/ ۱۹ شهریورشیمی - ایزوتوپها آفرینش و ذرات بنیادی

12,126

ریاضی - مثلثات - ۵ آبان ۱۳۹۹
ریاضی - مثلثات - ۵ آبان ۱۳۹۹
۵۰۱
عربی زبان قرآن - رشته ریاضی و تجربی - ۵ آبان ۹۹
عربی زبان قرآن - رشته ریاضی و تجربی - ۵ آبان ۹۹
۵۲۵
ریاضی - مثلثات / ۴ آبان
ریاضی - مثلثات / ۴ آبان
۹۸۶
شیمی / ۴ ابان
شیمی / ۴ ابان
1,545
زیست شناسی / ۴ آبان
زیست شناسی / ۴ آبان
۸۱۱
تفکر و سواد رسانه ای / ۲ آبان
تفکر و سواد رسانه ای / ۲ آبان
1,198
زیست شناسی / ۱ آبان
زیست شناسی / ۱ آبان
1,904
آمادگی دفاعی / ۱ آبان
آمادگی دفاعی / ۱ آبان
۸۳۲
شیمی - طیف نشری خطی / ۳۰ مهر
شیمی - طیف نشری خطی / ۳۰ مهر
3,333
عربی زبان قرآن / ۲۸ مهر
عربی زبان قرآن / ۲۸ مهر
2,325
شیمی - طیف نشری خطی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
شیمی - طیف نشری خطی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
4,825
زیست شناسی - تجربی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
زیست شناسی - تجربی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
2,491
فیزیک - ویژگی های مواد / ۲۴ مهر
فیزیک - ویژگی های مواد / ۲۴ مهر
4,258
زیست شناسی / ۲۴ مهر
زیست شناسی / ۲۴ مهر
2,923
آمادگی دفاعی /۲۴ مهر
آمادگی دفاعی /۲۴ مهر
1,199
فیزیک یک - چگالی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
فیزیک یک - چگالی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
4,062
شیمی - حل مسائل به روش کسر تبدیل  - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
شیمی - حل مسائل به روش کسر تبدیل - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
5,290
عربی / ۲۱ مهر
عربی / ۲۱ مهر
2,785
شیمی / ۲۰ مهر
شیمی / ۲۰ مهر
8,221
زیست شناسی  / ۲۰ مهر
زیست شناسی / ۲۰ مهر
3,028
تفکر و سواد رسانه ای - درس پنجم / ۱۸ مهر
تفکر و سواد رسانه ای - درس پنجم / ۱۸ مهر
2,238
ریاضی یک - دنباله حسابی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
ریاضی یک - دنباله حسابی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
4,585
شیمی - ریاضی و تجربی - جرم مولی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
شیمی - ریاضی و تجربی - جرم مولی - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
6,777
ریاضی - دنباله حسابی / ۱۵ مهر
ریاضی - دنباله حسابی / ۱۵ مهر
3,610
عربی زبان قرآن / ۱۴ مهر
عربی زبان قرآن / ۱۴ مهر
3,492
زیست شناسی - علوم تجربی و ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
زیست شناسی - علوم تجربی و ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
4,103
شیمی - مول و جرم مولی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
شیمی - مول و جرم مولی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
7,697
فیزیک - حل مسائل / ۱۲ مهر
فیزیک - حل مسائل / ۱۲ مهر
5,138
تفکر و سواد رسانه ای - درس چهارم / ۱۱ مهر
تفکر و سواد رسانه ای - درس چهارم / ۱۱ مهر
3,038
ریاضی - دنباله حسابی و هندسی / ۱۰ مهر
ریاضی - دنباله حسابی و هندسی / ۱۰ مهر
4,694