ترامپ ، شوخی دموکراسی


شبکه ۴
19 شهریور ماه 1399
22:59
جمهور - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
جمهور - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
991
ایران شانزدهمین کشور جهان در دانش و فناوری - ستاد انتخابات
ایران شانزدهمین کشور جهان در دانش و فناوری - ستاد انتخابات
71
پاتوژن آمریکایی
پاتوژن آمریکایی
290
ساعت شش به وقت واشنگتن
ساعت شش به وقت واشنگتن
1,110
فیلم کوتاه کودک فلسطینی
فیلم کوتاه کودک فلسطینی
189
ویژه برنامه روز قدس - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ویژه برنامه روز قدس - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
123
روز قدس، روز اسلام است - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
روز قدس، روز اسلام است - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
636
و نراه قریبا - روز قدس - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
و نراه قریبا - روز قدس - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
206
فغان ز جغد جنگ و مرغوای او
فغان ز جغد جنگ و مرغوای او
1,839
سالروز شهادت آیت الله شاه آبادی - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
سالروز شهادت آیت الله شاه آبادی - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
284
پاتوژن آمریکایی - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
پاتوژن آمریکایی - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,255
تیزر شهادت شهید سپهبد صیاد شیرازی / ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
تیزر شهادت شهید سپهبد صیاد شیرازی / ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
321
رای آری
رای آری
246
روز جمهوری اسلامی
روز جمهوری اسلامی
135
روز جمهوری اسلامی
روز جمهوری اسلامی
129
تبریک ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران / ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
تبریک ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران / ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
106
میراث آینده - ملی شدن صنعت نفت
میراث آینده - ملی شدن صنعت نفت
228
پای سخن سنگ
پای سخن سنگ
240
آزادی - ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
آزادی - ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
236
مستند مخالف - ۲۲ اسفند ۱۳۹۹
مستند مخالف - ۲۲ اسفند ۱۳۹۹
871
سقوط آزاد
سقوط آزاد
349
راز کودتا - ۳ اسفند ۱۳۹۹
راز کودتا - ۳ اسفند ۱۳۹۹
385
موج چهارم - قسمت دوم: غول های فناوری چگونه ما را فریب می دهند؟ - ۳ اسفند ۱۳۹۹
موج چهارم - قسمت دوم: غول های فناوری چگونه ما را فریب می دهند؟ - ۳ اسفند ۱۳۹۹
363
حقوق بشر آمریکایی - ۳ اسفند ۱۳۹۹
حقوق بشر آمریکایی - ۳ اسفند ۱۳۹۹
212
راز کودتا
راز کودتا
364
موج چهارم - قسمت اول
موج چهارم - قسمت اول
334
ودیعه مقدس
ودیعه مقدس
197
نیویورک شهر بی دفاع - ۱ اسفند ۱۳۹۹
نیویورک شهر بی دفاع - ۱ اسفند ۱۳۹۹
198
فصل آخر
فصل آخر
270
سندرم کانادایی
سندرم کانادایی
193