشید
۶۵۶
دنیای هیولاهای دریایی
دنیای هیولاهای دریایی
1,049
جهان شگفت انگیز دایناسورها
جهان شگفت انگیز دایناسورها
1,953
گنجینه های زمین - فلزات
گنجینه های زمین - فلزات
1,136
گنجینه های زمین - نیروی برق
گنجینه های زمین - نیروی برق
۸۳۴
عکاسان کوسه ماهی
عکاسان کوسه ماهی
۳۷۰
عملیات نجات فانوس دریایی
عملیات نجات فانوس دریایی
۵۲۵