احکام۱ -رشته علوم و معارف اسلامی -۱۹ شهریور ۱۳۹۹

۴۹۰

دین و زندگی ۱ - درس ۲ - ۵ آبان ۱۳۹۹
دین و زندگی ۱ - درس ۲ - ۵ آبان ۱۳۹۹
۱۱۷
تاریخ اسلام ۱-درس ۴
تاریخ اسلام ۱-درس ۴
۵۴
اخلاق اسلامی ۱ - درس ۶ - ۴ آبان ۱۳۹۹
اخلاق اسلامی ۱ - درس ۶ - ۴ آبان ۱۳۹۹
۱۱۰
علوم و معارف قرآنی یک - آزمون - ۳ آبان ۱۳۹۹
علوم و معارف قرآنی یک - آزمون - ۳ آبان ۱۳۹۹
۱۰۶
اصول عقاید ۱ - درس ۲ - ۲ آبان ۱۳۹۹
اصول عقاید ۱ - درس ۲ - ۲ آبان ۱۳۹۹
۱۴۰
عربی، زبان قرآن یک - درس دوم - ۱ آبان ۱۳۹۹
عربی، زبان قرآن یک - درس دوم - ۱ آبان ۱۳۹۹
۲۷۹
درس احکام۱-درس پنج-۳۰ مهر ۱۳۹۹
درس احکام۱-درس پنج-۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۳۹
تاریخ اسلام یک - درس سوم - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
تاریخ اسلام یک - درس سوم - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۲۴۵
دین و زندگی یک - درس دو - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
دین و زندگی یک - درس دو - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۳۴۳
اخلاق اسلامی۱-درس پنجم-۲۷ مهر ۱۳۹۹
اخلاق اسلامی۱-درس پنجم-۲۷ مهر ۱۳۹۹
۱۲۹
عربی زبان قرآن یک - درس دو - ۲۴ مهر ۹۹
عربی زبان قرآن یک - درس دو - ۲۴ مهر ۹۹
۶۰۲
احکام ۱ - درس ۵ - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
احکام ۱ - درس ۵ - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۲۰۵
تاریخ و اسلام ۱-درس سه-۲۱ مهر ۱۳۹۹
تاریخ و اسلام ۱-درس سه-۲۱ مهر ۱۳۹۹
۲۲۱
دین و زندگی۱ -درس یک-۲۱ مهر ۱۳۹۹
دین و زندگی۱ -درس یک-۲۱ مهر ۱۳۹۹
۵۹۰
اخلاق اسلامی ۱ - درس ۴ - ۲۰ مهر ۱۳۹۹
اخلاق اسلامی ۱ - درس ۴ - ۲۰ مهر ۱۳۹۹
۱۸۸
علوم و معارف اسلامی یک - درس سوم - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
علوم و معارف اسلامی یک - درس سوم - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
۲۸۱
اصول و عقاید ۱-درس دوم-۱۸ مهر ۱۳۹۹
اصول و عقاید ۱-درس دوم-۱۸ مهر ۱۳۹۹
۲۵۹
احکام یک - درس یک - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
احکام یک - درس یک - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
۲۰۰
تاریخ اسلام ۱ - درس ۲ - ۱۴ مهر ۱۳۹۹
تاریخ اسلام ۱ - درس ۲ - ۱۴ مهر ۱۳۹۹
۳۰۵
دین و زندگی ۱ - درس ۱ - ۱۴ مهر ۱۳۹۹
دین و زندگی ۱ - درس ۱ - ۱۴ مهر ۱۳۹۹
۸۰۸
اخلاق اسلامی یک - درس سوم - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
اخلاق اسلامی یک - درس سوم - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
۲۹۲
علوم و معارف قرآنی ۱-درس سه-۱۲ مهر ۱۳۹۹
علوم و معارف قرآنی ۱-درس سه-۱۲ مهر ۱۳۹۹
۴۲۳
اصول عقاید ۱ - ۱۱ مهر ۱۳۹۹
اصول عقاید ۱ - ۱۱ مهر ۱۳۹۹
۳۲۴
عربی، زبان قرآن یک - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
عربی، زبان قرآن یک - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۷۱۴
درس احکام ۱-۹ مهر ۱۳۹۹
درس احکام ۱-۹ مهر ۱۳۹۹
۲۷۰
تاریخ اسلام یک - درس یک - ۷ مهر ۱۳۹۹
تاریخ اسلام یک - درس یک - ۷ مهر ۱۳۹۹
۳۷۸
دین و زندگی یک - درس یک ۷ مهر ۱۳۹۹
دین و زندگی یک - درس یک ۷ مهر ۱۳۹۹
۹۷۸
اخلاق اسلامی ۱-۶ مهر ۱۳۹۹
اخلاق اسلامی ۱-۶ مهر ۱۳۹۹
۲۴۰
علوم و معارف قرآنی ۱ - ۵ مهر ۱۳۹۹
علوم و معارف قرآنی ۱ - ۵ مهر ۱۳۹۹
۵۵۴
معارف اسلامی - اصول و عقاید یک - ۴ مهر ۱۳۹۹
معارف اسلامی - اصول و عقاید یک - ۴ مهر ۱۳۹۹
۲۸۹