هویت اجتماعی- رشته تجربی و ریاضی - ۸ آبان ۱۳۹۹
هویت اجتماعی- رشته تجربی و ریاضی - ۸ آبان ۱۳۹۹
۲۶۷
شیمی - حل مسائل PH / ۷ آبان
شیمی - حل مسائل PH / ۷ آبان
1,066
زیست شناسی - جریان اطلاعات در یاقته / ۶ آبان
زیست شناسی - جریان اطلاعات در یاقته / ۶ آبان
۸۳۴
عربی زبان قرآن - رشته تجربی و ریاضی - ۵ آبان ۹۹
عربی زبان قرآن - رشته تجربی و ریاضی - ۵ آبان ۹۹
۸۰۱
شیمی / ۴ آبان
شیمی / ۴ آبان
1,973
زیست شناسی / ۳ آبان
زیست شناسی / ۳ آبان
1,176
هویت اجتماعی / ۱ آبان
هویت اجتماعی / ۱ آبان
۸۲۰
فیزیک - شتاب متوسط و لحظه ای / ۳۰ مهر
فیزیک - شتاب متوسط و لحظه ای / ۳۰ مهر
1,137
ریاضی - تابع وارون / ۳۰ مهر
ریاضی - تابع وارون / ۳۰ مهر
۹۰۴
شیمی - مسائل ثابت یونش اسیدی / ۳۰ مهر
شیمی - مسائل ثابت یونش اسیدی / ۳۰ مهر
2,441
فیزیک سه - شتاب متوسط و لحظه ای - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
فیزیک سه - شتاب متوسط و لحظه ای - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,060
زیست شناسی - رشته تجربی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
زیست شناسی - رشته تجربی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,568
فیزیک - درس شتاب / ۲۸ مهر
فیزیک - درس شتاب / ۲۸ مهر
1,169
ریاضی - توابع وارون / ۲۸ مهر
ریاضی - توابع وارون / ۲۸ مهر
1,020
عربی  زبان قرآن / ۲۸ مهر
عربی زبان قرآن / ۲۸ مهر
1,122
شیمی - تجربی ریاضی - یونش ثابت اسیدی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
شیمی - تجربی ریاضی - یونش ثابت اسیدی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
3,964
زیست شناسی / ۲۶ مهر
زیست شناسی / ۲۶ مهر
1,575
هویت اجتماعی / ۲۴ مهر
هویت اجتماعی / ۲۴ مهر
1,210
شیمی - تعادل شیمیایی-۲۳ مهر ۱۳۹۹
شیمی - تعادل شیمیایی-۲۳ مهر ۱۳۹۹
3,795
فیزیک - سرعت لحظه ای / ۲۲ مهر
فیزیک - سرعت لحظه ای / ۲۲ مهر
1,524
ریاضی - وارون تابع / ۲۲ مهر
ریاضی - وارون تابع / ۲۲ مهر
1,406
زیست شناسی / ۲۲ مهر
زیست شناسی / ۲۲ مهر
1,396
فیزیک - سرعت لحظه ای / ۲۱ مهر
فیزیک - سرعت لحظه ای / ۲۱ مهر
1,490
ریاضی - ترکیب توابع / ۲۱ مهر
ریاضی - ترکیب توابع / ۲۱ مهر
1,330
عربی / ۲۱ مهر
عربی / ۲۱ مهر
1,177
فیزیک / ۲۰ مهر
فیزیک / ۲۰ مهر
1,547
شیمی / ۲۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی / ۲۰ مهر ۱۳۹۹
2,598
ترکیب تابع - حل تمرین ۱ / ۱۹ مهر
ترکیب تابع - حل تمرین ۱ / ۱۹ مهر
1,547
زیست شناسی / ۱۹ مهر
زیست شناسی / ۱۹ مهر
1,649
شیمی - اسید قوی و ضعیف - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
شیمی - اسید قوی و ضعیف - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
4,116