رشته ادبیات و علوم انسانی - ریاضی و آمار دو / ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

3,802

حسابان یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۹ آبان ۱۳۹۹
حسابان یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۹ آبان ۱۳۹۹
۱۲۳
علوم و فنون ادبی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۹ آبان ۱۳۹۹
۲۲۳
فارسی دو - مشترک تمام رشته ها / ۹ آبان ۱۳۹۹
فارسی دو - مشترک تمام رشته ها / ۹ آبان ۱۳۹۹
۲۷۱
هندسه دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۸ آبان ۱۳۹۹
هندسه دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۸ آبان ۱۳۹۹
۲۸۰
علوم و فنون ادبی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
۴۶۱
زبان انگلیسی دو - مشترک تمامی رشته ها / ۸ آبان ۱۳۹۹
زبان انگلیسی دو - مشترک تمامی رشته ها / ۸ آبان ۱۳۹۹
۶۹۲
نگارش دو - مشترک تمامی رشته ها / ۸ آبان ۱۳۹۹
نگارش دو - مشترک تمامی رشته ها / ۸ آبان ۱۳۹۹
۲۹۷
تاریخ دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
تاریخ دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
۲۴۵
فیزیک دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۷ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
فیزیک دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۷ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۳۹۶
فیزیک دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۷ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
فیزیک دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۷ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۳۶۲
ریاضی و آمار دو - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
ریاضی و آمار دو - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
۵۱۳
فلسفه یک - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
فلسفه یک - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
۳۵۵
هندسه دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۶ آبان ۱۳۹۹
هندسه دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۶ آبان ۱۳۹۹
۴۳۳
جامعه شناسی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۶ آبان ۱۳۹۹
جامعه شناسی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۶ آبان ۱۳۹۹
۴۸۴
ریاضی و آمار دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۶ آبان ۱۳۹۹
ریاضی و آمار دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۶ آبان ۱۳۹۹
۵۸۱
زبان انگلیسی  دو - مشترک تمام رشته ها / ۶ آبان ۱۳۹۹
زبان انگلیسی دو - مشترک تمام رشته ها / ۶ آبان ۱۳۹۹
۹۱۰
جغرافیا دو - رشته علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
جغرافیا دو - رشته علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
۴۴۲
انسان و محیط زیست - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹
انسان و محیط زیست - مشترک تمامی رشته ها / ۵ آبان ۱۳۹۹
۶۱۸
آمار و احتمال - رشته ریاضی و فیزیک / ۴ آبان ۱۳۹۹
آمار و احتمال - رشته ریاضی و فیزیک / ۴ آبان ۱۳۹۹
۴۷۱
روان شناسی رشته ادبیات و علوم انسانی / ۴ آبان ۱۳۹۹
روان شناسی رشته ادبیات و علوم انسانی / ۴ آبان ۱۳۹۹
۶۳۵
دین و زندگی دو رشته ادبیات و علوم انسانی / ۴ آبان ۱۳۹۹
دین و زندگی دو رشته ادبیات و علوم انسانی / ۴ آبان ۱۳۹۹
۴۴۴
جامعه شناسی سه رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ۴ آبان ۱۳۹۹
جامعه شناسی سه رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ۴ آبان ۱۳۹۹
۵۱۷
حسابان یک - ریاضی و فیزیک / ۳ آبان ۱۳۹۹
حسابان یک - ریاضی و فیزیک / ۳ آبان ۱۳۹۹
۸۹۱
دین و زندگی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹
دین و زندگی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹
۵۵۹
عربی زبان قرآن دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹
عربی زبان قرآن دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹
۷۳۵
حسابان یک - ریاضی و فیزیک / ۲ آبان ۱۳۹۹
حسابان یک - ریاضی و فیزیک / ۲ آبان ۱۳۹۹
1,025
علوم و فنون ادبی دو - ادبیات و علوم انسانی / ۲ آبان ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی دو - ادبیات و علوم انسانی / ۲ آبان ۱۳۹۹
۸۳۶
فارسی دو - مشترک تمامی رشته ها / ۲ آبان ۱۳۹۹
فارسی دو - مشترک تمامی رشته ها / ۲ آبان ۱۳۹۹
1,070
هندسه سه - رشته ریاضی و فیزیک / ۱ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
هندسه سه - رشته ریاضی و فیزیک / ۱ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲
۵۸۴
علوم و فنون ادبی دو رشته ادبیات و علوم انسانی / ۱ آبان ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی دو رشته ادبیات و علوم انسانی / ۱ آبان ۱۳۹۹
۷۷۶