رشته ادبیات و علوم انسانی - جغرافیای دو / ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

2,193

علوم و فنون ادبی دو رشته ادبیات و علوم انسانی / ۱ مهر ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی دو رشته ادبیات و علوم انسانی / ۱ مهر ۱۳۹۹
۱۶
زبان انگلیسی دو - مشترک تمام رشته ها  / ۱ آّان ۱۳۹۹
زبان انگلیسی دو - مشترک تمام رشته ها / ۱ آّان ۱۳۹۹
۸۸
نگارش دو مشترک تمام رشته ها / ۱ آبان ۱۳۹۹
نگارش دو مشترک تمام رشته ها / ۱ آبان ۱۳۹۹
۱۰۷
تاریخ دو رشته ادبیات و علوم انسانی / ۱ آبان ۱۳۹۹
تاریخ دو رشته ادبیات و علوم انسانی / ۱ آبان ۱۳۹۹
۱۱۱
فیزیک دو - ریاضی و فیزیک - ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۲
فیزیک دو - ریاضی و فیزیک - ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۲
۳۲۶
فیزیک دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۱
فیزیک دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۱
۲۹۰
دین و زندگی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
دین و زندگی سه - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۲۰۷
ریاضی و آمار دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
ریاضی و آمار دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۳۷۵
فلسفه یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
فلسفه یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۲۷۴
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
هندسه دو رشته ریاضی و فیزیک / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۳۹۸
جامعه شناسی دو - ادبیات و علوم انسانی / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
جامعه شناسی دو - ادبیات و علوم انسانی / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۴۳۹
ریاضی و آمار دو - ادبیات و علوم انسانی / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
ریاضی و آمار دو - ادبیات و علوم انسانی / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۵۴۹
زبان انگلیسی دو - مشترک تمامی رشته ها / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی دو - مشترک تمامی رشته ها / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۹۱۱
جغرافیای دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
جغرافیای دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۵۴۵
انسان و محیط زیست مشترک تمام رشته ها / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
انسان و محیط زیست مشترک تمام رشته ها / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۷۷۵
آمار و احتمال - ریاضی و فیزیک / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
آمار و احتمال - ریاضی و فیزیک / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۶۰۶
روانشناسی - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
روانشناسی - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۵۹۴
دین و زندگی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
دین و زندگی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۶۱۰
هندسه دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۲۴ مهر ۱۳۹۹
هندسه دو - رشته ریاضی و فیزیک / ۲۴ مهر ۱۳۹۹
۸۲۶
علوم و فنون ادبی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۴ مهر ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۴ مهر ۱۳۹۹
۹۳۱
زبان انگلیسی دو - مشترک تمام رشته ها / ۲۴ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی دو - مشترک تمام رشته ها / ۲۴ مهر ۱۳۹۹
1,654
نگارش دو - مشترک تمام رشته ها / ۲۴ مهر ۱۳۹۹
نگارش دو - مشترک تمام رشته ها / ۲۴ مهر ۱۳۹۹
۷۱۶
تاریخ دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۴ مهر ۱۳۹۹
تاریخ دو - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۴ مهر ۱۳۹۹
۵۵۴
فیزیک دو رشته ریاضی فیزیک / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
فیزیک دو رشته ریاضی فیزیک / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۷۷۴
فیزیک دو رشته ریاضی فیزیک / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
فیزیک دو رشته ریاضی فیزیک / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۸۸۴
ریاضی و آمار دو - ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
ریاضی و آمار دو - ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
1,153
فلسفه یک - ادبیات و علوم انسانی / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
فلسفه یک - ادبیات و علوم انسانی / ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۷۴۵
هندسه دو - رشته ریاضی و فیزیک /۲۲ مهر ۱۳۹۹
هندسه دو - رشته ریاضی و فیزیک /۲۲ مهر ۱۳۹۹
۶۸۰
جامعه شناسی دو رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جامعه شناسی دو رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ۲۲ مهر ۱۳۹۹
۶۷۰
ریاضی و آمار دو رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ۲۲ مهر ۱۳۹۹
ریاضی و آمار دو رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی / ۲۲ مهر ۱۳۹۹
۹۸۴