هویت اجتماعی- رشته تجربی و ریاضی - ۸ آبان ۱۳۹۹
هویت اجتماعی- رشته تجربی و ریاضی - ۸ آبان ۱۳۹۹
۵۱۱
شیمی - حل مسائل PH / ۷ آبان
شیمی - حل مسائل PH / ۷ آبان
1,444
زیست شناسی - جریان اطلاعات در یاقته / ۶ آبان
زیست شناسی - جریان اطلاعات در یاقته / ۶ آبان
۹۱۹
عربی زبان قرآن - رشته تجربی و ریاضی - ۵ آبان ۹۹
عربی زبان قرآن - رشته تجربی و ریاضی - ۵ آبان ۹۹
۸۶۲
شیمی / ۴ آبان
شیمی / ۴ آبان
2,250
زیست شناسی / ۳ آبان
زیست شناسی / ۳ آبان
1,216
هویت اجتماعی / ۱ آبان
هویت اجتماعی / ۱ آبان
۸۵۱
فیزیک - شتاب متوسط و لحظه ای / ۳۰ مهر
فیزیک - شتاب متوسط و لحظه ای / ۳۰ مهر
1,168
ریاضی - تابع وارون / ۳۰ مهر
ریاضی - تابع وارون / ۳۰ مهر
۹۵۱
شیمی - مسائل ثابت یونش اسیدی / ۳۰ مهر
شیمی - مسائل ثابت یونش اسیدی / ۳۰ مهر
2,576
فیزیک سه - شتاب متوسط و لحظه ای - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
فیزیک سه - شتاب متوسط و لحظه ای - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,077
زیست شناسی - رشته تجربی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
زیست شناسی - رشته تجربی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,620
فیزیک - درس شتاب / ۲۸ مهر
فیزیک - درس شتاب / ۲۸ مهر
1,180
ریاضی - توابع وارون / ۲۸ مهر
ریاضی - توابع وارون / ۲۸ مهر
1,049
عربی  زبان قرآن / ۲۸ مهر
عربی زبان قرآن / ۲۸ مهر
1,163
شیمی - تجربی ریاضی - یونش ثابت اسیدی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
شیمی - تجربی ریاضی - یونش ثابت اسیدی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
4,121
زیست شناسی / ۲۶ مهر
زیست شناسی / ۲۶ مهر
1,617
هویت اجتماعی / ۲۴ مهر
هویت اجتماعی / ۲۴ مهر
1,221
شیمی - تعادل شیمیایی-۲۳ مهر ۱۳۹۹
شیمی - تعادل شیمیایی-۲۳ مهر ۱۳۹۹
3,893
فیزیک - سرعت لحظه ای / ۲۲ مهر
فیزیک - سرعت لحظه ای / ۲۲ مهر
1,539
ریاضی - وارون تابع / ۲۲ مهر
ریاضی - وارون تابع / ۲۲ مهر
1,431
زیست شناسی / ۲۲ مهر
زیست شناسی / ۲۲ مهر
1,438
فیزیک - سرعت لحظه ای / ۲۱ مهر
فیزیک - سرعت لحظه ای / ۲۱ مهر
1,511
ریاضی - ترکیب توابع / ۲۱ مهر
ریاضی - ترکیب توابع / ۲۱ مهر
1,345
عربی / ۲۱ مهر
عربی / ۲۱ مهر
1,199
فیزیک / ۲۰ مهر
فیزیک / ۲۰ مهر
1,560
شیمی / ۲۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی / ۲۰ مهر ۱۳۹۹
2,656
ترکیب تابع - حل تمرین ۱ / ۱۹ مهر
ترکیب تابع - حل تمرین ۱ / ۱۹ مهر
1,564
زیست شناسی / ۱۹ مهر
زیست شناسی / ۱۹ مهر
1,685
شیمی - اسید قوی و ضعیف - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
شیمی - اسید قوی و ضعیف - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
4,167