ادبیات فارسی - آفرینش / ۱۹ شهریور

16,602

مطالعات و مهارت ‌های اجتماعی- هواکره / ۲۸ مهر
مطالعات و مهارت ‌های اجتماعی- هواکره / ۲۸ مهر
۹۳۴
ریاضی - اعداد گویا فصل دو - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - اعداد گویا فصل دو - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
3,139
زبان انگلیسی - پایان تمرین های یک  و دو / ۲۶ مهر
زبان انگلیسی - پایان تمرین های یک و دو / ۲۶ مهر
2,457
فرهنگ و هنر - طراحی حروف / ۲۵ مهر
فرهنگ و هنر - طراحی حروف / ۲۵ مهر
1,851
عربی - تمرین های درس اول / ۲۴ مهر
عربی - تمرین های درس اول / ۲۴ مهر
2,944
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
3,764
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر / ۲۲ هر
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر / ۲۲ هر
3,663
ریاضی - مجموعه ها و احتمال / ۲۱ مهر
ریاضی - مجموعه ها و احتمال / ۲۱ مهر
4,951
ریاضی - تفاضل مجموعه / ۲۰ مهر
ریاضی - تفاضل مجموعه / ۲۰ مهر
5,769
زبان انگلیسی - تدریس مکالمه درس اول / ۱۹ مهر
زبان انگلیسی - تدریس مکالمه درس اول / ۱۹ مهر
3,633
کار و فناوری - الگوریتم / ۱۸ مهر
کار و فناوری - الگوریتم / ۱۸ مهر
3,763
ادبیات فارسی- درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی- درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
4,949
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر / ۱۵ مهر
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر / ۱۵ مهر
6,788
مطالعات اجتماعی - درس چهار / ۱۴ مهر
مطالعات اجتماعی - درس چهار / ۱۴ مهر
4,643
ریاضی - اجتماع و اشتراک مجموعه ها- ۱۳ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - اجتماع و اشتراک مجموعه ها- ۱۳ مهر ۱۳۹۹
9,487
زبان انگلیسی - لغات درس اول / ۱۲ مهر
زبان انگلیسی - لغات درس اول / ۱۲ مهر
4,671
فرهنگ و هنر - دوخت های سنتی / ۱۱ مهر
فرهنگ و هنر - دوخت های سنتی / ۱۱ مهر
2,648
عربی - تمرین های درس اول / ۱۰ مهر
عربی - تمرین های درس اول / ۱۰ مهر
5,207
ادبیات فارسی - درس دوم - عجایب صنع حق تعالی / ۹ مهر
ادبیات فارسی - درس دوم - عجایب صنع حق تعالی / ۹ مهر
7,666
علوم تجربی - مواد و نقش آنها د ر زندکی / ۸ مهر
علوم تجربی - مواد و نقش آنها د ر زندکی / ۸ مهر
5,952
مطالعات اجتماعی - درس دوم و سوم / ۷ مهر
مطالعات اجتماعی - درس دوم و سوم / ۷ مهر
6,283
ریاضی - نمایش مجموعه های اعداد / ۶ مهر
ریاضی - نمایش مجموعه های اعداد / ۶ مهر
11,568
نگارش -  ذهن نظام مند و پرورده / ۵ مهر
نگارش - ذهن نظام مند و پرورده / ۵ مهر
4,754
آمادگی دفاعی - درس دوم / ۳ مهر
آمادگی دفاعی - درس دوم / ۳ مهر
6,017
ادبیات فارسی - درس ۲ / ۲ مهر
ادبیات فارسی - درس ۲ / ۲ مهر
8,447
علوم تجربی - مواد و نقش آنها در زندگی / ۱ مهر
علوم تجربی - مواد و نقش آنها در زندگی / ۱ مهر
8,905
مطالعات و مهارت های اجتماعی - چهره زمین / ۳۱ شهریور
مطالعات و مهارت های اجتماعی - چهره زمین / ۳۱ شهریور
9,504
ریاضی - دو مجموع برابر  / ۳۰ شهریور
ریاضی - دو مجموع برابر / ۳۰ شهریور
13,174
زبان انگلیسی - مکالمه و لغات درس اول / ۲۹ شهریور
زبان انگلیسی - مکالمه و لغات درس اول / ۲۹ شهریور
9,739
فرهنگ و هنر - دوخت های سنتی پته دوزی / ۲۸ شهریور
فرهنگ و هنر - دوخت های سنتی پته دوزی / ۲۸ شهریور
6,459